Apel ws. uchodźców. ″Godność człowieka jest nienaruszalna″ | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 11.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Społeczeństwo

Apel ws. uchodźców. "Godność człowieka jest nienaruszalna"

Społeczny sojusz na rzecz solidarności, tolerancji i demokracji przeciwko uprzedzeniom, nienawiści i przemocy opublikował w czwartek (11.02.16) w Berlinie apel, który przytaczamy w całości.

Deutschland Allianz für Weltoffenheit Solidarität Demokratie und Rechtsstaat

W skład "sojuszu" wchodzą m. in. przedstawiciele Kościołów, związków zawodowych i organizacji charytatywnych

"Niemcy są demokratycznym, otwartym na świat krajem, zakorzenionym w Unii Europejskiej - wspólnoty, którą łączą wspólne wartości i wspólny rynek - oraz krajem, który się zobowiązał do przestrzegania uniwersalnych praw człowieka.

Niemcy od dekad zamieszkują także ludzie pochodzący z innych kręgów kulturowych, o różnych korzeniach etnicznych i religijnych. Ochrona ludzkiej godności, która jest zakotwiczona w naszej Ustawie Zasadniczej, obejmuje wszystkich żyjących w tym kraju - bez względu na to, czy mieszkają tu od pokoleń, czy też przybyli tu jako migranci albo uchodźcy.

Wszyscy ci, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę w wyniku wojny i prześladowań czy w obawie o własne życie, mają prawo do poszukiwania schronienia w Europie. Jesteśmy przekonani, że Niemcy muszą pod tym względem kontynuować wypełnianie swojej podyktowanej humanitaryzmem powinności. Jednocześnie nie ma wątpliwości co do tego, że aby przeciwdziałać przyczynom opuszczania stron rodzinnych i w sposób godny traktować ludzi szukających schronienia, potrzebne jest wspólne, europejskie rozwiązanie. Żadne państwo Unii Europejskiej nie powinno uchylać się od wspólnej odpowiedzialności.

"Niezmordowana gotowość do niesienia pomocy"

Przyjmowanie i integracja wielu uchodźców związana jest z wielkimi społecznymi, ekonomicznymi i socjalnymi wyzwaniami. Tysiące obywateli i obywatelek, jak i osób zajmujących się tym zawodowo czy społecznie w urzędach, na policji, w ramach organizacji charytatywnych czy społecznych, wykonują godną podziwu pracę. To zaangażowanie świadczy o społecznej integralności. Ta niezmordowana gotowość do niesienia pomocy jest dowodem na to, że solidarność i humanitaryzm są w naszym społeczeństwie jedną z naczelnych wartości.

Niemcy potrzebują zdecydowanie więcej przyszłościowych inwestycji. To postulat powtarzany od dawna, ale w obliczu masowego napływu uchodźców to zadanie staje się jeszcze pilniejsze. Potrzebne są inwestycje w edukację, kształcenie zawodowe i rynek pracy, potrzebne są tanie mieszkania, sprawnie funkcjonująca publiczna infrastruktura jak i ochrona przed przemocą. Osoby dotknięte ubóstwem, bezrobociem czy nie objęte systemem zabezpieczeń społecznych, nie powinny w obliczu obecnych wyzwań być zaniedbywane. Wszyscy muszą mieć równe szanse uczestniczenia w życiu społecznym.

Normy obowiązują wszystkich

Godne przyjmowanie uchodźców, ich integracja i przeciwdziałanie społecznym, kulturowym i socjalnym podziałom, są wspólnym zadaniem władz na szczeblu federalnym, landowym i komunalnym, firm i związków zawodowych, Kościołów i związków wyznaniowych, organizacji charytatywnych jak i całego społeczeństwo obywatelskiego. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie razem sprostać wielkim wyzwaniom, przed którymi stoimy.

Pokojowa koegzystencja i integracja w ramach niemieckiego społeczeństwa może się udać tylko wtedy, gdy normy Ustawy Zasadniczej i naszego życia społecznego respektowane będą przez wszystkich. To oznacza między innymi, że uznana musi być swoboda wyznawania każdej religii. To oznacza także, że nikomu nie wolno ani dyskryminować mniejszości, ani pod przykrywką własnych kulturowych czy religijnych obyczajów podważać podstawowych praw wolności sumienia i wyznania, nietykalności osobistej, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Tam, gdzie lekceważy się wyłączność państwa na stosowanie środków przymusu oraz popełnia czyny karalne, sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Cudzoziemcy muszą w takich przypadkach liczyć się z zakończeniem ich pobytu w Niemczech.

