1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Stypendia w Niemczech

Barbara Coellen24 maja 2013

Oferta stypendialna w Niemczech skierowana do Polaków jest obszerna i w kilku przypadkach daje możliwości równoległego korzystania z innych stypendiów.

https://p.dw.com/p/156ER
Zdjęcie: privat

Stypendia DAAD

Pomoc stypendialna Deutscher Akademischer Auslansdsdienst (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla Polaków jest bardzo wielostronna. O stypendia DAAD mogą się ubiegać studenci wszystkich kierunków, którzy w chwili składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów. Limitu wieku nie ma. O stypendium nie mogą się ubiegać m.in. osoby, które odbyły już dłuższy pobyt na jednej z uczelni niemieckiego obszaru językowego, a także byli stypendyści programu Erasmus. Od 1997 r.DAAD ma  swoje przedstawicielstwo w Warszawie na ul. Czeskiej 24/2 (Saska Kępa). W zakładce Kontakt można znależć nazwiska, numery telefonów i godziny przyjęć pracowników przedstawicielstwa w Polsce udzielających informacji o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech. DAAD ma w swojej ofercie następujące stypendia dla Polaków (szczegóły w zakładce: Stypendia dla Polaków).

  1. Dla studentów: na naukę języka, na podróże grupowe.
  2. Dla absolwentów: na pobyty studyjne dla wszystkich kierunków.
  3. Dla doktorantów: na pobyty badawcze, pobyty badawcze z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.
  4. Dla naukowców: na krótkie stypendium badawcze, badawcze pobyty dla naukowców i nauczycieli akademickich.

DAAA udziela również stypendiów dla byłych stypendystów własnej instytucji:

- stypendia dla młodych naukowców (po doktoracie) w wiodących centrach biotechnologii,

- stypendia na pobyty badawcze dla kandydatów z dziedzin: astronautyka, kosmos, transport i energia.

DAAD ma w swojej ofercie także pulę stypendiów dla studentów i doktorantów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.

Szczegóły w języku polskim na stronie: www.daad.pl >>

STYPENDIA NAUKOWE I JĘZYKOWE

GFPS Polska

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej Wschodniej (Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa) to organizacja założona przez studentów dla studentów. Jej inicjatorem był w latach 80-tych Georg Ziegler. Fundacja współpracuje z szeregiem kooperujących ze sobą organizacji studenckich na uczelniach w Polsce, Czechach i Białorusi. Stypendia fundowane są m.in. przez Polsko-Niemiecką Organizację Młodzieżową i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej informacji na stronie: www.gfps.org >>

O stypendia w GSPS na studia w Niemczech można się ubiegać w GFPS-Polska z siedzibą w Krakowie. Wyboru stypendystów GSPS na uczelnie w Niemczech dokonuje mieszana, sześcioosobowa komisja, wybierana na dwa lata. GSPS przyznaje dwa razy w roku stypendia naukowe na zrealizowanie w ciągu 5 miesięcy programu badawczego w Niemczech związanego np. z kierunkiem studiów, pracą magisterską, doktorską (termin składania wniosków w 2012 roku: 31.03. na semestr zimowy i 31.10. na semestr letni). GFPS akceptuje równoległe posiadanie stypendium za dobrą naukę w macierzystej uczelni i osiągnięcia naukowe oraz stypendiami DAAD, programu Erasmus itp. W GFPS można się też ubiegać o udział w wakacyjnych kursach językowych tzw. Tandemach, które odbywają się przez 2 tygodnie w Polsce i 2 tygodnie w Niemczech. Grupy uczelniane GSPS zapewniają polskim stypendystom w Niemczech pomoc w poszukiwaniu lokum, otwarciu konta w banku, załatwianiu formalności i poznaniu miejsca, ludzi i kultury, organizują zloty i seminaria dla stypendystów.

Więcej informacji w zakładce Stypendium/Pytania i odpowiedzi >>

Więcej informacji pod adresem: www.gfps.pl >>

Stypendia Rotary Club na naukę języka

Kluby Rotary fundują co roku stypendia na naukę języka i studia. Należy zwrócić się do najbliższego Klubu Rotariańskiego z zapytaniem o plany dotyczące planów stypendialnych na najbliższy rok.

Szczegóły na stronie: www.rotary.org.pl >>

Wykaz klubów Rotary w Polsce >>

Stypendia dla imigrantów

Stypendia dla imigrantów i tzw. przesiedleńców oraz dla osób ubiegających się o azyl, którzy nie ukończyli 30 roku życia, zamierzających podjąć studia lub doskonalić posiadane kwalifikacje :

Zobacz: Otto-Benecke-Stiftung e.V >>

Program stypendialny Bundestagu

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) trwa 5 miesięcy. Główną częścią programu jest 15-tygodniowy staż w biurze jednego z posłów Bundestagu. Termin zgłoszeń: do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje w na stronie: www.bundestaag.de >>

lub w referacie prasowym Ambasady Niemiec w Warszawie: 022-5841731

Praktykę można połączyć ze studiami na jednej z berlińskich uczelni.

Szczegóły na stronie Ambasady RFN w Warszawie >>

Strona:   2 | 3 | 4 | Pełna wersja

STYPENDIA DZIENNIKARSKIE

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie przyznaje dziennikarzom polskim i niemieckim stypendium na półroczny pobyt zbieranie informacji na temat sąsiada lub polsko-niemieckie tematy w kontekście europejskim do artykuły, audycji radiowej lub telewizyjnej, książki.

Szczegóły na stronie: www.fwpn.pl zakładka: aktualności/stypendia >>

MedienCampus Bayern e.V. to organizacja wspierająca dziennikarzy i ludzi świata mediów, również z Europy środkowej i wschodniej. Kandydat na stypendystę powinien  mieć szeroko pojęty związek z branżą medialną, tzn. wystarczające doświadczenie praktyczne w mediach (np. staże, własne projekty multimedialne, itp.) jak również wykazać się  wykształceniem lub szkoleniem w mediach.

Więcej informacji o stypendiach MedienCampus Bayern e.V. >>

Robert Bosch Stiftung to fundacja, która również oferuje pobyty stypendialne w Niemczech dla dziennikarzy z Polski.

Szczegóły na stronie: www.bosch-stiftung.de >>

STYPENDIA FUNDACJI KOŚCIELNYCH

Evangelisches Studienwerk e.V.  (Kościoła ewangelickiego)

Fundacja udziela stypendiów na okres studiów w Niemczech (5 semestrów) wszystkim osobom wyznania ewangelickiego z krajów członkowskich unii Europejskiej. Konieczna jest dobra znajomość niemieckiego.

Zobacz: Informacje o stypendiach >>

Zobacz: Jak złożyć wniosek o stypendium >>

Katholischer Akademischer Austauschdienst-KAAD (Kościoła katolickiego)

Katolicka Centrala Wymiana Akademickiej (Katholischer Akademischer Austauschdienst-KAAD) przyznaje stypendia na pobyty naukowe w Niemczech studentom i pracownikom naukowym wyższych uczelni.

Szczegóły na stronie: www.kaad.de >>

STYPENDIA INSTYTUCJI I NIEMIECKICH UCZELNI

Stypendia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oferuje stypendia startowe w wysokości 150,- euro dla studentów z Polski ubiegających się o miejsce na studia na Viadrinie. Stypendiaci są zwolnieni z opłaty wpisowej (51 euro).

Podania składa się drogą mailową: stip@euv-frankfurt-o.de, lub pocztą: Europa-Universität Viadrina, Stipendienstelle, z.Hd. Frau Franzen, Postfach 1786, 15237 Frankfurt (Oder). Ponadto uniwersytet oferuje polskim studentom tzw. stypendium motywacyjne dla rozpoczynających studia (warunek - dobra średnia na świadectwie maturalnym) a także studentom po 3 semestrze: wsparcie w trudnej sytuacji fiansowej (Sozialstipendium) i bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Szczegóły w internecie na stronie: www.europa-uni.de >>

Szukaj w zakładkach: Studium, Internationales, Finanzierung, Stipendien – Stipendienprogramme – Viadrina-Stipendien

Stypendia naukowe Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej

Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen Institut) w Darmstadzie ma w swojej ofercie dwa programy stypendialne:

1. Stypendium naukowe na co najmniej miesięczny pobyt w Darmstadt na pracę badawczą w bibliotece i archiwum Instytutu.

Bliższe informacje i formularz aplikacyjny >>

2. Stypendium na półroczny pobyt badawczy w celu ukończenia pracy doktorskiej lub habilitacyjnej

Bliższe informacje i formularz aplikacyjny >>

Ponadto Instytut organizuje co roku szkołę letnią, w której można uczestniczyć za symboliczną opłatę 60 euro (program dotowany przez FWPN).

