روز نویسندگان زندانی | مجله حقوق بشر | DW | 15.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

روز نویسندگان زندانی

"انجمن بین المللی قلم" ، 15 نومبر را روزیادبود وروز اقدام برای دفاع ازنویسند گان زندانی اعلام نموده است. ازسال 1980 بدینسو ، "کمیته بین المللی نویسندگان درزندان" ، نویسندگان مورد پیگرد، زندانی وکشته شده را که درسرتاسرجهان بخاطر اراده وشجاعت نوشتن ، مورد پیگرد قرارگرفته اند، نویسندگانی را درکشورهایی که درآنجا آزادی عقیده و

default

بیان وقدرت بیان آزاد با پیگرد روبرومی شود، مورد یادبود قرارمیدهد.امسال روز بین المللی " نویسندگان درزندان"، به کن سارو – ویوا ، نویسنده ، فعال طرفدار حقوق بشروحمایت ازمحیط زیست نایجریایی اختصاص یافته است که ده سال پیش توسط رژیم وقت درنایجریا اعدام شد.

باری ، کین سارو ویوا گفته بود :

" این مهم نیست که من زنده بمانم ویا بمیرم . کافی است تا دانسته شود که انسانهایی وجود دارند که وقت ، پول وانرژی شان را برای پیکارعلیه چنین شری درجمله شرهای دیگری که برجهان حاکم اند، وقف می کنند. هرگاه اینها امروز پیروزنگردند، فردا پیروزمی شوند. ما باید سعی ورزیم تا جهان مکان بهتری برای همه گردیده وهریک به طریق خود به این مامول مساعدت نماید."

این نقل قول ازآخرین نامه کین سارو ویوا ، اندکی پیش ازاعدامش ، عنوانی دوستان وهمکارانش درانجن بین المللی قلم ، انتخاب شده است.

این نویسنده ، مدافع حقوق بشرو وحامی محیط زیست نایجریایی ، توسط رژیم اباچه که درآنوقت قدرت را درنایجریا دردست داشت ، با ادعای ناحقی ، همراه با هشت تن ازحامیانش به دار اویخته شد.این جنایت جهان را به تخریب محیط زیست دردلتای سرشار ازنفت نایجریا، متوجه ساخت ومبارزه علیه رژیم نظامی جنرال اباچه وشرکت بزرگ نفتی شیل تقویت گردید. هم پیکار کین سارو ویوا ، وهم نقل قول وی نمایندگی ازاهداف بسیاری ازنویسندگان مورد پیگرد وزندانی ، وهمچنان نمایندگی ازموثریت کار کمیته بین المللی نویسندگان درزندان می نماید. این جمله کین سارو ویوا که میگوید: " هرگاه اینها امروز پیروزنگردند، فردا پیروزمی شوند" ، بارها حقانیت خود را به اثبات رسانده است.

کارین کلارک بجا می گوید که :

" اکنون حکومت نایجریا طرفدار دموکراسی ، قانون و آزادی بیان است ، وبدین ترتیب مرگ کین سارو ویوا ، تاثیرمثبت داشته است. بعد ازمرگ وی رژیم اباچه با سرعت زیادی سقوط نمود. درضمن شرکت نفتی بزرگ شیل ، درنظم اداری ویا دررابطه با رفتاربا کارمندانش ، وهمچنان درمجموع روابط شرکت ، ترتیبی داده است که هم حقوق بشر وهم حراست ازمحیط زیست رعایت گردد."

امروزدرنایجریا ؛ هیچ یک ازهمکاران انجمن بین المللی قلم ، درزندان نیستند، نویسندگان وخبرنگاران می توانند بدون آنکه احساس ترسی داشته باشند، آنچه را می خواهند بنویسند. با اینهم ازنظر کمیته بین المللی نویسندگان درزندان هنوزهم افریقا "قاره نگرانی" به شمار میرود.

انجمن بین المللی قلم ، همراه کمیته بین المللی نویسندگان درزندان ، درپنج مورد ، توجه خاص جهانیان را به صحت وزندگی همکاران نویسنده شان جلب می نماید. عفو بین المللی و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز همراه با آنها دراین مبارزه شان یاری می نماید تا فشارمشترکی علیه قدرتمندان بوجود آورند. امسال سیرالیون ، کیوبا، چین ، ایران وترکیه پنج کشوری می باشند که ازجانب کمیته بین المللی نویسندگان درزندان ، به مثابه پنج کشوری شناخته شده اند که پیوسته نویسندگان را مورد پیگرد قرارداده اند.

مطالب مرتبط

آگهی