1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Pregovori o pristupanju

ISAC/dw

Pregovori o pristupanju predstavljaju krajnu fazu procesa integracije države kandidata u evropske strukture.

https://p.dw.com/p/GCzN
Havijer Solana i Vuk Jeremić
Havijer Solana i Vuk JeremićFoto: AP

Da bi otpočela pregovore o pristupanju sa EU pretpostavlja se da je dotična država ostvarila sve obaveze koje su prethodile ovoj fazi tj. zaključila Sporazum o pridruživanju, stekla status kandidata i da je sposobna da uđe u poslednju ali i jednu od najtežih faza evropske integracije.

Pregovori o pristupanju su u stvari pregovori o uslovima pod kojima država kandidat pristupa Evropskoj uniji. Oni se većim delom odnose na ispunjavanje trećeg kriterijuma iz Kopenhagena, a to je usvajanje pravnih tekovina EU acquis communautaire. Stupanje u članstvo uslovljeno je prihvatanjem svih prava i obaveza na kojima se zasniva Evropska unija i njen institucionalni okvir tj. pravnih tekovina EU.

Pravne tekovine EU - podela na 35 poglavlja

Ajfelova kula u vreme francuskog predsedavanja EU
Ajfelova kula u vreme francuskog predsedavanja EUFoto: AP

Za potrebe pregovora o pristupanju pravne tekovine su podeljene na 35 poglavlja koja ujedno predstavljaju i poglavlja pregovora. U svojoj suštini pregovori predstavljaju usklađivanje zakonodavstva države kandidata sa pravnim, vrednosnim, privrednim i društvenim strukturama Evropske unije.

Kroz ceo proces integracije, a pogotovo kroz fazu pregovora nastoji se da se država koja želi da postane članica EU za to osposobi pravno, ekonomski i privredno kako bi i sama EU mogla nesmetano da funkcioniše nakon proširenja.

Akteri pregovora

Učesnici pregovora o pristupanju su države članice Evropske unije i država kandidat. Pregovori se vode u okviru bilateralnih međuvladinih konferencija na kojoj učestvuju predstavnici država članica EU, predstavnik Evropske komisije sa jedne strane i predstavnici države kandidata s druge strane. Pregovaračke stavove EU u ime država članica zastupa predsednik Saveta EU, a na strani kandidata posebna misija za pregovore na čelu se šefom misije na najvišem političkom nivou, uglavnom ministarskom uključujući glavnog pregovarača i pregovaračku grupu.

Sednice međuvladine konferencije mogu se održavati na nivou šefa misije za pregovore, uglavnom ministra inostranih poslova i na nivou zamenika šefa misije. Sednice na nivou šefa misije održavaju se jednom godišnje za vreme održavanja svakog predsedavanja Evropske unije, a na nivou zamenika dva puta godišnje u periodu između tih sednica.

Početna faza pregovora

Tok pregovora o pristupanju počinje formalnim otvaranjem pregovora, nakon čega sledi screening faza tj. analitička ocena i pregled usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU. U ovom procesu učestvuju predstavnici Evropske komisije na strani EU i članovi radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima na strani države kandidata.