1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس: AP

انتخابات اپارلمانى ايالت زارلاند (Saarland) آلمان

۱۳۸۳ شهریور ۱۶, دوشنبه

از موضوعات داخلى آلمان انتخابات پارلمانى ايالت زارلاند (Saarland) بيش از همه موضوعات ديگر مورد توجه مفسرين روزنامه هاى امروز قرار گرفته است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-saarland-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-2405770

روزنامه Neue Presse منتشره در شهر هانوور در اينباره چنين اظهار عقيده كرده است: ” حزب دمكرات مسيحى ميتواند پيروزى خود در انتخابات پارلمانى اين ايالت را جشن بگيرد، ولى اين حزب هم بايد از روندى كه بوضوح مشاهده ميشود نگران باشد و آن روند اينست كه اين حزب فقط بخش كمى از آرائى را كه حزب سوسيال دمكرات از دست داده بدست آورده است. اين واقعيت كه دو حزب كوچكتر سبزه و دمكرات آزاد با بدست آوردن قدرى بيش از پنج در صد آرا، دوباره به پارلمان ايالتى زارلاند راه يافتند مسلمآ نشانه اميدبخشى بشمار ميرود. ولى اينكه حزب راست گراى ناسيونال دمكرات آلمان (NPD) حدود چهار در صد آرا، را ازآن خود كرده زنگ خطرى جدى بشمار ميرود. انتخابات ايالت زارلاند نشان ميدهد كه وقتى مردم اعتماد خود به احزاب بزرگ ملى را از دست ميدهند به چه سوئى روى ميآورند.”

روزنامه Saarbrücker Zeitung منتشره در شهر زاربروكن كرسى ايالت نامبرده در همين زمينه چنين مينويسد: “نخست وزير ايالت زارلاند پطر-مولر، كه با پيروزى در انتخابات ايالتى ديروز در مقام خود ابقا، شد، نبايد با سرمستى از اين پيروزى تمايل پيدا كند كه خود را ازسياست كلى دولت آلمان جدا بداند و بخواهد بر امور كلى مملكت خره گيرى كند. مشكلات واقعى در خود اين ايالت ظاهر خواهند شد نه در گفتگوهاى تلويزيونى، و اين مشكلات فورى و فوتى هستند كه بايد با پايدارى و اشك و خون و فداكارى رفع شوند. كابينه ايالتى بايد ترميم و محكم تر يعنى كوچكتر شود. آيا ايالت كوچك زارلاند واقعآ احتياج به وازرت دادگسترى جداگانه براى خود دارد؟ با توجه به وضع نامطلوب مالى اين ايالت همه امور بايد از نو سامان داده شود.”

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

عکس از آرشیو

پانزدهمین شب اعتراضات؛ تداوم تجمعات و تشدید سرکوب

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی