در ارغنداب طالبان پلها را منفجر مي سازند ومردم محل درحال فراراند | آلمان و جهان | DW | 17.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

در ارغنداب طالبان پلها را منفجر مي سازند ومردم محل درحال فراراند

مقامات افغانستان گفته اند: به روزسه شنبه صدها تن از باشندگان قريه جات درارغنداب درحال فراراند . جنگجويان طالب پلي را مفجرساخته اند وناتو براي حمله احتمالي آمادگي مي گيرد.

درمنطقه ارغنداب پسته های کنترول افراد وعراده جاتی را که بیرون می روند، تلاشی می کنند

درمنطقه ارغنداب پسته های کنترول افراد وعراده جاتی را که بیرون می روند، تلاشی می کنند

به دنبال حمله برزندان قندهار که موجب فرار1000 تن اززندانيان گرديد، دراواخر روز دوشنبه بالغ بر 500 تن ازشورشيان درقريه اي واقع درولسوالي ارغنداب گردهم آمده اند.

امواج اين فشار هايي که برحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان وارد مي گردد ، وي را مجبور ساخت تا به روزيک شنبه بگويد که نيروهاي افغان حق دارند جنگجويان را درداخل کشورهمسايه پاکستان مورد حمله قرار بدهند.

جنرال محمد ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان گفته است:" به صدها خانواده منطقه را ترک کرده اند، ما ازآنها تقاضا کرده ايم منطقه را ترک بگويند. حدود 300-400 طالب بسوي ولسوالي درحال حرکت اند.آنها دريک منطقه خاص استقرارنيافته اند".

عظيمي گفته است که طالبان پلي را درولسوالي منفجرساخته اند و وبه صدها سربازافغانستان درارغنداب توظيف گرديده اند تا" منطقه را ازشورشيان پاکسازي بکنند".

عملیاتهایی مانند حمله برزندان قندهار ، چالشهای تازه ای را برای حکومت کرزی که کمک بین المللی را جلب نموده است،

عملیاتهایی مانند حمله برزندان قندهار ، چالشهای تازه ای را برای حکومت کرزی که کمک بین المللی را جلب نموده است، به وجود می آورد

ساکنان محل اين منطقه آشوب زده را که دربين انارباغها قرار دارد ترک گفته اند؛ ونيروهاي آيساف اوراقي را دراين منطقه پخش کرده وازمردم خواسته اند تا خود را به مناطق محفوظ تري برسانند.

عبدالمحمد يک تن ازساکنان قريه تابين گفته است که " ديشب هلي کوپترهاي ناتو اواراقي را درقريه ما پخش کردند وازماتقاضا کرده اند تا پيش ازآنکه عمليات شان را به راه بياندازند، منطقه را ترک بگوييم".

گفته مي شود که نيروهاي ناتو وافغانستان درمنطقه دهها پسته کنترول ايجاد نموده ، مردم وعراده جاتي را که منطقه آشوب زده را ترک مي گويند ، تلاشي مي کنند.

امواج پیهم فشار کرزی را مجبور ساخت تا بگوید افغانستان برای دفاع از خود می تواند شورشیان را درپاکستان مورد حمله قراردهد

امواج پیهم فشار کرزی را مجبور ساخت تا بگوید افغانستان برای دفاع از خود می تواند شورشیان را درپاکستان مورد حمله قراردهد

مارک ليتي ؛ سخنگوي ناتو تصديق کرده است که اوراقي پخش شده اند، اما افزوده است که ازمردم قريه تقاضا شده است تا درخانه هاي شان بمانند. او علاوه نموده است:"آيساف اوراقي پخش کرده ومردم را هشدار داده است که دردرون خانه هاي شان بمانند ودرصورت بروز جنگ بين نيروهاي امنيتي و شورشيان ، ازخانواده هاي شان نگهداري بکنند... ما به مردم مي گوييم که نيروهاي امنيتي افغانستان مي آيند تا شورشيان را ازمنطقه پاکسازي بکنند".

سردارمحمد، پليسي که دريکي ازپسته هاي واقع درسرک قندهار اجراي وظيفه مي کند گفته است که حدود 700 خانواده که شمارافراد آنها به هزاران نفرمي رسد، منطقه را ترک گفته اند.

قاري يوسف احمدي سخنگوي طالبان گفته است که که شورشيان بخش زياد منطقه را گرفته اند. وي گفته است:" به استثناي مرکز ولسوالي ، تمام اين ولسوالي دردست طالبان قراردارد. ما توسط مردم درآنجا حمايت مي شويم".

جنرال افغانی می گوید طالبان کاری دیگری جز ماین گذاری نمی توانند واین چیزی است که همین حالا انجام می دهند

جنرال افغانی می گوید طالبان کاری دیگری جز ماین گذاری نمی توانند واین چیزی است که همین حالا انجام می دهند

مقامات افغانستان چنين ادعاهايي را رد مي کنند

امين الله پتيالي يک جنرال افغانستان گفته است که شورشيان پلهاي زيادي را تخريب کرده اند. آنها همچنان درمنطقه ماينهاي زميني را جاگذاشته اند، چنانکه با انفجار مايني دوتن ازطالبان کشته شده اند.اومي گويد:" دشمن نمي تواند درمقابل ما مقاومت بکند. بيشترين کاري که آنها مي توانند ماين گذاري است، اين کاري است که همين اکنون انجام مي دهند. ما منطقه را محاصره کرده ايم . آنها نمي توانند منطقه را ترک بگويند".

پس ازآنکه جامعه بين المللي وعده کمک 20 مليارد دالري به کرزي داد ودرعين زمان ازاو تقاضا کرد تا حاکميت قانون را برقرارسازد، نيروي طالبان به ويژه پس ازحمله بر زندان قندهارچالش تازه اي را برايش ايجاد نموده است.

باوجود حضور قريب به 70000سربازنيروهاي بين المللي که عمدتاً زيرفرماندهي ناتو کارمي کنند، دردوسال اخيرشورشياني که مي خواهند حکومت افغانستان را سرنگون سازند، برشدت عمليات شان افزوده اند. درماههاي اخير طالبان عملياتهاي چشمگيري را مانند حمله بريک هوتل پنج ستاره درکابل، حمله بررسم گذشت نظامي درهشتم ماه ثور وحمله برزندان قندهار سازماندهي کرده اند.

آگهی