حضورسیاسی طالبان درافغانستان | مصاحبه ها | DW | 10.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

حضورسیاسی طالبان درافغانستان

دراین اواخر برخی ازاعضای رهبری طالبان ازطریق رسانه های گروهی درپاکستان وافغانستان رشته ی کلام را بدست گرفته وآمادگی خودرا درایجاد تفاهم با حکومت کابل ابرازنموده اند و درتلویزیون چه درافغانستان وچه هم درپاکستان ظاهر می شوند وبصورت سری سعی می نمایند

مولوی وکیل احمد متوکل

مولوی وکیل احمد متوکل

تاشماری ازکدررهبری طالبان را وارد قضایای سیاسی کنند.

البته هسته ی مرکزی جنگی طالبان هنوزهم فعال بوده ودست به عملیات دهشت افگنانه وسوقصد هامی زند. اما درمورد طالبانیکه درتلاش آمدن دوباره به صحنه ی سیاسی افغانستان هستند ، آن تشدد ها وتعصبات جابرانه شان فراموش خاطرنشده است .

همین طالبان بودند که درطول سلطه استبدادی وبا سیاست به اصطلاح پاکسازی نژادی خویش کشور را به قهقراسوق داده وخصومت ها ی مذهبی ،نژادی وزبانی را دربین مردم افغانستان شعله ورساختند.

ونیزفراموش نشده است ، همین طالبان بودند که باپشتیبانی سازمان تروریستی القاعده افغانستان یا به گفته ی خودشان امارات اسلامی افغانستان را به لجن زار تروریزم بین المللی مبدل ساختند.

پس جای بس تعجب است که وکیل احمد متوکل آن وزیر خارجه مقتدر امارت اسلامی افغانستا ن حالا باجمعی دیگری ازرهبران طالبان به مصرف دولت افغانستان درکابل اقامت داشته وعقیده ی خود را پیرامون انکشاف افغانستان رسماً ابراز میدارد.

حامد کرزی براب تسکین خاطرمردم طالبان رابه عنوان فرزندان کشورخوانده است به جزازحدود 150 نفراز زمامداران شانرا که درجمله ی جنایت کاران شامل اند .

رهبری کابل حالا درتلاش است تاوانمود کند درمقابل همکاری طالبان به اصطلاح میانه روبا حکومت موانعی وجود ندارد .

اما قدرمسلم این است آوردن طالبی چون وکیل احمد متوکل را درفهرست میانه روها ،چنانکه حکومت کرزی این کارکرده است ازبسا نگاها مساله ایست پرجنجال ومشکوکشخصیکه درراس وزارت خارجه طالبان وبحیث سخنگوی ملا عمرفعال بود . وهمین متوکل بود که درجواب انتقاد خبرنگاری که چرا طالبان استدیوم ورزشی کابل این مظهرصلح را به حیث کشتارگاه استفاده می کنند ، گفته بود پس برای ما استدیوم دیگری را برای کشتارگاه بسازید.

بدینسان وکیل احمد متوکل بحیث عضورهبری طالبان درهمه تصامیم مهم دوره ی طالبان اشتراک داشت ومسوول سلسله ی ازجنایت آندوره می باشد.

ازاین گذشته متوکل بحیث وزیرخارجه ازجمله ی اشخاصی مسوولی بود که اجازه اقامت وعملیات دهشت افگنانه رابرای اسامه بن لادن وسازمان اوداده بود . عملیاتی که ازحدود اربعه افغانستان به سطح جهانی تجاوزکرده بود.

پس تلاش آرایش دوباره ی سیاسی متوکل برحق درجامعه افغانستان مواجه به انتقاد ها و واکنش های شدید ی شده است.

درمورد واکنش احزاب پس ازگفت وگوی وکیل احمد متوکل با تلویزیون طلوع درافغانستا ن با لطیف پدرام رییس حزب کنگره ملی افغانستان صحبتی انجام داده ایم که دربخش صوتی همین صفحه می توانید بشنوید.

آگهی