د کند ها ر څخه او لسی جر گی ته د کا نديد عبد العلی حريمل سره مرکه | مرکې | DW | 08.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مرکې

د کند ها ر څخه او لسی جر گی ته د کا نديد عبد العلی حريمل سره مرکه

ښا غلی حر يمل په کال 1336په کند هار کی زېیږ یدلی . د ډا کټر نجیب الله په وخت کی او د طا لبا نو ددولت د سقو ط څخه ورو سته دکند هار و لا یت د را ډیو ټلو یژن د ریس په تو گه دنند ه تر سره کړی . ده مو ږ ته د مرکی پر وخت د یوی پو ښتنی په ځواب کی وویل:

په کندهار کې يو جومات

په کندهار کې يو جومات

« اولسی جر گه د افغا نستا ن و خلکو ته ډیر لوی ار زښت لری . موږ په افغا نستا ن کی د اسلام د مقدس دین ، د ښځو دحقوقو، او د بشر دحقوقو د د رناوی کوو«.

دغه ډول ده زیا ته کړه چه هیواد او کند ها ر کی د بندو نو جو ړ ول د ولسو ا لیو تر منځ دسړ کونو جو ړول اوزرعت ته پر مخ تگ ور کول د دوی پرو گرام دی.