دهها کشته وصدها زخمي براثر جنگ خياباني درتايلند | آلمان و جهان | DW | 15.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

دهها کشته وصدها زخمي براثر جنگ خياباني درتايلند

درتايلند بازهم بين نيروهاي امنيتي و مخالفان حکومت جنگهاي خياباني سختي درگرفته است. چندين نفرکشته وشمارزيادي زخمي شده اند. مرکزشهربنکاک يک منطقه جنگي است.

سربازان حکومتی تایلند می خواهند پیراهن سرخها یا مخالفان حکومت را به عقب نشینی وادارند

سربازان حکومتی تایلند می خواهند پیراهن سرخها یا مخالفان حکومت را به عقب نشینی وادارند

بنابر وخامت خشونتها بيم آن مي رود که چندين ناحيه بنکاک پايتخت تايلند به کام جنگ داخلي برود. به روز جمعه نيروهاي امنيتي ومخالفان حکومت درتايلند تا شب هنگام جنگهاي خياباني شديدي را به راه انداخته بودند. نيروهاي نجات و شفاخانه ها تاحال از 16 کشته و 140 زخمي گزارش داده اند که دربين آنها 3 ژورناليستي هم قرار دارند که درآتش متقاطع دوطرف گير افتاده بودند.

وزارت خارجه آلمان اکيداً سفر به بنکاک را منع کرده است. اما اين ممنوعيت شامل نقليات هوايي توسط هواپيما به آن شهر نمي شود. اين مطلب را يک سخنگوي وزارت خارجه آلمان دربرلين اظهار داشته است.سفارت آلمان درتايلند اجرااتش را به « حداقل » کاهش داده است. موسسات جهانگردي مسافرتها به بنکاک را تا اخير ماه مي قطع کرده اند.

نيروهاي امنيتي تايلند به سوي سنگرهاي مخالفان حکومت پيشروي مي کنند

درتمام شب درپايتخت تايلند صداي شليکها شنيده مي شد. شاهدان عيني گفته اند که سربازان به جانب مخالفان گلوله هاي رابري شليک کرده وازاسلحه ارعاب انگيز مانند پاشيدن آب وگاز اشک آور کارگرفته اند. مخالفان حکومت که بنام پیراهن سرخها ياد مي شوند تايرهاي موترها، بسها وموترهاي نظامي دولت را به آتش کشيده اند. دربعض مواضع سربازان دولتي توانسته اند مخالفان را ازسنگرهاي شان عقب بزنند. در روز پيشين نيروهاي نظامي وپليس توانسته بودند منطقه تجارتي شهر بنکاک را محاصره کنند. بسياري تجارتخانه و سفارتخانه هايي که درآنجا بودند قبلاً تخليه شده بودند.

تظاهرکنندگان با همه تقاضاهايي که بصورت صلح آميز عقب نشيني کنند، هنوزهم تسليم نشده اند.

یک مخالف حکومت درمسیروسایط نقلیه نظامی حکومت تایرموتری را در داده است

یک مخالف حکومت درمسیروسایط نقلیه نظامی حکومت تایرموتری را در داده است

يک تن ازرهبران آنها گفته است که « تا دم مرگ » به جنگ ادامه مي دهند. مخالفان حکومت که طرفداران تاکسين شيناواترا نخست وزيربرکنارشده تايلند درسال2006 مي باشند ، حکومت نخست وزير ابهيسيت ويجا جيوا را متهم مي سازند که تنها درخدمت طبقات دارا ونخبگان قرار دارد. تاکسين از تبعيد درخارج از ابهيست تقاضا کرده است که سربازان را دوباره ازصحنه بيرون کند ومذاکره با پیراهن سرخها را شروع کند.

سوء قصد عليه رهبر مخالفان

درجنگهاي سختي که درمنطقه تجارتي بنکاک که ازشش هفته بدينسو درتصرف مخالفان حکومت بود ، صورت گرفت، بعه روزپنجشنبه گلوله اي بريک رهبر تندرو مخالفان اصابت کرد واو را شديداً زخمي ساخت. اين شخص که تورن جنرال خاتيا ساواسديپول نام داشت و « سه دينگ» خواند ياد مي شد، ازجانب حکومت يک « تروريست» خوانده شده است.

پیراهن سرخها یا مخالفان حکومت راکتهای ساخت خود شان را برنیروهای نظامی تایلند شلیک می کنند

پیراهن سرخها یا مخالفان حکومت راکتهای ساخت خود شان را برنیروهای نظامی تایلند شلیک می کنند

تاهنوزمعلوم نيست که کي براو گلوله شليک کرده است. مخالفان مي گويند که گلوله سربازان دولتي به او اصابت کرده است و ژورناليستها آن را« سوء قصد» مي خوانند.

آيا امکان سازشي وجود دارد

ابهييست نخست وزير برسرکار تايلند براي آنکه به اعتراضات پايان دهد، دربدو امر نرمش نشان داد وپيشنهاد کرد که درنصف دوم ماه سپتمبر پارلمان کشور را منحل سازد وانتخابات را ازيکسال به 14 ام نومبر به پيش اندازد. پس ازآنکه مخالفان مطالبات ديگري را مطرح کردند، او با نوميدي پيشنهادش را پس گرفت.

اکنون ابهيسيت مي خواهد به اتکاي وسايل نظامي سرنوشت مبارزه قدرت درتايلند را تعيين کند. اين درحالي است که جنرال پراويت ونگ سووان وزير دفاع تايلند براين نظراست که هدف اين عمليات تنها آن است که نيروهاي مخالف را برسرميز مذاکره بياورد.

زيگفريد شايت هاور/ رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی