سازمان ديده بان حقوق بشر ازافزايش کشته شدن افراد غيرنظامي درافغانستان اطلاع مي دهد | افغانستان | DW | 08.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سازمان ديده بان حقوق بشر ازافزايش کشته شدن افراد غيرنظامي درافغانستان اطلاع مي دهد

بنابه به اظهار سازمان ديده بان حقوق بشر شمار افراد نظامي اي که دراثر حملات مرگبارهوايي درافغانستان کشته مي شوند، بين سال 2006 و 2007 سه چند گرديده است واين اعتراض مردم را دامن مي زند.

از2006 تا 2007 شمار افراد غیرنظامی که کشته می شوند سه چند گردیده است

از2006 تا 2007 شمار افراد غیرنظامی که کشته می شوند سه چند گردیده است

درگزارش جديد اين سازمان آمده است که شورشيان نيز با اجراي عمليات درروستا ها و قراردادن مردم عادي به مثابه " سپرانساني" درافزايش اين تلفات شريک اند. براد ادامس ، مديربخش آسياي سازمان ديده بان حقوق بشرگفته است: اما ايجاب مي کند که نيروهاي بين المللي وبه ويژه ايالات متحده امريکا " به خطاهايي که موجب کشته شدن اين همه افراد غيرنظامي مي شوند، پايان بدهد". وي افزوده است:" خطاهاي ايالات متحده امريکا وناتو بصورت دراماتيکي حمايت مردمي را از حکومت افغانستان ونيروهاي بين المللي که امنيت را دراين کشور تامين مي کنند، کاهش داده است." به نظروي " کشتار افراد غيرنظامي توسط حملات هوايي يک وسيله سربازگيري براي طالبان بوده وخطرنابود کننده اي را براي کم بهادادن به تلاشهاي بين المللي را جهت تامين امنيت اساسي براي افغانها به وجود مي آورد".

نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا درنظر دارند يک تيم حقيقت يابي ديگر را به عزيز آباد شيندند، منطقه اي بفرستند که به تاريخ 22 ماه اگست يعني دوهفته پيش بنا به اظهار مقامات افغان وملل متحد دراثربمباردمان واحد هاي امريکايي 90 نفرملکي کشته شده اند.

درمورد تعداد کشته شدگان اختلاف نظروجود دارد. درحاليکه هييئتهاي افغان وملل متحد کشته شدگان ملکي را 90 نفرخوانده اند، ايالات متحده امريکا جمعاً تا 35 کشته طالب را تصديق مي کند که ازآنجمله بين " پنج تا هفت نفر" غيرنظامي درميان آنها بوده اند.

هرگاه اين ادعا که نود نفر ملکي دراثرحملات هوايي امريکاييان درشيندند کشته شده اند تاييد گردد، اين حادثه ازجمله بدترين حوادثي خواهد بود که بعد ازسقوط طالبان توسط نيروهاي ائتلاف زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا درسال 2001 بديسنو اتفاق مي افتد.

سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش نموده بود که درسال 2006 به تعداد 699 افغان غيرنظامي توسط حملات جنگجويان تندرو، به شمول حملات انتحاري کشته شده و حدود 230 تن ديگردراثرعمليات نيروهاي بين المللي جانهاي شان را ازدست داده اند.

دیده بان حقوق بشر نیروهای بین المللی را دارای حساسیت اندکی دربرابرکشته شدن افراد غیرنظامی می داند

دیده بان حقوق بشر نیروهای بین المللی را دارای حساسیت اندکی دربرابرکشته شدن افراد غیرنظامی می داند

درسال 2007 دست کم 950 نفر توسط حملات جنگجويان به شمول طالبان والقاعده کشته شده اند . همچنان دست کم 321 نفر دراثرحملات هوايي جانهاي شان را ازدست داده اند.

گفته مي شود که بين سالهاي 2006- 2007 شمار تلفات افراد ملکي "سه چند" شده است.

درهفت ماه اول سال جاري بنابريک محاسبه محافظه کارانه دست کم 367 نفرغيرنظامي درحملات شورشيان و 119 نفردرحملات هوايي نيروهاي بين المللي کشته شده اند.

سازمان ديده بان حقوق بشرگفته است که اين حملات هوايي قبلاً برنامه ريزي نشده بودند، بلکه براي کمک به نيروهاي بين المللي که مورد حمله شورشيان قرارگرفته بودند به راه انداخته شده اند.

ادامس مي گويد: " واکنش سريع دراين حملات به معناي تلفات بيشترافراد غيرنظامي است. هربمبي که درمناطق مزدحم فروريخته مي شود، امکان خطاها را بيشتر مي سازد".

اين بمباردمانهاي هوايي برعلاوه کشته شدن افراد غيرنظامي منجر به فرار مردم ازخانه وروستاهاي شان بنابر ترس ازبمباردمان مجدد مي گردد. به اين اساس سازمان ديده بان حقوق بشر براين نظر است که بمباردمانهاي هوايي مشکل ديگر يعني مشکل بيجا شدگان را نيز به وجود مي آورد.

اين سازمان ديده بان حقوق بشر مقامات ايالات متحده امريکا را به صورت خاص متهم به " حساسيت بسيار اندک " دربرابروقوع مرگ ومير افراد غيرنظامي داند وبراين نظراست که مقامات نظامي امريکايي بلافاصله ازقبول مسووليت درمنطقه اي که بمباردمان صورت گرفته است خود داري کرده و مسوول همه چيزها طالبان را مي خواند.

دیده بان حقوق بشر می گوید حملات هوایی برنامه ریزی شده نیستند بلکه برای کمک برای نیروهای زمینی ای که مورد حمله قرار گرفته اند وارد عمل می شوند

دیده بان حقوق بشر می گوید حملات هوایی برنامه ریزی شده نیستند بلکه برای کمک برای نیروهای زمینی ای که مورد حمله قرار گرفته اند وارد عمل می شوند

تحقيقاتي که دراين موارد توسط نيروهاي امريکايي صورت مي گيرند "بسيار يک جانبه، کسل کننده وفاقد شفافيت " بوده و مناسبات مردم محلي را با حکومت افغانستان برهم مي زنند.

جبران خسارتي که براي بازماندگان قربانيان پرداخته مي شود، نه متناسب به خسارت است ونه به موقع پرداخته مي شود. ازاينرو سازمان ديده بان حقوق بشر ازنيروهاي بين المللي درافغانستان تقاضا مي کند تا شيوه هاي ارزيابي شان را ازخسارات وارده بهبود بخشند. اين سازمان مي گويد:

" هرگاه دربرخي موارد ، طالبان که مردم را سپرخود مي سازند، عامل کشته شدن افراد غيرنظامي باشد، ايالات متحده امريکا نبايد اين را دليلي براي توجيه آن خسارات بسازد که مي شود به خوبي ازان جلوگيري نمود. ودرفرجام اين بمبها اند که موجب کشته شدنها مي گردند".

آگهی