متکي : قدرتهاي جهاني نبايد خطوط سرخ را عبوربکنند | آلمان و جهان | DW | 03.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

متکي : قدرتهاي جهاني نبايد خطوط سرخ را عبوربکنند

وزيرخارجه ايران به روزشنبه ازبريتانيا تقاضا نمود؛ هنگامي که مشوقاتي را براي جمهوري اسلامي فراهم مي سازد، نبايد " خطوط قرمز" را عبور کند.

ایران مشوقات جدید گروه پنج جمع یک را تکراری می داند

ایران مشوقات جدید گروه " پنج جمع یک " را تکراری می داند

پنج قدرت داراي حق ويتو درشوراي امنيت سازمان ملل متحد وآلمان به روز جمعه درلندن ملاقات نموده و مشوقات تازه اي را مطرح ساختند تا ايران را ترغيب نمايند که آن برنامه اتومي اش را که غرب فکرمي کند به منظورساختن بمب اتومي مي باشد، متوقف گرداند.

درسال 2006 نيز چنين مشوقاتي براي ايران مطرح شده بود وازجمهوري اسلامي تقاضا به عمل آمد بود که برنامه غني سازي يورانيم را متوقف گرداند. ايران به تعويق انداختن برنامه غني سازي يورانيم را " خط قرمز" مي داند.ايران مي گويد که غني سازي يورانيم حق اين کشور بوده وبراي مقاصد صلح آميز مي باشد.

راکتوراتومی ایران دربوشهر

راکتوراتومی ایران دربوشهر

متکي وزيرخارجه ايران گفته است که اخيراً درکويت با ديويد ميلي باند وزيرخارجه بريتانيا ملاقات کرده است . درماه گذشته بريتانيا وايران دريک مذاکرات چندين جانبه روي موضوع عراق شرکت کرده بودند. متکي گفته است که دراين ديدار ميلي باند بوي گفته بود که رهبران جهان درماه مي باهم ملاقات مي کنند ودرنظردارند " نامه اي براي ايران بنويسند". متکي افزوده است که من به وزيرخارجه بريتانيا گفتم :" شما کلمه اي را به کاربرده ايد که من فکرمي کنم يک کلمه ممنوعه است... ازاين خطوط قرمز عبور نکنيد. دراين مورد محتاط باشيد".

متکي درکنفرانس خبري اي با وزيرخارجه يمن که درحال ديدارازايران است شرکت کرده وحرفهايش توسط تلويزيون ايران ترجمه وپخش شده اند.متکي علاوه نموده است که دراين رابطه " ما کدام نامه اي بدست نياورده ايم".

متکی هشدارمی دهد که نبایداز خطوط قرمز عبورکرد

متکی هشدارمی دهد که نبایداز" خطوط قرمز" عبورکرد

شوراي امنيت سازمان ملل متحد ازاينکه ايران غني سازي يورانيم را توقف نداد، عليه اين کشور تحريماتي وضع نمود

رسانه هاي رسمي ايراني پيشنهادهاي تازه "گروه پنج جمع يک" را ناديده انگاشته وتلويزيون دولتي آن کشورگفته است که : " آنچه ازپيشنهادهاي تازه گروه پنج جمع يک درلندن استنباط مي شود، چيزي فراتر ازپيشنهادهاي قبلي ومکرراين گروه نمي باشد".

این هردو رهبر برمواضع شان تاکید می کنند

این هردو رهبر برمواضع شان تاکید می کنند

يک دپلومات اروپايي گفته است که نقطه مرکزي پيشنهادهاي قبلي به ايران شامل انکشاف نيروي هستوي غيرنظامي، تجارت گسترده تر دربخش هواپيماهاي غيرنظامي، انرژي ، تکنالوژي پيشرفته وزراعت بوده است.

درطي هفته گذشته ايران بسته پيشنهادهاي خودش را با مقامات روسي که ازآن کشور ديدارمي کنند مطرح ساخته اند.

مطالب مرتبط

آگهی