Łatwiej o obywatelstwo polskie | Polska-Niemcy – wymagające sąsiedztwo. Serwis DW po polsku | DW | 16.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polska i Niemcy

Łatwiej o obywatelstwo polskie

Od 15 sierpnia br. prezydent RP będzie nadawać polskie obywatelstwo wszystkim cudzoziemcom, bez względu na to, czy i jak długo przebywają w Polsce.

passport © whitelook #43624214

Takie paszporty i książeczki walutowe to już zamierzchła przeszłość

Dotychczas prezydent, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznawał obywatelstwo tym cudzoziemcom, którzy mieszkali w Polsce krócej niż 5 lat lub w ogóle tu nie mieszkali. Nowa ustawa odchodzi od uzależnienia nadania obywatelstwa polskiego od uprzedniej utraty posiadanego do tej pory obywatelstwa obcego. Od 15 sierpnia br. weszły w życie przepisy ustawy o obywatelstwie polskim.

Muszą znać język

Die Russin Swetlana Karagodina zeigt am 28.11.2003 am russisch-polnischen Grenzübergang in Gronowo ihr Visum für die Einreise nach Polen. Mit der Einführung der Visumspflicht für osteuropäische Reisende in Polen zum 1.10.2003 ist die Zahl der Grenzübertritte an den polnischen Ostgrenzen um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen. Vor allem für die Märkte und Geschäfte in den ostpolnischen Grenzregionen hat die neue Regelung eine wenig erfreuliche Kehrseite - Kunden und Händler bleiben aus. Die Visumspflicht wurde als eine der Vorbereitungen Polens auf den EU-Beitritt im kommenden Mai eingeführt. Der größte Teil der östlichen EU-Außengrenze verläuft dann an der polnischen Ostgrenze.

Uproszczenie procedur jest po myśli wielu obcokrajowców

Po 15 sierpnia br. zmieniły się również zasady, na jakich wojewoda będzie mógł uznać cudzoziemców za obywateli polskich. Do takiego uznania będą uprawnieni wszyscy cudzoziemcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, posiadają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski. Dotychczas wojewoda uznawał za obywateli polskich tylko cudzoziemców o nieokreślonym obywatelstwie oraz bezpaństwowców przebywających w Polsce co najmniej od pięciu lat, na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Nowa ustawa podtrzymuje obowiązujące dotychczas zasady ciągłości obywatelstwa polskiego oraz wyłączności obywatelstwa polskiego. Pierwsza zasada oznacza, że osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je. Osoby, którym zostało przyznane polskie obywatelstwo, na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowują je pod warunkiem, że w międzyczasie go nie utraciły.

Można mieć dwa obywatelstwa

Officers of the Greece and the German border police, Panagiota Papadopoulou, 2nd. right, and Jaqueline Mueller, 3rd right, check passports while Italian police officer Alberto Dunnhofer, left, British officer Robert Wood, right, and an unidentified German officer, 2nd left, standing behind at the control point in Frankfurt/Oder on the German-Polish border Wednesday, Dec. 4, 2002. Germany, Italy, Great Britan and Greece will test a cooperation for the future for a new European border police at the eastern border of European Union. For the next ten days the international officers will work together at the border. The Project will be continued next year in other countries. (AP Photo/Sven Kaestner) EU-Osterweiterung

Otwarcie granic na obszarze Schengen było wielkim krokiem w zjednoczeniu Europy

W ustawie potwierdzona została także zasada wyłączności obywatelstwa polskiego. Oznacza ona, że obywatel polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa. Nowa ustawa o obywatelstwie odstąpiła od tego, aby osoba ubiegająca się o przyznanie polskiego obywatelstwa zrzekła się swojego obywatelstwa.

Ustawa o obywatelstwie polskim określa także sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: z mocy prawa tj. przez urodzenie, znalezienie na terytorium RP, przysposobienie i repatriację, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Nowy tryb

Nowa ustawa inaczej niż dotychczas reguluje tryb uznania za obywatela polskiego. Aktualnie, o obywatelstwo polskie mogą ubiegać się wyłącznie bezpaństwowcy, małżonkowie obywateli polskich oraz osoby, którym rodzice po urodzeniu wybrali obywatelstwo obce. Od 15 sierpnia br. o uznanie za obywatela polskiego mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w ramach długoletniego pobytu w naszym kraju zintegrowali się ze społeczeństwem, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Obywatelstwo polskie będą mogli nabyć również zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich i osoby polskiego pochodzenia. Nowością jest również wprowadzenie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego, który został określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych.

Decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby aplikującej. Natomiast cudzoziemcy niezadowoleni z decyzji wojewody mogą się odwołać do ministra spraw wewnętrznych.

Utracone obywatelstwo

Ustawa reguluje także kwestie utraty obywatelstwa polskiego. Aktualnie obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci je po uzyskaniu zgody Prezydenta RP, a utrata obywatelstwa następuje z momentem wydania postanowienia. Natomiast od 15 sierpnia br. utrata obywatelstwa następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia prezydenta lub w terminie krótszym, jeżeli prezydent tak zadecyduje. Wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, obywatele polscy będą składać w urzędach wojewódzkich lub polskich urzędach konsularnych, w zależności od miejsca swojego zamieszkania. Wzór nowego formularza wniosku określa rozporządzenie Prezydenta RP, wydane na podstawie ustawy o obywatelstwie polskim. Następnie wnioski przekazywane będą ministrowi spraw wewnętrznych, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przekaże je do Kancelarii Prezydenta RP z własną opinią.

MSW / Małgorzata Matzke

red.odp.: Bartosz Dudek