کمبود اعتماد بين امريکا وپاکستان درمورد طالبان افغانستان | آلمان و جهان | DW | 21.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کمبود اعتماد بين امريکا وپاکستان درمورد طالبان افغانستان

روبرگيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه گفته است که فرق گذاشتن بين طالبان پاکستان وافغانستان کاربيهوده اي است و فشارآوردن برپناهگاههاي طالبان دردوسوي خط مرزي بين افغانستان وپاکستان ضروري است.

گیتس براین نظراست که با رهایی ازشلاق طالبان والقاعده در دوسوی خط مرزی مردم افغانستان وپاکستان می توانند احساس آرامش کنند

گیتس براین نظراست که با رهایی ازشلاق طالبان والقاعده در دوسوی خط مرزی مردم افغانستان وپاکستان می توانند احساس آرامش کنند

اسلام آباد حملات شديدي را عليه طالبان پاکستاني به راه انداخته است، اما دربرابرفشارايالات متحده امريکا براي حمله برطالبان افغانستان که با پاکستان کاري ندارند وازطريق مرزهاي پاکستان داخل افغانستان شده وبرنيروهاي ايالات متحده امريکا حمله مي کنند مقاومت نشان مي دهد.

پاکستان مدعي است که درجنگ با طالبان پاکستاني مصروف مي باشد ونمي تواند همزمان چند جبهه بازکند. تحليلگران فکرمي کنند که پاکستان طالبان افغانستان را وسيله اي عليه نفوذ روزافزون هند درافغانستان ديده وآنهارا چون متحدي بعد ازبيرون رفتن نيروهاي امريکايي ازافغانستان مي داند. زيرا بسياري پاکستانيها ازآن بيم دارند که امريکاييها با بيرون رفتن شان ازافغانستان ، اين کشور را دريک حالت اغتشاش رها مي کنند.

گيتس به روز پنجشنبه ضمن تبصره اي به يک روزنامه پاکستاني گفته است:" مهم است تا به خاطر داشته باشيم که طالبان پاکستاني درتباني با طالبان درافغانستان والقاعده عمل مي کنند. ازاينروناممکن است اين گروهها را ازهمديگر جدا کنيم... تنها با اعمال فشار برهمه اين گروهها درهردوسوي خط مرزي قادرخواهند شد خود را ازضربات اين همه شلاقها رها سازند".

درجنگ عليه طالبان پاکستاني والقاعده تا اکنون حدود 2000 سرباز پاکستاني کشته شده اند وطالبان حملات بمب گذاري متعددي را عليه نيروهاي امنيتي ، حکومت پاکستان واهداف خارجي به راه انداخته اند.

درجنگ علیه طالبان پاکستانی تا اکنون قریب به 2000 تن ازنیروهای امنیتی پاکستان کشته شده اند

درجنگ علیه طالبان پاکستانی تا اکنون قریب به 2000 تن ازنیروهای امنیتی پاکستان کشته شده اند

ارتش پاکستان پس ازحمله اي که درماه اکتوبر درجوار مرزهاي افغانستان درپاکستان به راه انداخت، بسياري پايگاهاي شورشيان درکوهستانهاي دشوار گذاروزيرستان جنوبي را تصرف کرده است. اما رهبران شورشيان ازتهلکه فرار کرده اند. برخي فکرمي کنند که آنها نزد طالبان افغانستان که متحد شان مي باشد، پناه جسته اند.

گيتس ضمن اشاره به " کمبود اعتماد" بين ايالات متحده امريکا وپاکستان گفته است که ايالات متحده امريکا ازگله گزاري اي که مربوط به گذشته بين دوجانب مي شود ، چشم پوشي مي کند.

گيتس گفته است که ايالات متحده امريکا به يک پاکستان باثبات و به مشارکت ستراتژيک دراز مدت با يک پاکستان دموکراتيک متعهد مي باشد.

ايالات متحده امريکا مهمترين کشورکمک کننده مالي با پاکستان است . ايالات متحده امريکا بعد ازيازدهم سپتمبر سال 2001 که برآن کشور حملات تروريستي صورت گرفت، تا کنون به پاکستان برابر به 15 مليارد يورو کمک پولي به شمول کمکهاي امنيتي کرده است.

اما بسياري پاکستاني عميقاً با اين جنگ امريکا عليه شورشيان عدم تفاهم دارند وفکرمي کنند که هدف اين جنگ سرکوب مسلمانان مي باشد. همچنان بسياري پاکستانيها فکرمي کنند که ايالات متحده امريکا مي خواهد اسلحه اتومي آنها را مصادره بکند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: آهنگ

آگهی