شعارخشونت چرا؟ درروزجهاني مبارزه باخشونت عليه زنان | افغانستان | DW | 25.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

شعارخشونت چرا؟ درروزجهاني مبارزه باخشونت عليه زنان

با شعارخشونت چرا؛ از 25 نوامبر روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان در هرات تجليل به عمل آمد.

خانم عزيزه خيرانديش هماهنگ کننده شبکه جامعه مدني وحقوق بشر درحوزه غرب براين نظراست که دولت درمقابل مشکلات زنان بي تفاوت است.

خانم عزيزه خيرانديش هماهنگ کننده شبکه جامعه مدني وحقوق بشر درحوزه غرب براين نظراست که دولت درمقابل مشکلات زنان بي تفاوت است.

روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان در حالي تجليل مي شود که خشونت عليه زنان درافغانستان نهادينه شده ووضعيت زنان نگران کننده توصيف مي شود. به گفته داکتر ثريا صبحرنگ يکي از مسوولين کميسيون مستقل حقوق بشر، زمينه هاي رشد وپيشرفت به دليل اعمال خشونت و تبعيض ها برزنان ازآنها گرفته شده است.

وي افزود: "2081 واقعه خشونت و77 مورد تجاوز جنسي برزنان وکودکان درطي سال جاري در کشور ثبت شده است که در 5 ماه اول سال جاري 32 مورد تجاوزبرکودکان بوده است.

در ولايت هرات نيز امروزيک محفل با همکاري دفترساحوي کمسيون مستقل حقوق بشرو موسسات نداي زن" واسا" يا خدمات اجتماعي زنان؛ انجمن زنان حقوقدان افغان؛ رياست امور زنان هرات وبعضي موسسات ديگري که درراستاي احقاق حقوق زنان فعاليت دارند برگزارشد.

دراين گردهمايي روي مسايل ازقبيل تاکيد اسلام وقرآن برعدالت اجتماعي وعدم تبعيض برابناي بشروراهکارهايي براي رفع خشونت عليه زنان صحبت شد.

خانم ناديا نجفي عضوکميسيون زنان مجمع مدني يکي از سخنرانان اين محفل گفت:" تفاوت بين زن ومرد دراسلام بخاطرمصلحت درحفظ نظام خانواده است."

کارشناسان خشونت عليه زنان رادرسه بخش خانوادگي يا خشونتي که در جامعه وجود دارد وخشونت از طرف دولت که در زندان ها اعمال مي شود تقسيم کرده اند که توانايي

اقتصادي، سياسي وفرهنگي درهمه اين حوزه ها از جمله دلايل اين خشونت ها است.

خانم گلثوم صديقي مسوول انجمن زنان حقوقدان درافغانستان مشکل اصلي زنان رامشکلات حقوقي وعدم دسترسي آنان به مراجع قانوني مي داند.

خانم گلثوم صديقي مسوول انجمن زنان حقوقدان درافغانستان مشکل اصلي زنان رامشکلات حقوقي وعدم دسترسي آنان به مراجع قانوني مي داند.

سيد اسدالله حسيني يکي از کارمندان دفتر"واسا" وحاضر در اين محفل گفت:" عدم آگاهي وپايين بودن سطح فکري مردان، آشنا نبودن زنان از حقوق شان وعدم دسترسي آنان به مراجع قانوني باعث ازدياد خشونت ها بر زنان بوده است. "

درعين حال خانم ماريا بشيررييس دادستاني استيناف هرات آگاهي زنان را شرط مهم دراحقاق حقوق زنان عنوان نمود. اوگفت :"به نظرمن مراجعه زنان به قوانين نسبت به سالهاي قبل بيشتر شده است."

دراعلاميه جهاني منع خشونت عليه زنان که درسال 1994 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، خشونت عليه زنان مانعي براي دستيابي به برابري ، پيشرفت وصلح و باعث نقض حقوق بشروآزادي هاي اساسي آنان مي شود.

گرچه دولت افغانستان معاهده منع خشونت عليه زنان سازمان ملل را امضا کرد اما ساختارسنتي کشوراجازه نمي دهد که قدمهاي عملي براي دفاع ازحقوق زنان برداشته شود که بالارفتن آمارو خشونت ها خود دليلي براين مدعا است .

خانم گلثوم صديقي مسوول انجمن زنان حقوقدان درافغانستان مشکل اصلي زنان رامشکلات حقوقي وعدم دسترسي آنان به مراجع قانوني مي داند.

خانم عزيزه خيرانديش هماهنگ کننده شبکه جامعه مدني وحقوق بشر درحوزه غرب براين نظراست که دولت درمقابل مشکلات زنان بي تفاوت است.

سوء استفاده جنسي، برخوردهاي فيزيکي وعم دسترسي به منابع قضايي وحقوقي از ديگر مشکلات زنان افغانستان است. فرارزنان از منزل ، قاچاق، قتل، اعتياد به مواد مخدر، خودکشي و خودسوزي واخيراً بالارفتن آمار طلاق ازپيامد هاي ناگوارخشونت عليه زنان درهرات وساير نقاط کشور محسوب مي شود .

مطالب مرتبط

آگهی