1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Kwarantanna w Niemczech: Hamburg

1 kwietnia 2021

Obostrzenia - Kwarantanna - Ważne adresy i telefony.

https://p.dw.com/p/3mioV
Karte Deutschland Bundesland Hamburg

Ze względu na duży wzrost infekcji COVID-19 niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), a za nim niemiecki rząd, umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka. Dzieje się tak, kiedy w danym kraju lub regionie liczba nowych infekcji COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekracza 200.

Zakwalifikowanie Polski (która wcześniej była „zwykłym” obszarem ryzyka) do obszarów wysokiego ryzyka znacznie skomplikowało podróże między Polską a Niemcami. Zarówno polski, jak i niemiecki MSZ apelują o unikanie podróży, które nie są niezbędne.

Na granicy polsko-niemieckiej nie ma stacjonarnych kontroli granicznych, mają jednak miejsce wyrywkowe kontrole.

Podróżując do Hamburga, należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące obowiązkowego testu na koronawirusa, obowiązku izolacji oraz zgłoszenia przyjazdu. Niektóre grupy osób są zwolnione z kwarantanny.

Test na COVID-19

Od 21 marca podstawowym warunkiem wjazdu do Niemiec z Polski jest posiadanie już przy wjeździe negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Badanie nie może być starsze niż 48 godzin (czas liczy się od momentu pobrania próbki). Uznawane są testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Te ostatnie muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (czułość ≥ 80 proc., swoistość ≥ 97 proc.).

Wynik testu musi być podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Badanie należy przechować przez co najmniej 14 dni.

Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (w przypadku ozdrowieńców) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. 

Kto bez testu?

Jak czytamy w federalnym rozporządzeniu, testu nie muszą posiadać osoby przejeżdżające przez Niemcy tranzytem. Przy czym cel podróży należy wiarygodnie udokumentować. Podobnie test nie jest wymagany od osób, które przejeżdżały przez Polskę tranzytem, nie robiąc zbędnych postojów.

Także osoby, które zawodowo przewożą ludzi i towary, nie muszą robić testów, jeżeli przebywają w Niemczech lub w Polsce nie dłużej niż 72 godziny i przestrzegają restrykcji sanitarnych.

Z obowiązku wykonywania testu są zwolnione dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia oraz osoby, którym pozwolił na to w uzasadnionych indywidualnych przypadkach i przy wystąpieniu przekonujących powodów urząd zdrowia.

Obowiązkowa kwarantanna

Przepisy dotyczące kwarantanny reguluje z kolei rozporządzenie hamburskiego Senatu. Trzeba pamiętać, że sam negatywny wynik testu nie przesądza o zwolnieniu z kwarantanny. Nie zwalnia z niej też zaszczepienie się przeciwko COVID-19 lub przejście infekcji koronawirusem.

Przepisy w Hamburgu przewidują dla osób przyjeżdżających z obszarów wysokiego ryzyka obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Nie można jej, jak w innych landach, skrócić po piątym dniu i kolejnym negatywnym teście na koronawirusa.

Zwolnienie z kwarantanny

Izolacji nie muszą poddawać się osoby, które przejeżdżają przez Hamburg w tranzycie.

Przy pobytach do 72 godzin i przestrzeganiu przepisów sanitarnych z kwarantanny zwolnione są osoby, które zawodowo transportują ludzi i towary oraz osoby, których obecność jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Należy posiadać odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy.

Także pobyt w sąsiednim kraju w ramach małego ruchu granicznego do 24 godzin (na obszarze ryzyka lub w Niemczech) zwalnia z izolacji.

Wyjątki od kwarantanny przewidziane są także dla pracowników transgranicznych i uczniów uczących się po drugiej stronie granicy, jeśli przynajmniej raz w tygodniu wracają do swojego miejsca zamieszkania. Należy pamiętać o odpowiednich zaświadczeniach). Na liście wyjątków znalazły się ponadto konieczne i niemożliwe do przesunięcia maksymalnie pięciodniowe podróże zawodowe lub edukacyjne. 

Hamburskie rozporządzenie przewiduje ponadto wyjątki dla osób pracujących m.in. w służbie zdrowia, personelu opiekuńczego (w tym całodobowych opiekunek zatrudnianych w prywatnych domach), osób pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ważną infrastrukturą, administracją i wymiarem sprawiedliwości.

Pobyt u najbliższej rodziny

Z kwarantanny (przy negatywnym teście) zwolnione są również osoby, które odwiedzają krewnych pierwszego (rodzice, dzieci) lub drugiego (rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) stopnia pokrewieństwa, małżonków lub partnerów nienależących na co dzień do tego samego gospodarstwa domowego. Izolacji nie muszą poddawać się osoby przyjeżdżające z tytułu opieki nad dzieckiem bądź kontaktów z dzieckiem.

Wyjątki przewidziane są także w przypadku koniecznych zabiegów medycznych lub opieki nad osobami, które wymagają stałej pomocy.

W uzasadnionych okolicznościach i przy wystąpieniu przekonujących powodów urząd zdrowia może zwolnić w indywidualnych przypadkach z obowiązku kwarantanny.

Wszystkie wyjątki obowiązują jedynie w przypadku osób, które nie mają żadnych objawów COVID-19.

Pracownicy sezonowi

Wyłączeni ze ścisłej kwarantanny są ponadto pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżaja do Hamburga w celu podjęcia pracy na co najmniej trzy tygodnie. W ich miejscu zamieszkania i pracy muszą być odpowiednie warunki sanitarne gwarantujące utrzymanie dystansu. Osoby takie muszą zgłosić swój przyjazd i posiadać przed wjazdem do Niemiec negatywny wynik testu na COVID-19. Przez pierwszych 14 dni będą mogły przebywać tylko w swojej grupie i opuszczać miejsce zamieszkania tylko w celu pracy.

Przygotowanie warunków sanitarnych i poinformowanie urzędu zdrowia jest obowiazkiem pracodawcy.

Zgłoszenie przyjazdu

Przed wjazdem do Hamburga trzeba zgłosić swój przyjazd na stronie Einreiseanmeldung.de i mieć przy sobie na wypadek kontroli dowód zgłoszenia (wydrukowany lub cyfrowo).

Jeśli ktoś nie może wypełnić zgłoszenia w internecie, należy złożyć „deklarację zastępczą”. Chodzi o deklarację wjazdu, którą wręczają w wydrukowanej formie m.in. przewoźnicy. Jest ona także dostępna w języku polskim.

Wypełnioną deklarację zastępczą należy oddać przewoźnikowi, a w przypadku podróży samochodem i kontroli – funkcjonariuszowi policji. W ostateczności można ją wysłać na adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, Aussteigekarte, 69990 Mannheim.

Deklaracja zastępcza jest przekazywana do właściwego urzędu zdrowia.

Przyjazdu nie muszą zgłaszać osoby przejeżdżające przez Hamburg tranzytem i ci, który w ramach małego ruchu granicznego nie przebywały w sąsiednim państwie dłużej niż 24 godziny lub przyjeżdżają do Niemiec na maksymalnie 24 godziny.

Stan: 02.04.2021