حقوق بشر را درقضایای مهم چگونه میتوان به کرسی نشاند | مجله حقوق بشر | DW | 19.12.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

حقوق بشر را درقضایای مهم چگونه میتوان به کرسی نشاند

حقوق بشریکی ازدستاورد های بسیارمهم تاریخ روابط بین المللی است. تا قبل ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولتها می توانستند با توجه به حق حاکمیت شان هرگونه رویه ایرا که میخواهند، بامردمان کشورهای شان انجام بدهند.

اقامه دعوا واعتراض خانواده های قربانیان بمباردمان ناتوبرمرکزتلویزیون صربستان درمحکمه شورای اروپا .

اقامه دعوا واعتراض خانواده های قربانیان بمباردمان ناتوبرمرکزتلویزیون صربستان درمحکمه شورای اروپا .

اعلامیه جهانی حقوق بشربرای اولین بار دولتها هارا ملزم به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی انسانها دردرون دولتهای ملی نمود. بااینهم حقوق بشربا اهمیتی که دارد، وحتا سروصداهایی که پیرامون آن براه می افتد، احتمال دارد دربسیاری موارد بصورت خشنی نقض وپامال شود. گاهی دولتهای متخاصم درحالیکه خود حقوق بشررابطورکامل رعایت نمی کنند، دولت دیگری را متهم به نقض حقوق بشربسازد.درمواردی یا دولتها ضعیف اند، یا مظلومان جایی دردرون کشورشان برای دادرسی پیدا نمی کنند ویاسیاستهای بزرگ ، مانع پرداختن به دادرسی درمورد پامال شدن حقوق بشر، بروزجرایم ضدبشری وجرایم جنگی میگردند؛ درهمچوموارد نهادها وسازمانهای غیردولتی فراملی میتوانند، درتقویت خواست دادرسی مظلومان به نحو چشمگیری موثرباشند. نمونه های این نوع استیفای حقوق بشردردنیای امروزکم نیستند. بطورمثال :

خانواده های قربانیان بمباردمان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتوبرمرکزتلویزیون صربستان درمحکمه شورای اروپا اقامه دعوا نموده اند. محکمه حقوق بشراتحادیه اروپا درشتراسبورگ به دادرسی نخستین خانواده ایکه یک تن ازعزیزان شان را دراوایل سال 1999 دردرون ساختمان تلویزیون صربستان ازدست داده اند. می پردازد.

مثال دیگر، دنبال نمودن حقوقی پروازهواپیماهای سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا سیا برفضای اروپا ودستگیرنمودن افرادی که ازجانب آنان مظنون به تروریسم پنداشته می شد، وانتقال ایشان به زندانهای مخفی سازمان سیا می باشد. دراین مورد شاید ادعا شود که پروازها استثنایی بوده است وکدام قواعد مرتب ورسمی ای برای آن وجود نداشته بوده باشد. دیک مارتین حقوقدان سویسی با استناد به اسناد سازمانهای حقوق بشراین قضیه را بازجویی نموده است . اوبا توجه به این واقعیت نشان داده است که تاکنون احتمالاً 31 شرکت هواپیمایی با سازمان استخبارات امریکا همکاری می نموده اند. دریک مورد پامال نمودن حقوق بشردراین اقدامات علنی شد، وآنهم هنگامیکه درماه فبروری سال 2003 ، یک اسلامگرا بنام ابوعمردرمیلان علناً ازروی سرک توسط سازمان سیا، ربوده می شود. دیک مارتی که گزارشگرشورای اروپا است دراین مورد چنین حکم می کند:

" این آدم ربوده شد، توسط هواپیما به آلمان آورده شد، وتوسط عمال امریکایی که مدعی العموم ایتالیا علیه آنها حکم حبس بین المللی صادرنموده است ، به مصرآورده شد. این نشان میدهد که دراینجا اقدامات با اسلوب معین صورت گرفته است، نه اینکه حادثه استثنایی بوده باشد."

سومین نمونه آن کنفرانس تحت عنوان " تطبیق عدالت انتقالی درافغانستان " توسط فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا می باشد که از روز 9-11 ما دسمبر درشهرسوستربرخ هالند برگذارشد. کنفرانس با توجه به اوضاع بین المللی وداخلی که عجالتاً محاکمه جنایتکاران جنگی ، جنایتکاران ضدبشری وپامال کنندگان حقوق بشررا درجنگهای طولانی افغانستان بزودی درچشمرس قرارنمیدهد، خواهان تدویریک کنفرانس بین المللی درزمینه شد ، تا تحقق امرعدالت انتقالی را درافغانستان تسریع نماید.

آگهی