Pristupna partnerstva, ISPA i SAPARD | Pregovori i pristupanje | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Pregovori i pristupanje

Pristupna partnerstva, ISPA i SAPARD

Na Evropskom savetu održanom u Madridu decembra 1995. godine Komisiji je postavljen zadatak da izradi plan budućeg finansijskog okvira EU uzimajući u obzir predstojeće proširenje.

Zajednička valuta - evro

Zajednička valuta - evro

Komisija je predstavila plan pod nazivom „Agenda 2000: za jaču i širu Evropu“ jula 1997. godine u kojoj su između ostalog predložene finansijske perspektive EU za prvih sedam godina novog milenijuma, kao i razvoj EZ i njenih politika i mogući problemi koje novo proširenje može da donese.

U drugom delu navedenog plana predloženo je da se u cilju intenziviranja podrške pripremanja država kandidata za pristupanje EU unapredi strategija pretpristupanja uvođenjem Pristupnih partnerstava i dva nova finansijska instrumenta ISPA – Instrument for Structural Policies for Accession i SAPARD – Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.

Osnovni instrument unapređene strategije pretpristupanja

Politika EU prema državama centralne i istočne Evrope

Politika EU prema državama centralne i istočne Evrope

Pristupna partnerstva su ključni instrument unapređene strategije pretpristupanja. U osnovi njihov cilj je da pomognu državu kandidata u usvajanju pravnih tekovina EU. Partnerstva su data u obliku jedinstvenog pravnog okvira koncipirana tako da do detalja „pokrivaju“ prioritete koje je neophodno zadovoljiti u cilju pripreme za pristupanje tj. usvajanje acquis-a.

Partnerstva se zaključuju sa svakom državom posebno, tako da će i njihov sadržaj, i ako je po svojoj osnovnoj koncepciji jednoobrazan za sve, zavisiti od ostvarenog progresa dotične države tj. napretka ostvarenog u pravcu pripreme za usvajenje acquis-a. Od države na koju se Partnerstvo odnosi zahteva se da izradi Nacionalnu strategiju u kojoj će utvrditi načine ostvarivanja prioriteta definisanih u Partnerstvima. Napredak svake države u zadovoljavanju prioriteta pratiće Komisija i davati procenu progresa u redovnim izveštajima.

Odluku o uvođenju Pristupnih partnerstava donosi Savet kvalifikovanom većinom, na osnovu preporuke Komisije o principima, prioritetima, ciljevima i uslovima Partnerstva svake države ponaosob. Njihova implementacija kontroliše se u okviru postojećih organa predviđenih Evropskim sporazumima i odgovarajućih organa Saveta kojima Komisija dostavlja redovne izveštaje.

Osnovni ciljevi Partnerstava su ostvarivanje stabilnosti institucija radi postizanja demokratizacije društva, postojanje funkcionalne tržišne ekonomije sa kapacitetom konkurencije, sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva EU.

Prioriteti su podeljeni na dve grupe: kratkoročni, koje je za države koje su pristupile EU 2004. godine bilo predviđeno zadovoljiti do 2000. godine i srednjoročne tokom 2000. godine, a odnose se na sledeće oblasti: poboljšanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta, unutrašnje tržište, pravni i unutrašnji poslovi, životna sredina, energija, politički kriterijumi, ekonomska politika, poljoprivreda i ribarstvo, transport, zapošljavanje i socijalna politika, regionalna politika i kohezija. Finansijski instrumenti koji su namenjeni za obezbeđivanje sredstava u cilju ostvarivanja prioriteta su PHARE, ISPA i SAPARD.

Zaštita životne sredine i razvoj saobraćajne infrastrukture

EK u Briselu

EK u Briselu

ISPA programom - Instrument for Structural Policies for Accession nastojala se obezbediti pomoć državama CIE kako bi se omogućila realizacija projekata zaštite životne sredine i razvoja saobraćajne infrastrukture.

Cilj podrške predviđene ovim programom je lakše usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite Životne sredine sa zakonima važećim u okviru EZ, odnosno omogućavanje realizacije projekata od zajedničkog interesa za razvoj transevropske saobraćajne mreže.

Razvoj poljoprivrede i ruralnih oblasti

SAPARD program - Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development usmeren je na sprovođenje mera pružanja pomoći državama CIE u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Pomoć predviđena programom bila je usmerena na: investiranje u poljoprivredna preduzeća, poboljšanje struktura kontrole kvaliteta kako bi se poboljšao kvalitet namirnica i zaštita zdravlja potrošača, zatim investiranje u razvoj sela, zaštitu i očuvanje ruralnih sredina kao i u mnoge druge oblasti.

Mere predviđene SAPARD i ISPA programom moraju biti u saglasnosti sa obavezama država kandidata definisanih u okviru Pristupnih partnerstava i usklađene sa Nacionalnim programima usvajanja acquis-a, kao i sa odredbama Evropskih sporazuma.