1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Pravne tekovine EU - 35 poglavlja

ISAC/dw

Suština pregovora o pristupanju jeste usklađivanje nacionalnog zakonodavstva Zajednice sa pravnim tekovinama EU što je potrebno ostvariti do trenutka stupanja u članstvo države kandidata.

https://p.dw.com/p/GCzr
Sporazum iz Mastrihta (1992)
Sporazum iz Mastrihta (1992)Foto: The European Commission

Zato je neophodno utvrditi postojeće razlike po pojedinim poglavljima acquis-a između zakonodavstva države kandidata i pravnih tekovina EU, što se upravo ostvaruje procesom analitičke ocene i pregleda usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU.

Proces se sprovodi posebno za svako poglavlje pregovora, a od države kandidata očekuje se da pokaže da li će moći da u celosti usvoji pravne tekovine EU po pojedinim poglavljima i uskladi uočene razlike ili će zatražiti prelazni period za potpuno usvajanje i sprovođenje nakon stupanja u punopravno članstvo.

Trajanje faze pomenutog procesa po pojedinom poglavlju zavisi od obima i količine pravne tekovine. Obično celokupan proces traje oko godinu dana. Evropska komisija može da za određena poglavlja pregovora dostavi državi kandidatu liste pravnih propisa koji uređuju područje čija se usklađenost ocenjuje tzv. screening listom. U njima su sadržani delovi pravnih tekovina za navedeno poglavlje, pre svega relevantne presude Suda pravde Evropskih zajednica.

U okviru izveštaja o analitičkoj oceni i pregledu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidata sa pravnim tekovinama EU koje po svakom poglavlju izrađuje Komisija uz konsultacije za državom kandidatom, Komisija će oceniti spremnost države kandidata da usvoji i sprovede pravne tekovine i u skladu sa tim doneće preporuku o otvaranju suštinskih pregovora o pristupanju po pojedinom poglavlju.

Ukoliko proceni da država nije spremna za pregovore Komisija će predložiti da pre otvaranja pregovora u tom poglavlju budu ispunjeni određeni preduslovi.

Pravne tekovine EU - 35 poglavlja
Pravne tekovine EU - 35 poglavljaFoto: ISAC
Pregovaranje po Poglavlju

Sadržajna faza pregovora po pojedinom poglavlju počinje nakon završetka prethodnog procesa, a odluku o otvaranju pregovora po pojedinom poglavlju, na osnovu preporuke Komisije, donosi Savet. U okviru ove faze pregovara se o uslovima pod kojima će država kandidat, po pojedinom poglavlju, usvojiti, primeniti i sprovesti pravne tekovine kao i o prelaznim periodima ukoliko ih je država zatražila.

Pregovori se vode u okviru sastanaka međuvladinih konferencija, a na osnovu pregovaračkih pozicija Evropske unije i države kandidata koji se na osnovu rezultata procesa analitičke procene izrađuju za svako poglavlje posebno. Država kandidat prva predstavlja pregovaračke pozicije u kojima navodi na koji način namerava da usvoji i sprovede pravne tekovine EU uz opis administrativne sposobnosti.

Zajedničke pozicije Evropske unije usvaja Savet jednoglasno, na osnovu nacrta pregovaračke pozicije koji predlaže Komisija uzimajući u obzir pregovaračke pozicije država članica.

Prvo se pregovara o najmanje problematičnim poglavljima tj. o onima koja se mogu najlakše usvojiti od strane države kandidata, a zatim o onim osetljivim za čije usvajanje je neophodno uspostaviti prelazni period.

Prelazni period za usvajanje acquis-a

Država kandidat je obavezna da do trenutka stupanja u članstvo usvoji pravne tekovine EU u celini i obezbedi njihovu efikasnu primenu, tj. „zatvori“ sva poglavlja acquis-a. Međutim, ukoliko dotična država ne može iz opravdanih razloga da u određenim poglavljima usvoji i primeni pravne tekovine moguće je da se za data poglavlja uspostave prelazni

periodi na zahtev države kandidata. Ovim se državi omogućava da u dodatnom vremenskom periodu, nakon pristupanja uskladi sopstveno zakonodavstvo u okviru problematičnog poglavlja sa pravnim tekovinama EU. Prelazni period je vremenski i sadržajno ograničen, njime ne sme da se narušava sloboda tržišne konkurencije Zajednice ili da utiče na unutrašnje tržište Zajednice.