جنگ ″ضد ترور″ اعلام شده توسط ايالات متحده امريکا حقوق بشر را تضعيف کرده است | مجله حقوق بشر | DW | 18.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

جنگ "ضد ترور" اعلام شده توسط ايالات متحده امريکا حقوق بشر را تضعيف کرده است

"جنگ ضد ترور" که توسط ايالات متحده امريکا اعلام شده است ، بنابه اظهارات متخصصان امور حقوقي و سايرکارشناسان ، درسطح جهان تطبيق حقوق بشر را تضعيف کرده است.

رویه خشنی که ایالات متحده امریکا دربازجویی ازمتهمان به ترورکارگرفته است ، می تواند سرمشق دولتهای دیگرگردد

رویه خشنی که ایالات متحده امریکا دربازجویی ازمتهمان به ترورکارگرفته است ، می تواند سرمشق دولتهای دیگرگردد

خانم ماري روبينسون که قبلاً کمسيارعالي حقوق بشرسازمان ملل متحد بود ، ضمن معرفي گزارش سازمان حقوقدانان موسوم به " آي سي جِِي" درژنف گفته است: اکنون زمان آن فرارسيده است تا ترازنامه اين دوران را بيرون بدهيم، قوانين واقدامات سياسي زيان بخش را بايد ازميان برداريم.

آرتورچس کالسن ، رئيس پيشين دادگاه عالي افريقاي جنوبي ازايالات متحده امريکا تقاضا نمود تا درمورد جنگ ضد تروردست به بازجويي بزند. وي مي گويد" خسران وزيان بزرگي به وجود آمده است وبايد ازآن ياد گردد... ما مصوون ترنيستم . ما بيشترپارچه پارچه شده ايم ومردم درارتباط با قوانين بي اعتماد مي باشند".

برخورد خشن و اسلوبهاي بازجويي ايالات متحده امريکا درعراق، افغانستان وزندان خليج گوانتانامو درکيوبا علامت خطرناکي است که مي تواند سرمشق سايردولتها گردد. وي افزوده است ايالات متحده امريکا بايد " سرمشق جنگ" را ترک بگويد.

چس کالسن، همچنان ازسياست ايالات متحده امريکا انتقاد کرده است . وي افزوده است: " امروزما به تناسب پنج ويا ده سال پيش حقوق کمتري داريم . وهرگاه کاري صورت نگيرد، حقوق مان ازاين هم کمترمي گردد".

دربنگله ديش واحد هاي حمايت اززنان واطفالي که مورد بدرفتاري قرارگرفته اند افتتاح شد.

بنگله ديش شروع به افتتاح واحد هايي که حمايت خاص حقوقي وروانشناختي اززنان واطفال فقير که قرباني بدرفتاري و عدم عدالت اجتماعي شده اند، کرده است. اين مطلب را ساراخاتون وزير داخله بنگله ديش به روزسه شنبه بيان داشته است.اين واحدها به زنان واطفال قرباني تجارت وقاچاق انسانها، زناني که مورد تيزآب پاشي، تجاوز واذيت وآزارجنسي قرارگرفته اند، درهمه لحظات شب وروزکمک مي کند. اداره اين واحد را 17 افسرپليس زن واعضاي سازمانهاي غيردولتي دارند. رسماً نام اين واحدها" مرکزحمايت ازقربانيان" است ودرحال حاضرکارخود را از داکه پايتخت کشورآغازکردهاست.

مری روبینسون کمسیارپیشین حقوق بشرملل متحد خواهان ارائه ترازنامه ای ازدوران جنگ ضد تروراست

مری روبینسون کمسیارپیشین حقوق بشرملل متحد خواهان ارائه ترازنامه ای ازدوران جنگ ضد تروراست

دادگاه اداري فرانسه مسووليت آن کشور را دراخراج يهوديان تصديق کرد

به روز دوشنبه 16 ام ماه فبروري ، يک دادگاه فرانسه، مسووليت دولت فرانسه را دراخراج يهوديان درجريان جنگ جهاني دوم تاييد کرده است، اما به نظرمي رسد که راه را براي جبران خسارتهاي بزرگ جديد بسته است.

"کونسيل دوايتات" ،به اشتباه ومسووليت دولت فرانسه اعتراف کرده است. بين سالهاي 1942- 1944 حدود 76000 يهودي درفرانسه بازداشت شده وباشرايط خوفناکي به اردوگاههاي نازيها در" اوسشويتز" وامثال آن انتقال داده شده اند، که ازآنجمله تنها 3000 نفرآنها زنده مانده اند.

ايالات متحده امريکا براي نخستين باردرمذاکرات ملل متحد روي نژاد گرايي شرکت مي کند

يک هيئت ايالات متحده امريکا به روزدوشنبه درمذاکرات براي تدارک کنفرانس ملل متحد درمورد نژادگرايي شرکت وزريد. دردورقبلي ايالات متحده امريکا، با ادعاي اينکه اين مذاکرات گرايش يهودستيزانه دارد درآن شرکت نکرد. هيئت ايالات متحده امريکا يک سلسله اصلاحات را درطرحي که قراراست به کنفرانس ماه اپريل درژنف تقديم شود، پيشنهاد کرد. کانادا واسرائيل گفته اند که دراين مذاکرات شرکت نمي کنند. مقامات حقوق بشرملل متحد ازاين نخستين اقدام ايالات متحده امريکا حسن استقبال کرده اند.

شمارتلفات غيرنظاميان درافغانستان نسبت به سال گذشته چهل درصد افزايش يافته است

با رسيدن تلفات افراد غيرنظامي به 2118 نفردرسال 2008، بنابه اظهار سازمان ملل متحد ، پس ازسقوط طالبان درسال 2001 ، سال گذشته مرگبارترين سال درافغانستان بوده است.

55% کشته شدگان مربوط به نيروهاي ضد حکومتي و 39% آن متعلق به نيروهاي طرفدارحکومت افغانستان به شمول ائتلاف تحت فرماندهي امريکا ونيروهاي ناتو بوده است. 6% کشته شدگان به هيچ يک ازاين جناحها ارتباط نداشته اند ودراثرآتش متقاطع نيروهاي جنگي کشته شده اند.

شمار کشته شدگان غیرنظامی درافغانستان به تناسب سال 2007 درسال 2008 ،40% افزایش یافته است

شمار کشته شدگان غیرنظامی درافغانستان به تناسب سال 2007 درسال 2008 ،40% افزایش یافته است

درحالي که امسال شمار کشته شدگان غيرنظامي به 2118 نفرمي رسد، تلفات افراد غيرنظامي درسال 2007 ميلادي ، 1523 نفر يعني قريب 39% کمتربوده است."يونما" يا ماموريت ملل متحد براي افغانستان اين آماررا به اساس تحقيقات " بسيارجدي، مستقل وغيرجانبدارانه " به دست آورده است.درگزارش " يونما" آمده است که : " اين ارقام ناراحت کننده ايجاب مي نمايد تا طرفين منازعه تدابيرلازم براي جلوگيري ازکشته شدن افراد غيرنظامي اتخاذ بکنند".

تعداد افراد غيرنظامي که توسط " مخالفان مسلح" حکومت افغانستان به شمول طالبان کشته شده اند، نسبت به سال 2007 ميلادي 65% بيشتربوده است.

اکثريت عظيم کشته شدگان ، يعني 85% آنها توسط بمب به شمول حملات انتحاري جان باخته اند.

شورشيان درعين زمان ازشگردهاي خوف انگيزنيزاستفاده مي کنند که اين شامل اعدام فوري کساني است که که فکرمي شود با دولت يا حاميانش رابطه داشته ويا ازآنها جانبداري مي کنند.

