1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Fotoğraf: Bulent Kilic/AFP

Danıştay Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu

11 Kasım 2021

Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftay-emniyet-genelgesinin-y%C3%BCr%C3%BCtmesini-durdurdu/a-59790457

Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonları ile ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesine dair İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesinin yürütmesini "haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı" gerekçesi ile durdurdu.

Karar, Danıştay 10. Dairesi'nce oy birliğiyle alındı. Gerekçede "Uyuşmazlık konusu Genelgenin içeriğine yönelik yapılan değerlendirmede söz konusu Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmış olup; bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dâhil davalı idarece Genelge niteliğinde bir düzenleyici işlem ile adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirilmesinde Anayasamızın 7. ve 13. maddelerine uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "yasama yetkisi" başlıklı 7'nci maddesinde "Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilmez" hükmünü içeriyor. 13'üncü madde ise "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" diyor.

Danıştay böylelikle kararında temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceğine, yasama yetkisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu işaret etmiş oldu.

Danıştay
DanıştayFotoğraf: DW/U. Danisman

Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinde neler var?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2021 tarihli genelgesinde, "izinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının, en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması anlamına geleceği " belirtilmişti. Genelgede, kamusal alanda alınan ses ve görüntü kaydının genel kolluk kuvvetlerinin görevini yapmasını engelleyecek boyutlara ulaştığı, personel veya vatandaşların "kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde dijital platformlarda" yayınlandığı dile getirilmişti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı genelgede tüm emniyet birimlerine "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini rica ederim" çağrısı yapılmıştı.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe