1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Sporazumi o slobodnoj trgovini u JIE

ISAC/dw

EU podstiče unapređenje ekonomske saradnje u regionu budući da se time doprinosi smanjenju spoljnotrgovinskog i platnog deficita ali i njegovom uključivanju u globalne, tržišne i privredne tokove.

https://p.dw.com/p/GD4T
Central European Free Trade Association (CEFTA)
Central European Free Trade Association (CEFTA)

Stoga je pod okriljem Pakta stabilnosti u JIE potpisan „Memorandum o razumevanju o liberalizaciji i unapređenju trgovinskih uslova” kojim se kreira pravni okvir za unapređenje regionalne trgovinske saradnje i potvrđuje važnost liberalizacije trgovine za ekonomski razvoj i stabilnost regiona. Potpisnice „Memoranduma” su Albanija, Bosna i Hercegovina, BJR Makedonija, Srbija/SRJ, Hrvatska, Bugarska i Rumunija. Nešto kasnije, njima se priključila i Moldavija.

Memorandum o razumevanju o liberalizaciji i unapređenju trgovinskih uslova

Prvenstveni cilj ovog „Memoranduma“ se ogleda u kompletiranju mreže sporazuma o slobodnoj trgovini u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i obavezama svake države potpisnice prema EU. Postizanje ovog cilja podrazumevalo je kako prilagođavanje postojećih i nastavak pregovora u cilju zaključivanja novih sporazuma o slobodnoj trgovini, tako i uzdržavanje od uvođenja novih restriktivnih mera, ukidanje kvantitativnih uvozno-izvoznih ograničenja i postojećih uvozno-izvoznih dažbina. Stupanjem na snagu ovih sporazuma, oko 90% razmene se odvijalo bez ikakvih ograničenja, dok se na preostalih 10% ona progresivno smanjuje u prelaznom periodu od šest godina.

U skladu sa preuzetim obavezama Srbija/SCG je tokom 2003. i 2004. pristupila prilagođavanju i sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa BJR Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Albanijom, Bugarskom, Rumunijom i Moldavijom.

CEFTA 2006

Formiranje mreže dvostranih sporazuma prethodilo je pregovorima o jednom višestranom sporazumu kojim se uspostavlja zona slobodne trgovine u Jugoistočnoj Evropi. Posle višemesečnih pregovora vođenih u okviru Pakta stabilnosti u JIE i uz podršku Evropske komisije, u Bukureštu je 19. decembra 2006. potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi, poznatiji pod nazivom CEFTA 2006. Reč je o inoviranom CEFTA sporazumu koji bi trebalo da unapredi ekonomske i trgovinske odnose, podstakne konkurenciju i privuče direktne investicije u region. Posledično, CEFTA 2006 će doprineti povećanju političke i ekonomske stabilnosti država ovog regiona. Ovaj Sporazum, pored regulisanja robne razmene, reguliše i pružanje

usluga a sadrži i odredbe koje se odnose na oblast intelektualne svojine, konkurenciju i državnu pomoć, javne nabavke, tehničke propise i standarde, pravila o poreklu (uključujući dijagonalnu kumulaciju) i podsticanje investicija.

Značaj ovog sporazuma za Srbiju proizilazi iz činjenice da se preko 30% njenog izvoza realizuje na ovom tržištu, na kome se ostvaruju i značajni suficiti u spoljnotrgovinskoj razmeni (posebno u odnosima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i BJR Makedonijom). Ratifikacijom Sporazuma 24. septembra 2007. i Srbija se uključila u proces uspostavljanja zone slobodne trgovine u JIE sa značajnim tržišnim i razvojnim potencijalom od 30 miliona potrošača.

Trgovinska razmena između Srbija i najvažnijih partnera u JIE u milionima dolara

Izvor: Republički zavod za statistiku
Izvor: Republički zavod za statistikuFoto: ISAC