1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

حج ۹۴؛ فاجعه منا

موضوع

روز پنجشنبه (۲۴ سپتامبر/ ۲ مهر) در جریان مناسک حج در سرزمین منا در نزدیکی مکه صدها زائر در اثر ازدحام و سراسیمگی در جمعیت کشته شدند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل