Oblici saradnje | EU i Zapadni Balkan | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Zapadni Balkan

Oblici saradnje

Koji su oblici saradnje mogući? Šta su preduslovi za uspostavljanje sporazuma o saradnji? I na koji način je tu saradnju moguće unaprediti?

Zastave zemalja članica EU

Zastave zemalja članica EU

Postoje sledeći oblici saradnje. Reč je o:

• sporazumima o saradnji i trgovini - kojima se u zavisnosti od prilika u konkretnoj državi doprinosi političkoj, ekonomskoj i bezbednosnoj stabilizaciji. Od država sa prostora Jugoistočne Evrope, Sporazume o saradnji i trgovini zaključile su samo Albanija 1992. i BJR Makedonija 1998;

• autonomnim trgovinskim povlasticama (ATP) - kojima se omogućava plasman industrijskih i poljoprivrednih proizvoda država ovog regiona na tržište Evropske unije bez carinskih i gotovo svih kvantitativnih i drugih ograničenja. Od država sa prostora Jugoistočne Evrope priliku da na ovaj način uspostave sadržajnije ekonomske i trgovinske odnose sa EU imale su Bosna i Hercegovina, Hrvatska i BJR Makedonija, budući da su korisnice ovog sistema postale 1997. U intervalu 1997-2001. Savet ministаra je svake godine usvajao uredbu kojom se produžava i poboljšava preferencijalni tretman ovih država;

• programima finansijske i tehničke pomoći - PHARE i OBNOVA. Iako je kao program finansijsko-tehničke pomoći inicijalno bio usmeren na sprovođenje tranzicionih i reformskih procesa u Poljskoj i Mađarskoj, program PHARE je vrlo brzo proširen na sve države Centralne i Istočne Evrope. Uspešno sprovođenje pomenutih procesa u ovim državama, uticalo je i na izmenu njegovih prioriteta, tako da je preusmeren na finansiranje investicija i institucionalnu izgradnju. Njime se takođe obezbeđivala finansijska i tehnička podrška za Albaniju, BJR Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu (rekonstrukcija, izgradnja institucija i povratak izbeglih i raseljenih lica) i Hrvatsku (kojoj je pomoć suspendovana 1995.). Od jula 1996. Bosnu i Hercegovinu, BJR Makedoniju, Hrvatsku i SR Jugoslaviju Evropska unija pomaže sa još jednim programom. Reč je o programu OBNOVA kojim su se obezbeđivala finansijska sredstva za realizaciju projekata i programa u funkciji podsticanja rekonstrukcije, povratka izbeglih i raseljenih lica, unapređenja ekonomskog razvoja i regionalne ekonomske saradnje.

Uslovi za unapređenje odnosa između EU i država JIE

U okviru Regionalnog pristupa prema Jugoistočnoj Evropi, Evropska unija je aprila 1997. formulisala opšte i specifične uslove koji se moraju ispuniti da bi ove države mogle da unaprede odnose sa EU. Kao opšti uslovi, koji se odnose na sve države ovog regiona, navedeni su razvoj demokratije, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava i sprovođenje ekonomskih reformi. Reč je o uslovima koji su izvedeni iz dobro poznatih kriterijuma iz Kopenhagena koje je Evropska unija formulisala 1993. s namerom da precizira uslove koje mora da ispuni svaka država ukoliko želi da pristupi Evropskoj uniji.

Unapređenje odnosa u pomenutim oblicima, uslovljeno je i unapređenjem regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa kao i poštovanjem međunarodnih obaveza proisteklih iz mirovnih sporazuma. U tom smislu, poseban naglasak je stavljen na obavezu oličenu u punoj saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i SR Jugoslavija).