1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Migracioni

Tema

Migracioni është procesi i shpërnguljes së njerëzve nga një vend në një tjetër. Kjo temë është në qendër të vëmendjes në botën moderne, duke u konsideruar një sfidë e rëndësishme për shoqëritë e sotme.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë