1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Gazi i lengshëm

Tema

LNG do të thotë gaz natyror i lengshëm dhe përbëhet nga rreth 98 përqind metan. Prodhohet nga ftohja e gazit natyror midis minus 161 dhe 164 gradë Celsius.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza