د توکيو کنفرانس د افغانستان د بيا رغاوني بنسټ کښېښودی | افغانستان | DW | 22.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

د توکيو کنفرانس د افغانستان د بيا رغاوني بنسټ کښېښودی

د2001 کال د جنورۍ د مياشتې په21 او 22 نېټه په توکيو کي د افغانستان د بيارغونې کانفرانس رابلل شوی وو. چي د 58 هيوادونو استازو برخه پکښي اخيستې وه او مشري يې جاپان امریکا او اروپايي ټولني کوله

په 2001 کال کي د افغانستان د بيا رغوني په اړه د توکيو کنفرانس

په 2001 کال کي د افغانستان د بيا رغوني په اړه د توکيو کنفرانس

د غون ډې په پرانستيزه وينا ک ې د جاپان لوم ړ ي وزير Jinichiro Koizumi د ې ته اشاره وکوله، چ ې ن ړ يواله ټ ولنه په هندوکش ک ې صلح ې راوستين ې او بيارغون ې ته د يوه لوی چلنج په سترگه گوري. ده دا خبره هم په ډ اگه ک ړ ه، چ ې په د ې برخه ک ې کورن ۍ حکومتي اداره هم لوی مسئوليت پرغا ړ ه لري.

د ده له نظره بايد د افغانستان راتلونکې پخپله د افغانانو په لاس جوړه شي. افغان اولسمشر حامد کرزي ته دا آسانه کار نه وو، چې د يوه وياړن افغان په توگه، د خپل خيرات غوښتونکي هېواد استازيتوب وکوي. ده په کلکه سره وويل، چې غواړي د مرسته کوونکو له ډلې څخه وي. کرزي د خپل ه ې واد د ويجا ړ حالت د ان ځ ورونو په پای ک ې ، له شوک ې او اختلاس سره د مبارز ې ، د يوه اغ ې زمن مرکزي حکومت د جو ړ ون ې او د پياو ړ و ادارو او قانوني ځ واک په مرسته سره د ملي يوال ې بيا راوستن ې ا ړ تيا ته اشاره وکوله. د غون ډې له پيل نه مخک ې د بيارغون ې د مالي ا ړ تيا په هکله ډ ول ډ ول ا ټ کلونه ک ې دل.

افغاني لوري د خپل ه ې واد د پاره د يوه مارشال پلان غو ښ تنه کوله. افغان حکومت د 45 مليونه امريکايي ډ الرو مالي مرستو د ا ړ تيا ا ټ کل کاوه. د کورني حکومت د مشر کرزي په اند، د يوه کارنده نورمال ه ې واد د من ځ ته راوستن ې د پاره دا اندازه په کار ده.

ولسمشر کرزی او د بهرنيو چارو پخوانی وزير عبدالله د توکيو په غونډه کي

ولسمشر کرزی او د بهرنيو چارو پخوانی وزير عبدالله د توکيو په غونډه کي

د افغانستان د بيارغون ې په دوه ور ځ ني کانفرانس ک ې ن ړ يوال بانک، د آسيا پرمختيايي بانک او د ملگروملتونو پروگرام ټ ول په شريکه سره په د ې نظر وو، چ ې په راتلونکو 15 کالونو ک ې ټ ولو 15 مليار ډ و امريکايي ډ الرو ته ضرورت دئ، تر څ و د هغه ه ې واد بيارغونه ، ټ ولنيزه او اقتصادي وده ممکنه شي. په پای ک ې دا پر ې ک ړ ه وشوه، چ ې افغانستان به په راتلونکو پن ځ و کالونو ک ې د بيارغون ې د پاره ټ وله 5,4 مليارده امريکايي ډ الره مرسته تر لاسه کوي. لوم ړ يو 12 تر 15 مياشتو ک ې د افغانستان مشر حامد کرزي ته د 8,1 ملياردو امريکايي ډ الرو ژمنه ورک ړ ل شوه.

په 2002 ميلادي کال ک ې امريک ې 296 مليونه ډ الر ورک ړ ل. د آلمان د اقتصادي گ ډ کار او پرمختيا وزير ې هيده ماري وي څ ورک څ ول په خپله وينا ک ې د ې ته گوته ونيوه، چ ې آلمان تر اوسه پور ې 50 مليونو يورو بي ړ ن ۍ مرسته ورک ړې ده. نومو ړې پر ې ورزياته ک ړ ه، چ ې آلمان به په 2002 ميلادي کال ک ې 80 مليونه يورو نور کمک هم کوي. وي څ ورک څ ول ژمنه وکوله چ ې د او ږ د ې مد ې يعنی 2002 نه تر 2005 کاله پور ې به ټ ول ې 320 مليونه يورو پرمختيايي مرسته کوي. له د ې سره افغانستان د آلمان د پرمختيايي مرستو تر تولو لوی ه ې واد ونومول شو.

ولسمشر کرزی د جرمني د اقتصادي ګډ کار او پرمختيا وزيره هيده ماريا ويڅوريک څويل د توکيو په کنفرانس کي

ولسمشر کرزی د جرمني د اقتصادي ګډ کار او پرمختيا وزيره هيده ماريا ويڅوريک څويل د توکيو په کنفرانس کي

په توکيو ک ې له افغانستان سره د ملات ړ ن ړ يوال کانفرانس د د ې ه ې واد د بيارغون ې بنس ټ ک ېښ وود. له هغه وروسته په برلين، لندن او پاريس ک ې نور ې غون ډې هم جو ړې شو ې . ټ ول ټ ال د 25 ملياردو امريکايي ډ الرو ژمن ې وشو ې . خو تر اوسه پور ې يوا ځې 15 مليارده امريکايي ډ الر ورک ړ ل شويدي.

له د ې سره ورک ړ ل شو ې مرسته ناکافي ثابته شوه. برس ې ره پر د ې د Lead-Nation د اصول او پرنسيب له کبله، د کوم له مخ ې چ ې يو مرسته کوونکی ه ې واد د يو ې ټ اکل ې برخ ې بيا ودانونه پرغا ړ ه اخلي، موازي جو ړښ تونه من ځ ته راغلل. دا کار د پيسو د بي ځ ايه لگ ښ ت سبب شو. د د ې تر څ نگ يوه انداره افغانستان ته گو ښې شو ې پيس ې پخپله په مرسته کوونکو ه ې وادونو ک ې ولگول شو ې او يا له افغانستان څ خه ب ې رته ورغل ې . د ياودن ې و ړ ده، چ ې افغانستان ته منل شو ې مالي مرسته په ډې ره کمه اندازه سره ملي پانگ ې او بودج ې ته ورس ې ده. د توکيو له کانفرانس څ خه 7 کاله وروسته اوس هم افغانستان د مخک ې يادشوو مشکلاتو له کبله مالي ک ړ ک ې چ سره مخامخ دئ. دا بيا د د ې ښ کارندوی دئ، چ ې د افغانستان د بيارغون ې د پاره، د هغه ه ې واد په شرطونو برابر کوم پلان نه شته.