درافغانستان حقوق اولیه اطفال نقض ميشود | افغانستان | DW | 22.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

درافغانستان حقوق اولیه اطفال نقض ميشود

صندوق حمايت از کودکان ملل متحد (يونيسف) و هيات کميسيون اروپا در افغانستان ميگويند با وجود برخي پيشرفتها در بخش حقوق کودکان، وضعيت کودکان افغانستان رو به بهبودي نيست.

فرانچسکو سکوي، هرگاه تدابيري براي کاهش مشکلات کودکان افغانستان اتخاذ نگردد، يک نسل را از دست خواهيم داد: اگر ما حالا اقدام نکنيم، ما يک نسل را از دست خواهيم داد.

فرانچسکو سکوي، هرگاه تدابيري براي کاهش مشکلات کودکان افغانستان اتخاذ نگردد، يک نسل را از دست خواهيم داد: اگر ما حالا اقدام نکنيم، ما يک نسل را از دست خواهيم داد".

کاترين بنگوي، رييس يونيسف در افغانستان امروز در نشست مشترکي با رييس هيات کميسيون اتحاديهي اروپا، نمايندهي خاص اتحاديه اروپا در امور افغانستان و پاکستان و سفير سويدن در کابل، با نشر گزارش وضعيت حقوق اطفال در سطح جهان، گفت: "ما در يونيسف درک ميکنيم که همه بايد تلاشهاي زياد براي تحقق حقوق اطفال افغانستان به خرج دهيم. به خاطري که چنانچه شما ميدانيد، بسياري اطفال افغانستان هنوز هم با نقض حقوق اوليهي شان روبهرو اند".

Polio-Impfung in Afghanistan

همچنان، داکتر هانسيورگ کرتچمر، رييس هيات کميسيون اروپا در افغانستان ميگويد که افغانستان در ليست کشورهايي داراي بلندترين رقم مرگومير نوزان قرار دارد.

داکتر کرتچمر گفت: "از لحاظ مرگومير نوزادان و اطفال پايينتر از پنجسال، افغانستان در صدر ليست کشورها قرار دارد. کار کودکان ديگر پديدهي رايج ديگر در افغانستان است که رقم بالايي از کودکان مصروف کار هستند. مشکل عمدهي ديگر سو استفادهي جنسي از اطفال است".

داکتر کرتچمر گفت که با حمايتهاي صحي بانک جهاني و "يواسايآيدي"، ميزان مرگ و ميز از 2.5 درصد به 1.9 درصد و ميزان مرگ و مير اطفال پايينتر از پنج سال از 1.6 درصد به 1.3 درصد در افغانستان کاهش يافته که بازهم رقم بالايي را نشان ميدهد.

ما در يونيسف درک ميکنيم که همه بايد تلاشهاي زياد براي تحقق حقوق اطفال افغانستان به خرج دهيم.

"ما در يونيسف درک ميکنيم که همه بايد تلاشهاي زياد براي تحقق حقوق اطفال افغانستان به خرج دهيم."

در همين حال، فرانچسکو سکوي، نمايندهي خاص اتحاديهي اروپا براي افغانستان و پاکستان ميگويد که جمعيت وسيعي از مردم افغانستان جوان است و اگر مشخصات دموگرافي به همين شکل ادامه يابد، تا ده پانزده سال ديگر حدود هفتاد درصد جمعيت افغانستان را جوانان زير هجده سال تشکيل خواهند داد.

اما به گفتهي فرانچسکو سکوي، هرگاه تدابيري براي کاهش مشکلات کودکان افغانستان اتخاذ نگردد، يک نسل را از دست خواهيم داد: اگر ما حالا اقدام نکنيم، ما يک نسل را از دست خواهيم داد".

نمايندهي خاص اتحاديه اروپا براي افغانستان و پاکستان از دولت افغانستان خواست که ناقضين حقوق اطفال را مورد پيگرد قرار بدهد: "ابتدا حکومت افغانستان بايد روي اولويتها در خصوص نقش و وضعيت اطفال تمرکز کند. من فکر ميکنم که در همکاري با يوناما، ما نياز داريم که حکومت افغانستان را تشويق کنيم که ناقضين حقوق کودکان را مورد پيگرد قرار دهد".

وي از جامعه جهاني نيز خواست که تلاشهاي شان در خصوص حقوق کودکان را افزايش بخشند.

UNCHR Logo und Flüchtlingskind

در اين اواخر گزارشهايي به نشر رسيده که ميگويند افغانستان بدترين کشور براي زاده شدن است. رييس هيات کميسيون اتحاديهي اروپا ميگويد افغانستا از نظر وضعيت اطفال در پايينترين سطح قرار دارد.

اين درحالي است که قبلا کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزايش خشونت ها عليه اطفال و نيز ازياد تجاوز جنسي به کودکان ابراز نگراني کرده بود.

رييس يونيسف در افغانستان نيز تاييد ميکند که اعمال انواع خشونتها بر کودکان در افغانستان يک واقعيت ميباشد.

در همين حال، يونيسف و کميسيون اتحاديهي اروپا ميگويند حکومت، جامعه جهاني، نهادهاي مدني و رسانهها بايد در راستاي محقق شدن حقوق اطفال و عملي شدن مفاد کنوانسيون حقوق طفل تلاش نمايند.

کميسيون اتحاديه اروپا ميگويد از سال 2003 به اين طرف در افغانستان به خاطر بهبود وضعيت اطفال 5.8 ميليون يورو هزينه کرده و 14500 طفل را تحت پوشش حمايتي قرار داده است.

در سال 2008 اتحاديه اروپا يک برنامهي محافظتي اجتماعي را ايجاد کرده و براي چهارسال 24 ميليون يورو به اين پروژه اختصاص داده است.

کنوانسيون حقوق طفل بيست سال قبل در نزدهم نوامبر سال 1989 تصويب شد. افغانستان در سال 1994 اين کنوانسيون را به امضا رسانده است.

همچنان کميسيون اتحاديه ي اروپا و يونيسف يک قرارداد همکاري در زمينهي تحقق حقوق کودکان و اجراي مفاد کنوانسيون حقوق طفل را به امضا رساندند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی