شک وترديد درصداقت پاکستان درمبارزه با طالبان والقاعده | آلمان و جهان | DW | 15.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

شک وترديد درصداقت پاکستان درمبارزه با طالبان والقاعده

بهبود وضعيت به مهارت وهوشياري امريکايي ها وابسته مي باشد که تا چه اندازه مي توانند حقيقت اوضاع درمنطقه را درک کنند. درغير آن پاکستان در مبارزه عليه ترويززم وافراط گرايي همکاري صادقانه نخواهد داشت.

رفعت مي گويد، پاکستان تا حال درچنين اقدام هاي انحراف کننده عليه افکار عمومي درجهان بويژه غرب موفق بوده است واکنون هم تا جايي موفق شده است.

رفعت مي گويد، پاکستان تا حال درچنين اقدام هاي انحراف کننده عليه افکار عمومي درجهان بويژه غرب موفق بوده است واکنون هم تا جايي موفق شده است.

ارتش پاکستان چند ماهي است، که به شکل جدي دربرابرتروريزم والقاعده، درخاک آن کشوردرحال پيکارومبارزه با جنگجويان تندرو،مي باشد عمليات ارتش پاکستان ظاهراً به پيشرفت هاي هم دست يافته است، ولي از آغاز جنگ ارتش پاکستان، عليه تروريزم والقاعده درآن کشور، حملات طالبان محلي نيز درآن کشورافزايش وقوت يافته است.

طي ماههاي اخير پاکستان شاهد دهها حملات تروريستي مرگبار بوده است. هرچند تصور عمومي درجهان براين استواراست که درعقب تمويل وتجهيز تروريزم منطقه اي وطالبان، دست پاکستان مي باشد. ولي حکومت پاکستان نه درزمان حکومت نظامي جنرال مشرف به اين حقيقت تن داد ونه اکنون، حکومت ملکي آقاي زرداري گردن مي نهد.

به گفته آگاهان در امورمنطقه تفاوت هاي ميان سياست حکومت ملکي به رهبري آصف علي وزرداري وبخش نظامي واطلاعات پاکستان وجود دارد که سبب بروز تشديد خشونت توسط تروريزم درآن کشور شده ومبارزه عليه تروريزم را نيز به نا کامي منجر مي سازد.

اخيراً يک دفتر سازمان اطلاعاتي پاکستان( ISI) آماج يک سوء قصد کننده انتحاري قرار گرفت که تلفات وخسارات جديي را درپي داشت.

احمدضیارفعت تحلیگرمسایل سیاسی

احمدضیارفعت تحلیگرمسایل سیاسی

تاحال تلقي براين بود که يگانه نهاد که به طور قطع از طالبان حمايت مي کند همين سازمان اطلاعاتي پاکستان است، ولي اکنون حمله اخيرآنها چه توجيهي داشته مي تواند؟

احمد ضيا رفعت، تحليلگر سياسي واستاد دانشگاه کابل، معتقد است که اگر جنگ واقعي عليه تروريزم والقاعده وجود دارد، پس چرا از چندين ماه جنگ سنگين يک رهبرعمده طالبان ويا القاعده در پاکستان دستگيريا نابود نشد ه است. اومي افزايد:« ما بعيد ميدانيم که جنگ واقعي درکار بوده باشد وعمليات خشونتباري که دامن نهاد هاي چون سازمان استخباراتي پاکستان را مي گيرد، بيشتر اين احتمال وجود دارد که اقدام هاي باشد درجهت انحراف افکار عمومي، يا اين درواقع بازي باشد که جامعه جهان بويژه ايالات متحده امريکا را متقاعد بسازد که ما دربرابر تروريزم قرار داريم وبراي صحت خود مي تواند عنوان کند که وقتي سازمان "آي. اس. آي " هم مورد حمله قرار مي گيرد، نشانه اين است که " آي. اس. آي" دراين مبارزه شريک است».

به گفته وي تا زماني که جنگ درپاکستان به جهت نتيجه مطلوب ديده نشود نمي توان، با مورد حمله قرار گرفتن نهاد هاي حکومتي ونظامي پاکستان، قضاوت کرد که مبارزه عليه تروريزم درپاکستان هدفمندانه است.

رفعت مي گويد، پاکستان تا حال درچنين اقدام هاي انحراف کننده عليه افکار عمومي درجهان بويژه غرب موفق بوده است واکنون هم تا جايي موفق شده است.

که اگر جنگ واقعي عليه تروريزم والقاعده وجود دارد، پس چرا از چندين ماه جنگ سنگين يک رهبرعمده طالبان ويا القاعده در پاکستان دستگيريا نابود نشد ه است

که اگر جنگ واقعي عليه تروريزم والقاعده وجود دارد، پس چرا از چندين ماه جنگ سنگين يک رهبرعمده طالبان ويا القاعده در پاکستان دستگيريا نابود نشد ه است

رفعت ادامه خشونت درپاکستان را به ضرر هردو کشور يعني افغانستان وپاکستان که با القاعده وتروريزم دست وگريبان هستند، مي داند.

وي اذعان مي دارد که هدف ازاين کار پاکستان اين خواهد بود که غربي ها همکاري هاي شان را به پاکستان متمرکز بسازد وامور افغانستان را نيز به پاکستان واگذارشوند، قسمي که درزمان جنگ عليه شوري سابق وکمونيست ها، يک چنين وضعيتي تجربه شده است.

به قول رفعت، ادامه اين وضعيت روي روابط دو طرف نيز تاثير خواهد گذاشت، اوهمچنان مي گويد:«اگرحکومت ملکي پاکستان همچنان مصمم در مبارزه با تروريزم با قي بماند ودربرابر حمله هاي انتحاري تسليم وسرخورده نشود، يک دستاورد براي افغانستان است که با چنين حکومتي مي تواند همکاري بهتر داشته با شد، ولي تا زماني که تغييري در موضع نظامي ها در پاکستان به نفع مبارزه با ترويزم ايجاد نگردد، افغانستان به يک نتيجه قطعي در مبارزه با تروريزم با پاکستاني ها نخواهد رسيد. ولي با حکومت ملکي مي شود يک مقدار همکاري هاي شان ادامه دهد».

رفعت مي گويد، بهبود وضعيت به مهارت وهوشياري امريکايي ها وابسته مي باشد که تا چه اندازه مي توانند حقيقت اوضاع درمنطقه را درک کنند. درغير آن پاکستان در مبارزه عليه ترويززم وافراط گرايي همکاري صادقانه نخواهد داشت.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی