1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

رشد راستگرایی در آلمان

در پی ورود شمار زیادی پناهجو به آلمان در سال‌های اخیر (به‌ویژه در سال ۲۰۱۵) فعالیت گروه‌های راست‌گرا افزایش یافت و حتی احزاب راست‌گرا مانند "حزب آلترناتیو برای آلمان" (AfD) توانستند به پارلمان سراسری راه یابند. نئونازی‌ها و گروه‌های دست راستی افراط‌گرا از هر فرصتی برای انتشار ایده‌های نژادپرستانه خود استفاده می‌کنند.

نمایش مقاله‌های بیشتر