Bliższe informacje: www.sommerschule-polen.de/dpi-sommerschule >>

Studia i praca naukowo-badawcze w Bawarii

Bayrisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südeuropa (BAYHOST) to centrum zrzeszające wszystkie bawarskie szkoły wyższe, nadzorujące kontakty i wymianę naukową z krajami Europy środkowej, wschodniej i południowej. Centrum przyznaje stypendia na roczne studia podyplomowe, doktoranckie i magisterskie uzupełniające na bawarskich uczelniach oraz organizuje praktyki dla polskich studentów w Bawarii.

Szczegóły o stypendiach na stronie: www.bayhost.de >>

Zobacz: informacje o praktykach na stronie: www.bayhost.de >>

Stypendia dla historyków sztuki

Stypendium im. Immanuela Kanta przyznawane przez rzecznika rządu federalnego ds. kultury i mediów na prace doktorskie poświęcone historii, kulturze Niemców z niemieckich prowincji wschodnich.

Szczegóły na stronie: www.bkge.de >>

Na stronie zamieszczone są też informacje o Grupie Roboczej polskich i niemieckich Historyków Sztuki „Wspólne dziedzictwo kulturowe”/ Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker "Das Gemeinsame Kulturerbe". Informacji udziela po polsku: dr Beathe Störtkuhl: beathe.stoertkuhl@bkge-uni-oldenburg.de.

Theodor Heuss-Kolleg

Kolegium wspiera społeczne zaangażowanie młodych ludzi w rozbudowie struktur demokratycznych.

Szczegóły na stronie >>

Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja

STYPENDIA WSPIERAJĄCE POLSKO-NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ NAUKOWĄ

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

W celu rozwoju współpracy między polskimi i niemieckimi ośrodkami naukowo-badawczymi została założona Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG). Polska i niemiecka strona finansuje swoich naukowców przez co najmniej 4 lata.

Informacji nt dofinansowania udziela:

- w Polsce: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: www.nauka.gov.pl

- w Niemczech: Niemiecka Wspólnota Badawcza www.dfg.de.

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN)

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN) www.pnfn.pl wspiera innowacyjne projekty i nowe modele współpracy między Polską a Niemcami m.in. projekty badawcze, imprezy naukowe, programy stypendialne, kierunki studiów.

DAAD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DAAD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferują wspólnie stypendia (maksymalnie do 2 lat) mające na celu wspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców. Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Sokolnictwa Wyższego w Warszawie.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera również projekty służące zacieśnieniu współpracy naukowej. www.fwpn.org.pl

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja im. Aleksandra von Humboldta przyznaje stypendia na dłuższy okres dla zagranicznych badaczy w celu prowadzenia działalności naukowej z niemieckimi partnerami.

Szczegóły na stronie: www.humboldt-foundation.de >>

Towarzystwo im. Maxa Planka

Max Planck Gesellschaft, niezależna organizacja naukowa wspiera badania przede wszystkim w swoich instytutach (ponad 80 w całych Niemczech). Jej obszary badawcze to: chemia, fizyka, biologia, nauki medyczne i humanistyczne.

Bliższe informacje na stronie: www.mpg.de >>

Towarzystwo im. Fraunhofera

Fraunhofer-Gesellschaft to ok. 80 ośrodków badawczo-naukowych zajmujących się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniem. Zleceniodawcami są przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe oraz instytucje. Towarzystwo przyznaje stypendia badawcze.

Szczegóły na stronie: www.fraunhofer.de >>

Wspólnota Naukowa im. Wilhelma Leibniza

Wissensgemeinschaft Gottfried Wilchelm Leibnitz zrzesza ponad 80 niezależnych interdyscyplinarnych instytutów naukowo-badawczych, partnerów dla przemysłu, administracji publicznej oraz polityki, współpracujących z uniwersytetami.

Szczegóły o dofinansowaniu na stronie: www.leibnitz-gemeinschaft.de >>

Wspólnota Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza

Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren jest największą organizacją naukową w Niemczech. Dziedziny badań: energia, ziemia, zdrowie, kluczowe technologie, struktura, materia i kosmos.

Szczegóły na stronie: www.helmholz.de >>

1 | 2 |    Strona:  3 | 4 | Pełna wersja

STYPENDIA NIEMIECKICH FUNDACJI

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Niemiecka Fundacja Federalna „Środowisko” (DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt) przyznaje stypendia najlepszym studentom ochrony środowiska. Organizacja kontynuuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla Środowiska prowadzony początkowo przez fundację prof. Macieja Nowickiego konkurs stypendialny. Raz w roku fundowane są półroczne i roczne staże na niemieckich uniwersytetach, w instytucjach badawczych, firmach, organizacjach pozarządowych i ministerstwach.

Szczegóły stronie: www.dbu.de <<

Fundacja im Roberta Boscha

Mnóstwo informacji o ofercie stypendialnej można znaleźć  na stronie www.bosch-stiftung.de w zakładce: Unsere Förderung (kliknij na Stipendien).

Fundacja im. Beatrice i Rochusa Mummerta

Organizacja przyznaje stypendia dla studentów kierunków ekonomicznych i inżynieryjnych po 6 semestrach studiów, i jest nazywana „kuźnią talentów” dla Europy środkowej i wschodniej.

Zajrzyj koniecznie też na stronę >>

Artykuł na ten temat >>

Fundacja Fritza Thyssena

Fritz-Thyssen-Stiftung wspiera na niemieckich uczelniach młodych naukowców i nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, stosunków międzynarodowych, ekonomii, medycyny.

Szczegóły na stronie: www fritz-thyssen-stiftung.de >>

Fundacja Hertie

Gemeinnützige Hertie-Stiftung działa w obszarach neurobiologii, integracji europejskiej i wychowania w demokracji. Przyznaje stypendia dla uzdolnionych studentów (Studienkolleg Berlin), studentów, doktorantów i naukowców: na studia i badania na uniwersytetach w Bambergu i Chemnitz, a także dla studentów w Europejskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej  w Berlinie, dla absolwentów: w Institute for Low and Finance we Frankfurcie nad Menem, dla historyków, którzy chcą pisać pracę doktorską w Berlinie (Berliner Kolleg fżr Vergleichende Geschichte Europas), stypendia dla muzyków na Orchesterakademie des Gustaw-Mahler-Jugendorchester.

Fundacja Hertie wspiera także w ramach programu KAFKA dwumiesięczne praktyki studenckie studentów we Frankfurcie nad Menem z określonych uczelni Krakowa, w Lipsku, w przedsiębiorstwach miejskich, urzędach, instytucjach kultury,  praktyki studentów z Gdańska.

Szczegóły na stronie: www.ghst.de >>

Fundacja im Ernsta Scheringa

Schring Stiftung wspiera obiecujących naukowców w dziedzinach: biologia, medycyna i chemia, a także sztuka. Warunek: nie ukończone 33 lata. Fundacja współfinansuje trzymiesięczny pobyt w Niemczech.

Szczegóły na stronie: www.scheringstiftung.de >>

Informacje w zakładkach: Förderung, natomiast informacje o stypendiach w dziedzinie kultury, nauki i kształcenia znajdziesz w zakładce: Antragstellung, i odzielnych zakładkach: Kultur, Wissenschaft, Bildung.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FSS 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa RP. Jednym z jej działań jest wspieranie wyjazdów polskich studentów na okres od 3 do 12 miesięcy na studia lub na praktyki (800 euro).

Szczegóły na stronie www.frse.org.pl >>

Siedziba Funduszu znajduje się na ul. Mokotowskiej 43, w Warszawie.

