درهيچ نقطه جهان اطفال مانند افغانستان رنج نمي برند | مجله حقوق بشر | DW | 04.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

درهيچ نقطه جهان اطفال مانند افغانستان رنج نمي برند

بنابه اظهار يک مقام بلند رتبه ملل متحد ، درهيچ نقطه جهان اطفال مانند افغانستان رنج نمي برند.

درماه عقرب سال گذشته با انفجاربمبی درقندوز برعلاوه چند نماینده پارلمان ، دهها طفل مکتب کشته وزخمی شدند

درماه عقرب سال گذشته با انفجاربمبی درقندوز برعلاوه چند نماینده پارلمان ، دهها طفل مکتب کشته وزخمی شدند

خانم رادهيکا کومارا سوامي ، نماينده خاص دبيرکل ملل متحد براي اطفال ومنازعات مسلحانه، به تاريخ سوم ماه جولاي پس از شش روز بازديدش ازافغانستان به خبرنگاران گفته است که بنابربرداشت وي " زمان زيادي به کار است تا يک طفل افغان تبسم بکند". جنگ ومنازعه شمار فزاينده اطفال افغانستان را کشته ، فلج ساخته و ازلحاظ عاطفي درهم کوبيده است.

خانم کومارا سوامي ، بدون آنکه آمارخاصي را ارائه بکند، گفته است که درماههاي اخير سوء استفاده نيروهاي مخالف حکومت افغانستان ازاطفال براي مقاصد نظامي افزايش يافته است. وي گفته است که طالبان اطفال را براي "حملات انتحاري " مورد سوء استفاده قرارمي دهند. وي افزوده است:" اوضاع وحشتناکي است ... ما ازهمه جوانب منازعه ، به ويژه نيروهاي ضد حکومتي تقاضا مي کنيم تاتدابيري جهت جلوگيري از استفاده اطفال درجنگ ومنازعه ، اتخاذ بکنند".

سوامي مي گويد: درپليس ملي افغانستان وهمچنان مليشه هاي جانبدارحکومت نيز ازاطفال سربازگيري مي شود. اين درحالي است که اين اطفال درمقابل سوء استفاده هاي جنسي آسيب پذيرمي باشند. " اين اقدام غيرقانوني است وبايد لغو گردد".

استخدام اطفال برای سربازی خطرناک تر ازدرگیرشدن آنها درجنگ مستقیم است

استخدام اطفال برای سربازی خطرناک تر ازدرگیرشدن آنها درجنگ مستقیم است

"اهداف آسان "

مطابق به گزارش سازمان ملل متحد، درافغانستان همه جناحهاي جنگي اطفال را زنداني مي سازند، اما هيچ کس حتا ايالات متحده امريکا وحکومت افغانستان ، به صورت دقيق نمي داند که درمراکز زندانها به چه تعداد اطفال محبوس مي باشند.

يونيسيف يا سازمان کودکان ملل متحد براين نظراست که ، درچنين مواردي خطرات به مراتب بيشتر ازشرکت مستقيم درجنگ مي باشد. "گزارش هشداردهنده يونيسف درمورد اطفال درسال 2007 " حاکي ازآن است که :

" اطفال اهداف آسان اند... آنها به ويژه دربکارگرفته شدن دردو تاکتيک شورشيان درعراق وافغانستان ، يعني بمبگذاريهاي انتحاري و مواد منفجره اي که ازدورانفلاق داده مي شوند وبه نام بمبهاي کنار سرک خوانده مي شوند، بسيارآسيب پذيراند".

گزارش مي افزايد: اطفال افغانستان دراثر" استفاده شديد ازقوي هوايي " توسط نيروهاي بين المللي ، کشته ، زخمي وبيجا شده و مورد ضربات رواني قرارمي گيرند.

جنگ سی ساله درافغانستان به دهها هزار اطفال روی سرک وبی سرپرست را به وجود آورده است

جنگ سی ساله درافغانستان به دهها هزار اطفال روی سرک وبی سرپرست را به وجود آورده است

حملات برمکاتب

مطابق به آمار وزارت معارف افغانستان ، اکنون حدود شش مليون شاگرد به مکتب مي روند که ازاين جمله 40 درصد آنها دختران اند. اين درحالي است که حملات برمکاتب توسط تفنگداراني که يا متحد طالبان ويا سايرعناصر ضد حکومت اند افزايش يافته وپيشرفت تعليم وتربيت را به طورجدي درمعرض تهديد قرار مي دهد.

در18 ماه گذشته 311 حمله تائيد شده برمکاتب وجود داشته اند که 84 کشته و 115 زخمي را درپي داشته اند. اين تلفات شامل اطفال مکتب ، معلمان وکارمندان مکاتب مي باشند. گزارش يونيسيف مي افزايد که درمناطق نامامون، مکاتب مسدود شده اند.

سازمانهاي امدادي مي گويند، درمناطق نا آرام جنوب افغانستان ، عدم امنيت ، رفتارهاي محافظه کارانه وفقر مانع آموزش وپرورش حدود 2 مليون طفلي مي شود که درسن مکتب قراردارند.

نيروي موظف جديد

مقامات ملل متحد درکابل گفته اند که يک گزارش جامع درمورد وضع اطفال افغان که درجنگ ومنازعه آسيب ديده اند، درماه اکتوبر سال 2008 به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تقديم مي شود.

42درصد اطفال افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی ندارند

42درصد اطفال افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی ندارند

خانم کومارا سوامي ، گفته است که هدف بازديديش ازافغانستان آن بوده است که يک نيروي موظف ايجاد شود ، تا درمورد ساوزکارهاي ديده باني و گزارشدهي جهت تهيه گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل متحد که درآن به " شش تخطي بسيارشديد" دررابطه با وضع اطفال درمنازعات وجنگها روشني انداخته شود،کاربکنند. اين " شش تخطي بسيارشديد" عبارت اند از: " کشتن و فلج ساختن اطفال، استخدام اطفال به حيث سرباز، تجاوزجنسي وسايرانواع سوء استفاده جنسي ازاطفال، ربودن اطفال ، حمله عليه مکاتب وشفاخانه ها، و مانع شدن از دسترسي اطفال به کمکهاي بشري ".

کومارا سوامي ، گفته است که وظيفه سرپرستي از سازوکارديده باني و گزارشدهي را ملل متحد دارد، اما سازمانهاي غيردولتي ودولتي نيز مشمول آن بوده مي توانند.

مطابق به گزارش يونيسيف ازجمعيت 26.6 مليون نفري افغانستان ، قريب 13.9 مليون نفر آن پايين ترازسن 18 قراردارند و 6 مليون آنها پايين تراز 5 سال مي باشند.

افغانستان ازنگاه بیشتربودن مرگ ومیر نوزادان مقام دوم را درجهان دارد

افغانستان ازنگاه بیشتربودن مرگ ومیر نوزادان مقام دوم را درجهان دارد

همچنان مطابق به گزارش ماه جون يونيسيف ، افغانستان ازنگاه بيشترين رقم مرگ ومير نوزادان ، درسطح جهاني پس ازسيراليون ، مقام دوم را دارد. ازجمله 1000 نوزادي که درافغانستان به دنيا مي آيند، 165 تن آنها مي ميرند. درماه اپريل سال جاري ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن گزارشي نتايج يک تفحص را دربين 2250 طفل انتشار داده است، که درآن بيش از42 درصد گفته اند که به خدمات صحي اساسي دسترسي ندارند.

آگهی