Dostęp do oferty integracyjnej

Wielu uchodźców pozostanie u nas przez dłuższy czas a nawet na stałe. Każdy uchodźca musi być traktowany z szacunkiem odpowiednim do jego losu i często bolesnych przeżyć. Warunkiem trwałej i skutecznej integracji jest społeczna partycypacja oraz gotowość do integracji. Ważna jest przy tym zarówno nauka języka niemieckiego jak i możliwie wczesny dostęp do oferty integracyjnej obejmującej edukację, kulturę, pracę i sport.

Praca zarobkowa to jeden z zasadniczych warunków trwałej integracji uchodźców. Potrzebne jest do tego wsparcie w zakładach pracy, które umożliwi zarówno podjęcie nauki zawodu jak i zdobycie potrzebnych kwalifikacji. Równie ważne są szkolenia pozwalające na zdobycie zatrudnienia. Przedsięwzięcia i programy na tym polu muszą być elementem całościowej strategii mającej na celu stworzenie szans na partycypację ekonomiczną i społeczną.

Demokracja i państwo prawa

Chcemy wzmocnienia demokracji i państwa prawa. Popieramy solidarność i otwarcie na świat. Jesteśmy przekonani, że każdy, kto szuka w naszym kraju schronienia, musi mieć szansę na uczciwą i zgodną z zasadami państwa prawa procedurę azylową. Prawo do empatii i szacunku mają także ci, którzy przybyli do Niemiec z powodów ekonomicznych a po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi urzędowej będą musieli powrócić do swojej ojczyzny.

Wielkim niepokojem napawa nas fakt, że prawicowo-populistyczne i skrajnie prawicowe ugrupowania wykorzystują temat uchodźców i migrantów do podsycania wrogości i podważania naszego wolnościowo-demokratycznego porządku. Sprzeciwiamy się zdecydowanie każdej formie nienawiści, rasizmu, zniewagi czy przemocy.

Wzywamy do tego, by

- debatę na temat uchodźców i imigrantów prowadzić rzeczowo i mieć na celu poszukiwanie rozwiązań, zamiast publicznie podsycać resentymenty i zbijać partyjno-polityczny kapitał;

- przeciwstawiać się wrogim wypowiedziom i działaniom, obojętnie kto się za nimi kryje i przeciwko jakiej grupie są one skierowane;

- konsekwentnie ścigać skrajnie prawicowe, wrogie wobec ludzi ataki na uchodźców i ich kwatery, na policjantki i policjantów, przedstawicielki i przedstawicieli prasy jak i wszystkich zaangażowanych w pomoc.

Domagamy się

- wzmocnienia solidarności społecznej;

- dialogu na temat różnic kulturowych, religijnych i socjalnych oraz tworzenia przestrzeni spotkań;

- solidarnej i trwałej polityki, która stworzy każdemu mieszkańcowi Niemiec sprawiedliwą szansę na partycypację;

- ulepszonej oferty edukacyjnej jako klucza do udanej, społecznej integracji;

- polityki uchodźczej, która koresponduje z naszymi zobowiązaniami na polu humanitaryzmu i praw człowieka oraz gwarantuje uczciwą procedurę azylową;

- ochrony praw podstawowych, do których należą wolność sumienia i wyznania, prawo do nietykalności cielesnej, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji,

- ochrony wszystkich ludzi przed przemocą, nienawiścią i ksenofobią,

- odpowiedniego finansowania, aby władze na szczeblu federalnym, landowym i komunalnym były w stanie sprostać istniejącym i dodatkowym zadaniom spowodowanym przez napływ uchodźców oraz mogły działać na rzecz trwałej integracji;

- przeforsowania państwowego monopolu na stosowanie środków przymusu przy zwalczaniu przestępczości i życia w pokoju;

- Europy, która respektuje godność człowieka i zapewnia perspektywy pokojowego współistnienia.

Szczególnie w czasach kryzysu nie wolno odchodzić od prawnych, społecznych i humanistycznych zdobyczy naszego społeczeństwa. Naszym celem jest ochrona godności człowieka. Dlatego połączonymi siłami angażujemy się na rzecz otwarcia na świat, solidarności, demokracji i państwa prawa - w Niemczech i w Europie".

tłum. Bartosz Dudek

Reklama