گزارش علاوه مي کند، ازجمله 828 نفري که ادعا مي شود توسط نيروهاي طرفدارحکومت افغانستان کشته شده اند، دو سوم آنها دراثرحملات هوايي جانهاي شان را ازدست داده اند. گزارش ملل متحد حاکي است که " حملات شبانه که برخي اوقات موجب کشتن وزخمي شدن افراد غيرنظامي مي گردد، هنوزهم مايه ء نگراني است ودربسياري جماعات موجب خشم وتنفروسيع گرديده است".

گزارش همچنان مي افزايد که درسال گذشته 38 کارمند امدادي ، که بيشترشان اعضاي سازمانهاي غيردولتي بودند کشته شده اند. 147 نفرديگر دراين ميان ربوده شده اند.

کینگ گویک اف، رئیس زندان وشکنجه گاه توول سلنگ درکمبودیا که موجب قتل 15000 انسان شده است

کینگ گویک اف، رئیس زندان وشکنجه گاه " توول سلنگ " درکمبودیا که موجب قتل 15000 انسان شده است

گزارش نتيجه مي گيرد که :" بخشهاي بزرگ جنوب ، جنوب غرب، جنوب شرق ، شرق ومرکزافغانستان اکنون درتحت عنوان مناطق " بسيارخطرناک ومحيطهاي نامساعد" براي سازمانهاي امدادي تصنيف شده اند".

محاکمه رهبران خمرهاي سرخ پس ازسي سال آغازيافت

ديروزسه شنبه اولين روزمحاکمه رهبران خمرهاي سرخ به جرم نسل کشي وجنايت ضد بشري دريک محکمه اختصاصي که ازجانب ملل متحد حمايت مي شود، پايان يافت. يوک چانگ رئيس مرکز مستند سازي جنايات خمرهاي سرخ درمورد اهميت اين محاکمه تاريخي چنين مي گويد:

"اين محاکمه درس مهمي است براي آن جوانان کمبوديا که شخصاً شاهد دوران خمرهاي سرخ نبوده اند. همچنان اين محاکمه يک پيام روشن دارد وآن اينکه هرگاه کسي جرمي مرتکب شود، سي سال بعدترهم مي توان وي را به قبول مسووليتهايش ازاين ناحيه مجبورساخت".

به روزسه شنبه کينگ گويک اف، که درعين زمان بنام " دوخ" هم ياد مي شود ودرراس زندان وشکنجه گاه " توول سلنگ" قرارداشته است، مورد محاکمه قرارگرفت. وي که 66 سال دارد، قبلاً معلم رياضي بوده است، مسووليت کشته شدن وشکنجه کردن قريب به 15000 نفررا که شامل مردان ، زنان وکودکان مي باشد ، دراين زندان برعهده داشته است. اين رئيس زندان تاسال 1999 آزاد بوده ودرجنگلي به حيث معاون کارگرمصروف بوده است، تا اينکه توسط ژورناليستي شناخته شد وزنداني گرديد. کينگ گويک اف، به گناهانش اعتراف کرده وازآنها ابرازپشيماني کرده است ،اما افزوده است که اين جرايم را به دستورمافوقش انجام داده است.

فرانسوا رو، وکيل مدافع " دوخ " شکايت کرد که چرا وي براي نه سال مورد محاکمه قرارنگرفته است واين مدت طولاني درزندان نگه داشته شده است. وي ضمن اينکه اذعان نمود موکلش مرتکب جرم شده است، لاکن ازمحکمه تقاضا کرد درمورد وي حقوق بشررا رعايت بکنند.

قراراست دراين محکمه اختصاصي چهارتن ازرهبران دست اول خمرهاي سرخ به عدالت کشانده شوند.

محکمه درصورت صدورحکم به خاطرجنايات ضدبشريت " دوخ " را محکوم به اعدام ساخته نمي تواند ، لاکن مي تواند به حبس ابد بکشاند.

حکومت کمبوديا تحت رياست نخست وزيرهون سن متهم است که کادرهاي خمرهاي سرخ را دربرابراجراي عدالت حمايت کرده است.

مطالب مرتبط

آگهی