برداشت سازمان عفو بین المللی از وضع حقوق بشر | مجله حقوق بشر | DW | 31.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

برداشت سازمان عفو بین المللی از وضع حقوق بشر

عفو بین المللی معتقد است که حقوق بشرمورد تهدید قراردارد. درجنگ ضد ترور، ممنوعیت شکنجه وسایراشکال بدرفتاری ، رفتارهای توهین آمیز وغیرانسانی ، و اصول جهانشمول حقوق بشر، نادیده گرفته می شوند.

آنانی که ادعا می کنند معیارات حقوق بشری شان بلند است، درجبهه مقدم این تخطی قراردارند

آنانی که ادعا می کنند معیارات حقوق بشری شان بلند است، درجبهه مقدم این تخطی قراردارند

دولتها نه تنها شکنجه وبدرفتاری را بکارمی برند، بلکه می خواهند به آن وجهه حق بجانب وضروری بدهند.

آنانی که ادعا می کنند معیارات حقوق بشری شان بلند است، درجبهه مقدم این تخطی قراردارند. ایالات متحده امریکا یکی ازاین حکومتها می باشد. طرزبرخورد اینها نسبت به حقوق بشر، بر رفتارحکومتها درسرتاسرجهان تاثیرمی گذارد.

اینها از" بازجوییهای خشونتبار" سخن به میان می آورند. اماهنگامی که دروازه بروی شکنجه بازگردید، اعمال فشاربیشترمی گردد. وقتیکه سیلی ای کارسازنباشد، ضرب وشتم آغازمی یابد. درصورتیکه ضرب وشتم موثرنیافتد ، بعد ازآن چه اتفاق میافتد؟ ما ازعکسها میدانیم که وازاعترافات می شنویم که فجایعی صورت می گیرد".

"درزندان گوانتانامو، زندانیان بخاطر اعتراض علیه شرایط بد زندان، زمان نامعلوم حبس شان که بدون کدام اتهام ومحاکمه دربند افتاده اند، فقدان آب آشامیدنی پاکیزه وکیفیت نازل غذای شان ، دست به اعتصاب غذایی زده بودند که این اعتصاب دراول ماه آگست پایان یافت. بسیاری اززندانیان به خاطرضعف و ناتوانی ناشی ازاین اعتصاب، ضروت به بستری شدن دربیمارستان وزرق مایعات ازطریق رگها داشتند."

"سازمان عفو بین المللی ، محبوس شدن همه کسانی را که درزندان گوانتاناموقراردارند، غیرقانونی وخود سرانه می شناسد.گرچه مقامات ایالات متحدهء امریکا اعلام نموده اند که شمارزیاد این زندانیان را مطابق به موافقتنامه هایی به حکومتهای افغانستان ، یمن ، عربستان سعودی می سپارد، اما سازمان عفو بین المللی معتقد است که دراین کشورها خطرآن وجود دارد که این زندانیان با شکنجه های بیشتروحبسهای طولانی ترونامعلوم محکوم گردند. هم درافغانستان وهم درعربستان سعودی ، شکنجه وبدرفتاری با زندانیان وحبسهای نامعلوم بدون وارد بودن کدام اتهام ومحاکمه امرمعمولی است."

"سازمان عفوبین المللی درمورد وضع روانی وفزیکی زندانیان گوانتانامونگران است.گزارشهای اخیربیانگرآن اند که زندانی بحرینی جمعه الدوساری، ازقرارمعلوم درگوانتاناموشکنجه شده، مورد ضرب وشتم قرارگرفته ، تهدید به آن شده است که بالایش تجاوزصورت میگیرد، ومجبورگردید است تا به عمل جنسی ایکه محافظش انجام میداده است، نگاه کند.دریک مورد چنان مورد لت وکوب قرارگرفته است که بیهوش شده است.محافظش چنان صورتش را به دیوارکانکریتی کوبیده است که همه جا راخون گرفته است."

مطالب مرتبط

آگهی