1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بهار عربی

موضوع

تحولات سیاسی موسوم به "بهارعربی" که از پایان سال ۲۰۱۰ در برخی کشورهای عربی آغاز شد، سرنگونی حکومت در کشورهایی همچون تونس، مصر و لیبی را در پی داشت. مقاومت حکومت‌های یادشده در مواردی به جنگ داخلی انجامید.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر