رقابت های احزاب فلسطينی حقوق بشر را ناديده ميگيرد | مجله حقوق بشر | DW | 05.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

رقابت های احزاب فلسطينی حقوق بشر را ناديده ميگيرد

خصومت و دشمنی ها بين احزاب فلسطينی به جایی رسيده است که بعضی ها دست به دامن حکومت اسرائيل زده و خواهان کمک از مقامات اين کشور شده اند.

حماس و فتح، دو گروه که ادعای مبارزه برای نجات فلسطينيان را دارند...

حماس و فتح، دو گروه که ادعای مبارزه برای نجات فلسطينيان را دارند...

در اين اواخر بيشتر از صد تن از اعضای يکی از خانواده های بزرگ و از سالها طرفدار گروه سياسی-نظامی الفتح از نوار غزه به اسرائيل فرار نموده و خواهان پناهندگی شده اند.

گروه تند رو حماس که قدرت سياسی و نظامی را در نوار غزه در دست دارد، در صدد تضعيف طرفداران محمود عباس در اين مناطق بر آمده است. حماس و فتح، دو گروه که ادعای مبارزه برای نجات فلسطينيان را دارند، حاضر نيستند تا با همديگر روی تقسيم قدرت کنار بيايند. برخی از کارشناسان به اين باور اند که حالا حماس در نوار غزه و ادراۀ خود گردان فلسطينينان به رهبری محمود عباس در اردن غربی نه برای مردم بلکه در مقابل يکديگر حکومت ميکنند.

در نتيجه، دشمنی هایی که بين احزاب سياسی فلسطينی به وجود آمده اند، باعث ايجاد درز های بزرگ و عميق در جامعه شده اند. حالا در پهلوی هوداران مسلح دو حزب حتی دانشجويان دانشگاه بيرسايت در رام الله به دو گروه تقسيم شده و کمر به جنگ با يکديگر بسته اند.

اوضاع در نوار غزه از اين هم وخيمتر است. برخورد های خشونت آميز بين گروه های متخاصم زندگی باشندگان اين منطقه را که از سالها به اين سو زير فشار محاصرۀ اقتصادی اسرائيل رنج ميبرند، مشکلتر ميسازد. از طرف ديگر طوريکه ديده ميشود اسرائيل هم به نعل ميزند و هم به ميخ. اسرائيل از يکسو بدون درنگ به خواست پناهجويان فلسطينی لبيک گفت و از طرف ديگر از تضعيف خانواده های بزرگ و پرنفوذ در نوار غزه خشنود به نظر ميرسد. در عين حال وزير امنيت اسرائيل پناه دهی به فراريان فلسطينی را يک عمل طبيعی و کمک به محمود عباس خوانده است.

البته قابل ياد آوريست که کمک اسرائيل برای رهبر ادراۀ خود گردان فلسطينی ها عملی نيست که باعث خرسندی محمود عباس گردد. اين گونه کمک ها پرسش های زياد را خلق ميکنند که پاسخ گفتن به آنها ميتوانند برای محمود عباس جنجال بر انگيز گردند. از طرف ديگر فرار هواداران سر سخت محمود عباس به معنی کمرنگ شدن نقش شخص رهبر ادراۀ خود گردان در نوار غزه ميباشد.

به هر حال اوضاع در منطقه به شکلی شده است که احزاب فلسطينی بجای مبارزه با مشکلات فلسطينيان به جان يکديگر افتيده و روز به روز خود ضعيفتر ميگردند.

آگهی