E-mail: fss@frse.org.pl, tel. 022-46 31 474

STYPENDIA FUNDACJI ZBLIŻONYCH DO PARTII I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W Niemczech działa wiele funacji o określonym politycznie profilu, które fundują ciekawe stypendia zawodowe i naukowe. Fundacje zwracają uwagę nie tylko na oceny, ale także na to, czy studia oraz profil osób ubiegających się o stypendium pasują do profilu fundacji. Wszystkie fundacje wymagają od ubiegających się o stypendium wysokich ocen. Szczegółowe informacje na temat wszystkich działających w Niemczech fundacji można znaleźć pod adresem: www.stiftungen.org. W zakładce Studienförderung dostępne są:

Bundesweite Stiftungen, czyli adresy fundacji oferujących stypendia w całym kraju,

Universitätsbezogene Stiftungen, adresy fundacji oferujących stypendia na studia na wybranych uczelniach.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (partia CDU)

Fundacja chrześcijańskich demokratów wspiera młodych, wybitnie uzdolnionych absolwentów wyższych uczelni i doktorantów, szczególnie kierunków społecznych, ekonomicznych i prawniczych, którzy celująco ukończyli studia we własnym kraju i kontynuują naukę na niemieckich uczelniach oraz wykazują społeczne i polityczne zaangażowanie.  Kontakt: detlev.preusse@kas.de, +49-(0)2241 246-2320 (z Polski).

Zobacz informacje na stronie przedstawicielstwa Fundacji w Polsce >>

Hans-Seidel-Stiftung e.V. (partia CSU)

Grupa docelową fundacji są uczniowie, studenci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, są zaangażowani w działalność w dziedzinie polityki społecznej, pracy z młodzieżą, lub pracują w organizacjach studenckich.

Szczegóły o stypendiach >>

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (partia SPD)

O programie stypendialnym fundacji niemieckiej socjaldemokracji szczegóły na stronie www.fes.de w zakładce: Stipendien/Stipendienprogramme

– dla studentów: Grundförderung für Ausländer

– dla doktorantów: Graduiertenförderung für Ausländer

oraz na stronie przedstawicielstwa Fundacji w Polsce: www.feswar.org.pl

Friedrich-Naumann-Stiftung e.V. (partia FDP)

Fundacja promuje swoją ofertę stypendialną pod hasłem „Wolność daje możliwość rozwoju“. Stypendia oferowane są niemieckim i zagranicznym studentom i doktorantom o poglądach liberalnych, angażujących się społecznie, aktywnych politycznie.

Szczegóły na stronie: www.freiheit.org >>

Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (partia Zieloni)

Szczegóły w internecie na stronie: www.boel.de, w zakładce: Stipendien & mehr, potem Bewerbung. W tekście w zakładce: Bewerbung um ein Stipendium informacje

– dla studentów zagranicznych znajdziesz pod odnośnikiem: Studierende: Informationen zur Bewerbung Infoblatt,

– dla doktorantów pod odnośnikiem: Promovierende: Informationen zur Bewerbung Infoblatt.

Fundacja wspiera prace badawczo-naukowe na tematy relacje środowisko-społeczeństwo. Informacje także na stronie przedstawicielstwa Fundacji w Polsce: www.boel.pl

Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. (Lewica)

Fundacja niemieckiej Lewicy(Die Linke) oferuje stypendia dla zagranicznych studentów i doktorantów, którzy studiują i promują na niemieckich uczelniach. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku.

Szczegóły na stronie: www.rosalux.de >>

Fundacja związków zawodowych DGB

Hans-Böckler-Stiftung e.V. to  dobry adres dla tych, którzy zajmują sią pracą badawczo-naukową na tematy związane z różnymi aspektami rynku pracy i zachodzącymi zmianami w strukturze zatrudnienia,działalnością związkową, kształceniem zawodowym, polityką społeczną, sprawiedliwością społeczną, historią związków zawodowych.

Szczegóły dotyczące składania wniosków >>

Informacje w zakładkach: Forschung/Forschungförderung/Anträge

Przydatne linki z dodatkowymi informacjami

Stypendia oferują dla zagranicznych studentów także uczelniane fundacje.

Informacje na stronie: www.stiftungen.org >>

Adresy internetowe niemieckich uniwersytetów >>

Platforma wymiany informacji >>

Wyszukiwarki stypendiów niemieckich organizacji >>

Masz informacje na temat innych programów stypendialnych dla Polaków w Niemczech? Napisz do nas! Polish@dw.de

Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | Pełna wersja