1. Idi na sadržaj
  2. Pređi na glavni meni
  3. Idi na ostale ponude DW

Instrument pretpristupne pomoći – IPA

ISAC/dw

Poštujući želju država koje pretenduju da postanu članice, a koje imaju različit status u odnosu na Zajednicu, Savet je, na predlog Komisije, doneo veoma važnu uredbu jula 2006.

https://p.dw.com/p/GCyE
Evropski komesari - Oli Ren i Žak Baro
Evropski komesari - Oli Ren i Žak BaroFoto: picture-alliance/dpa

Ovom uredbom uvodi se novi instrument finansijske pomoći za period 2007-2013. godine – instrument pretpristupne pomoći The Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).

IPA je novi finansijski instrument strategije pretpristupanja. Ova vrsta finansijske pomoći namenjena je državama kandidatima koje su uključene u Proces pristupanja i državama potencijalnim kandidatima koje su uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja.

Na Evropskom Savetu održanom u Feiri juna 2000. godine države Zapadnog Balkana, uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja dobile su status potencijalnih kandidata za članstvo. Uzimajući u obzir da su BJR Makedonija i Hrvatska zaključile Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je jedan od ciljeva samog Procesa a takođe i stekle status kandidata one se u okviru IPA-e ne svrstavaju u ovu grupu već u prethodnu grupu država koje su uključene u Proces pristupanja, jer se u skladu sa njihovim statusom pretpostavlja i spremnost da usvajaju složenije obaveze i prioritete u okviru daljih političkih i ekonomskih tokova evropske integracije.

Hrvatska na putu ka EU
Hrvatska na putu ka EUFoto: AP GraphicsBank/DW

Na osnovu Anexa I i II uredbe Saveta izvršena je podela država na sledeći način: u prvu grupu spadaju Hrvatska, Turska i Makedonija, a u drugu Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija uključujući Kosovo.

Ukoliko se status država prema Zajednici promeni tj. ukoliko one u međuvremenu steknu status kandidata na anekse je moguće doneti amandmane, što će na predlog Komisije odlučiti Savet kvalifikovanom većinom.

Anex I i II uredbe Saveta 1085/2006 17. juli 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći kojima se definiše podela država uživalaca pomoći u dve grupe.

Prva grupa (Anex I)

Hrvatska, Turska, BJR Makedonija

Druga grupa (Anex II)

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija uključujući Kosovo

Ovakva podela izvršena je na osnovu ostvarenog progresa država uživalaca pomoći IPA-e u pravcu evropskih integracija, a u skladu sa tim i različitim statusom koje one imaju u odnosu na Zajednicu, iz čega proizilaze i specifične potrebe ove dve grupe država koje će biti definisane od strane Komisije u godišnjim izveštajima. Pomoć će biti obezbeđena u skladu sa potrebama ispunjavanja prioriteta navedenih u Evropskim partnerstvima, odnosno Pristupnim partnerstvima.

Glavni cilj IPA-e je da podrži institucionalnu izgradnju, vladavinu prava, ljudska prava, uključujući osnovne slobode, prava manjina, jednakost polova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i socijalni razvoj, obnovu kao i regionalnu i prekograničnu saradnju. Kako bi se finansijska pomoć predviđena ovim instrumentom obezbeđivala putem efikasnih i ciljnih aktivnosti IPA je sačinjena od pet komponenti.