پيشگامي آلمان در زمينه ي كمك هاي انكشافي در جهان | آلمان و جهان | DW | 28.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پيشگامي آلمان در زمينه ي كمك هاي انكشافي در جهان

آلمان يكي از مهترين كشورهاي جهان درامور كمك هاي انكشافي است. آنچه تنها مربوط به ميزان مبالغ اين كمك ها مي شود، فقط امريكا پول بيشتر در اين زمينه مصرف مي كند؛

هايده مري ويچوريك– سويل، وزير در امور انكشافي، چهره ي شاخص و شناخته شده اي سياست آلمان در امور كمك هاي انكشافي براي كشور هاي رو به رشد است

هايده مري ويچوريك– سويل، وزير در امور انكشافي، چهره ي شاخص و شناخته شده اي سياست آلمان در امور كمك هاي انكشافي براي كشور هاي رو به رشد است

اما در مقايسه با توليدات ناخالص، كمك هاي انكشافي آن به مراتب كمتر از آلمان است. در حالت كنوني هايده مري ويچوريك–سويل، وزير در امور انكشافي در تصاحب يك بودجه به ميزان ۵،۸ ميليارد يورو است. اين مبلغ مطابق به ۰،۳۸ درصد توليدات ناخالص كشور است.

هايده مري ويچوريك– سويل، چهره ي شاخص و شناخته شده اي سياست آلمان در امور كمك هاي انكشافي براي كشور هاي رو به رشد است: اين زن از حزب سوسيال دموكرات آلمان، از يازده سال (سال ۱۹۹۸) به اين سو اداره ي وزارت براي همكاري اقتصادي و انكشافي (BMZ) را به عهده دارد. در اين سال ها ميزان همكاري انكشافي، بيش از نيم آن افزايش يافته است، يعني از ۰،۲۶ تا ۰،۳۸ در صد توليدات ناخالص.

هايده مري ويچوريك– سويل، با كودكان پاكستان

هايده مري ويچوريك– سويل، با كودكان پاكستان

در مركز اين كمك هاي انكشافي اهداف هزاره ي سازمان ملل متحد قرار دارد كه از طرف ۱۸۹ دولت در پايان سال قرن بيستم به تصويب رسيد. در قدم اول، به نيم رسانيدن فقر تا سال ۲۰۱۵ ميلادي قرار دارد. نكات مهم ديگر اين اهداف، تحكيم صلح، برقراري دموكراسي، حفظ محيط زيست و اقليم نيز شكل دادن عادلانه ي جهاني شدن است. آلمان در اين زمينه اساساَ به خويش به عنوان بخشي از جامعه جهاني با تقسيم كار با ديگر اعضاي آن مي نگرد. براي انجام دادن كمك هاي موثر، شمار كشور هاي گيرنده ي كمك از ۱۲۰ در پايان سال هاي دهه ي ۱۹۹۰ به ۷۵ كشور تقليل يافته است. در ميان مدت قرار است در نهايت ۶۰ كشور باقي بمانند.

توقع و اميد زياد هايده مري ويچوريك–سويل، وزير امور كمك هاي انكشافي، از كشور هاي صنعتي شده جديد است؛ مراد آن كشور هاي است كه تا هنوز از سطح اقتصادي و نيز سياسي كشور هاي صنعتي اروپايي فاصله زيادي دارند، اما باوجود آن در منطقه داراي نقش بزرگ هستند. ويچوريك–سويل در اين باره مي گويد:

”هند براي منطقه كه در غير آن بسيار بي ثبات است، يك عامل مهم ثبات بخشي دموكراتيك است. چين مي تواند نقشي را بازي كند، اگر يكجا با ديگر كشور ها به سطح مناسب دست يابد. كشور هاي جديد صنعتي شده داراي اين ظرفيت ها نيز هستند كه منطقه شان و يا گروه هاي كشور هاي رو به انكشاف فقير را با خود همراه سا زند.”

ويچوريك– سويل با نمايندگان زنان افغانستان

ويچوريك– سويل با نمايندگان زنان افغانستان

افغانستان كشوري است كه از سال ها به اين سو در مركز توجهات كمك هاي انكشافي آلمان قرار دارد. مبارزه عليه فقر و بازسازي دراز مدت ساختار هاي يك دولت قانوني اين كشور جنگ زده، با برداشت هاي سياست انكشافي آلمان كاملاَ تطابق دارد. هايده مري ويچوريك مي گويد، در اين زمينه ها، كمك هاي بشري در قدم اول قرار دارد كه اين كمك ها با اقدامات و تدابيري در جهت بازسازي كشورهمراه است. از نظر كشور هاي كه در آن ها فقر رشد مي كند، بي ثبات تر هستند و بيشتر از جنگ آسيب مي بينند. او مي افزايد:

”طبعاَ كه اين امر هميشه پر معنا و عاقلانه است تا در برابر بي ثباتي پيش از وقت اقدام كرد، به مقايسه آ ن كه بعد از آن مبالغ هنگفتي را مصرف كرد تا خسارات و وزيان ها را محدود كرد و يا از طريق نظامي داخل عمل شد. به اين جهت من مطمئن هستم كه علاقه خاص مورد قبول ما يك جهان با ثبات است كه منجر به آن شود تا ما تصاميم مان را در عملكرد هاي قابل اجرا به كار گيريم.”

آلمان مي خواهد فعاليت ها در امور انكشافي اش را در زمان هاي بحران مالي و اقتصادي جهاني نيز عملي كند و حتي تا حد ممكن آن ها را تقويت نيز نمايد. جهت نشان دادن يك علامت آشكار در اين زمينه، آلمان در چارچوب برنامه ي رشد و انكشاف ملي، مبلغ ۱۰۰ ميليون يورو را در ا ختيار بانك جهاني قرار داد كه هدف آن حمايت مالي از پروژه هاي است كه با خطر مواجه اند.

فورستيناو/ مبلغويراستار: ملك

آگهی