مردم جنگ آغلی ولسوالی دهنه غوری خواهان کمک فوری به آسیب دیدگان اند | مصاحبه ها | DW | 20.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مردم جنگ آغلی ولسوالی دهنه غوری خواهان کمک فوری به آسیب دیدگان اند

درریزش کوهی درقریه ی جنگ آغلی ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان که حدود یکصدوپنجاه خانه رادرخودفروبرده است ،مردمی که همه ی دارایی خودرا ازدست داده اند خواهان کمک های فروی ازدولت سازمان های کمک کننده شده اند.

مردم کاملاً بی سرپناه دردامنه های کوهپایه ها زیرسنگ وبته ها زندگی میکنند.چادر(خیمه ) هم ندارند که اطفال شان ازآسیب سرما وگرما محفوظ باشند.

مردم کاملاً بی سرپناه دردامنه های کوهپایه ها زیرسنگ وبته ها زندگی میکنند.چادر(خیمه ) هم ندارند که اطفال شان ازآسیب سرما وگرما محفوظ باشند.

درحالیکه چند روزی ازاین حادثه میگذرد هنوز دولت وسازمان های امداد کننده برای آسیب دیدگان که دردامنه های کوها بسرمی برند هیچ گونه کمکی نکرده اند.

این حادثه تلفات جانی درپی نداشته ولی تمامی داریی های مردم این محل ، هرچند اندک که با آن زندگی روزمره ی شانرا سپری میکردند؛ درزیرکوه وآوار گردیده است.

آقای جهانگیرکه ازسوی ولسوالی وشورای علمای ولسوالی دهنه غوری برای بررسی وبازدید محل حادثه فرستاده شده بود درصحبتی با رادیودویچه ویله گفت : هنوزلغزش وریزش کوه ادامه دارد .

وی افزود ما راپور(گزارش ) رویداد را به مقام ولایت و ولسوالی گزارش دادیم حتا به معاون رییس جمهورکه دراینجا آمده بود حادثه را گزارش دادیم اما تاهنوزهیچ گونه همکاری ومددگاری ، نه ازطرف دولت ونه ازطرف موسسه های خیریه بین المللی صورت نگرفته .

آقای جهانگیر وضعیت مردم آسیب دیده را خیلی بد توصیف کرده گفت :

مردم کاملاً بی سرپناه دردامنه های کوهپایه ها زیرسنگ وبته ها زندگی میکنند.چادر(خیمه ) هم ندارند که اطفال شان ازآسیب سرما وگرما محفوظ باشند.

آقای جهانگیردرپاسخ اینکه آیا شما دراین رابطه با ریاست انکشاف دهات ولایت بغلان هم درتماس شدید، گفت :

بلی ، رییس انکشاف دهات ورییس حلال احمر(سره میاشت) درروزدوم وسوم حادثه تشریف آوردند.چون لغزش کوه زیاد بود ، آب بند شده بود و وقتیکه هیات ها رسیدند جلو آب دوباره بازشد وحادثه به اندازه ی وحشتناک بود که آنها مجبوربه فرار شدند. وگفتند که ما خود مان حادثه را ازمشاهده کردیم ما رفته دست به کارمیشویم .اما تاکنون هیچ عملی صورت نگرفته .

سید سردار یکی ازباشندگان محل نیزدرمورد وضعیت مردم گفت :

تاکنون مردم اطراف این قریه فقط توانسته به آسیب دیدگان نان خشک کمک کنند . اما مردم محل می گویند اگردولت وسازمان های امداد به کمک آنها نشتابند توان کمک نان هم دردرازمدت برای مردم محل مشکل است.

سید محمد دیگرباشنده ی این محل خواسته های شان را ازدولت وسازمان های امدادی درقدم اول غذا وسرپناه ویا خیمه وکمک های صحی را عنوان کرده است.

آگهی