تبصره هاي روزنامه هاي کابل درباره دستگيري سران طالبان | افغانستان | DW | 26.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

تبصره هاي روزنامه هاي کابل درباره دستگيري سران طالبان

«درحقيقت دستگيري رهبران طالبان نه نتيجه تلاش صادقانه ای پاکستان بوده،بلکه اين امرسناريوي ازپيش طرح شده درپهنه ي سياست بوده که اينک حول منوال ازسوي پاکستان وامريکابراي گشودن فصل هاي جديد درافغانستان به نمايش گذاشته ميشود»

default

اعلام مصالحه با طالبان، عمليات مارجه ودستگيري مقام هاي ارشد طالبان درپاکستان بحث ها وتحليل هاي دامنه داري را درمحافل سياسي ورسانه اي افغانستان سبب شده اند.

اکنون بيش از دو هفته مي شود که رسانه ها درافغانستان حول محورهاي متناقض، جنگ وصلح با طالبان درداخل افغانستان از يک سو و اقدام هاي جدي سازمان اطلاعاتي پاکستان دردستگيري فرمانده هان ارشد طالبان درآن کشور ازطرف ديگر ميچرخند. درعين حال دررسانه ها تلاش مي شود از آنچه در روز هاي اخير در سياست هاي جهاني، منطقه اي ومحلي رخ مي دهد تجزيه وتحليل دقيقي را ارايه دهند.

بربنياد داده هاي رسانه اي، ملا عبدالغني برادر، فرد شماره دوم طالبان، ملا عبدالسلام وملاميرمحمد فقط درعرض يک مدت محدود توسط نيروهاي امنيتي پاکستان دستگير شدند واخيراً رسانه هاي امريکايي از دستگيري ملا عبدالکبيريک عضو شوراي رهبري کويته نيز خبرداده اند.

روزنامه هاي چاپ کابل مطالب گونه گون ومختلفي را درموارد يادشده بازتاب داده اند.

روزنامه غير دولتي سروش ملت درخصوص بازداشت پيهمي قوماندانان طالب درخاک پاکستان از معماهاي سخن مي گويد که لب به سخن گفتن گشوده اند.

به باور نويسنده موجي از دستگيري طالبان ارشد، موضوع مصالحه با طالبان وعمليات وسيع مارجه از يک آغازي پررمزو رازي ديگر سخن مي گويد.

درادامه ي مطلب آمده است:

« درحقيقت دستگيري رهبران طالبان نه نتيجه ي تلاش صادقانه اي پاکستان بوده، بلکه اين امرسناريوي از پيش طرح شده در پهنه ي سياست بوده که اينک حول منوال از سوي پاکستان وامريکا براي گشودن فصل هاي جديد درافغانستان به نمايش گذاشته مي شود».

به باور نويسنده ي اين مقاله، تمامي روند جديد سياست درسال جديد ميلادي اجزاي از يک پروژه ي کلاني ديگري است که امريکا با شريک منطقه اي اش براي ايجاد فرصت جديد درافغانستان آغاز کرده است.

روزنامه غيردولتي 8 صبح نيز روي اقدام ها وانکشاف هاي مبارزه عليه تروريزم درپاکستان مکث کرده و به نوعي از عدم صداقت پاکستان صحبت به ميان آورده است.

نويسنده ازاين که پاکستان چرا از تحويل دهي جنايت کاران طالب طفره مي رود وتعلل ميورزد نگراني اش را به نوعي ابراز کرده است.

نويسنده سرمقاله 8 صبح درادامه مينگارد:

« مساله اين است که چرا افغانستان در جريان تحقيق سهيم نباشد؟ مساله بر سر اين نيست که ملا برادر تبعه ي کدام کشور است يا درکدام کشور بازداشت شده است. مساله اين است که پاکستان متعهد به همکاري در مبارزه عليه تروريزم است وبايد درتمامي مسايلي که به کشف سرنخ هايي براي رد يابي اين جريان ضد بشري مي شود، با متحدانش همکاري کند وصداقتش را به اثبات برساند».

به قول نويسنده سرمقاله روزنامه 8 صبح، تا حال هيج نشانه اي ازاين که درحوادث تخريبي در داخل پاکستان طالبان افغاني دستي داشته باشند به مشاهده نرسيده است، ولي اين که طالبان افغاني پناه گاه هاي در کراچي وکويته دارند برملا مي باشد.

وي دستگيري ملا برادر از کراچي وبرخي ديگر ازاعضي شوراي کويته را گواه برادعاهايش آورده است.

روزنامه غيردولتي ويسا نيز سرمقاله ي اين شماره اش را به نقش پاکستان درتامين صلح درافغانستان ومنطقه اختصاص داده است.

به باور نويسنده با توجه به دستگيري قوماندانان ارشد طالبان درخاک پاکستان به اين شکي نيست که پناهگاه ها ومراکز اکمال، تجهيز وآموزش طالبان درپاکستان مي باشند. وي اضافه کرده است که به اين نکته هم شکي نيست که با توجه به اقدام هاي اخير پاکستان درخصوص دستگيري همين قوماندان طالب، پاکستان درتامين صلح درافغانستان ومنطقه نقش محوري را بازي کرده مي تواند.

نويسنده معتقد است که بهبود همکاري وصداقت پاکستان با افغانستان وايالات متحده امريکا در امر مبارزه با تروريزم به نفع پاکستان مي باشد، زيرا اين کشور با روابط تيره اي که با رقيب اتمي اش، هندوستان، دارد مي تواند ازاين فرصت استفاده نمايد.

روزنامه غيردولتي افغانستان ادامه دستگيري رهبران طالبان توسط حکومت پاکستان وآغاز جنگ عليه طالبان درافغانستان را توسط نيروهاي افغاني وناتو آغاز يک فصل جديد سياسي درمنطقه، جهان وافغانستان ميداند.

نويسنده اين اقدام هاي اخير پاکستان را نشانه اي ازجديت در امر مبارزه عليه تروريزم وتلاش در راه منافع ملي ان کشورتوصيف مي کند ، وي مي نگارد:

« دستگيري ملا برادروملا عبدالکبيردر پاکستان گذشته از اين که هوشمندي دولتمداران پاکستاني را در راستاي همکاري با جامعه جهاني ودريافت امتياز هاي مالي وسياسي مي رساند، اين واقعيت را نيزر برملا مي سازد که پاکستان طالبان افغاني وپاکستاني را اينک از يک جنس مي شمارد».

نويسنده دستگيري قوماندانان طالبان را يک نوع همکاري وهماهنگي با عمليات هملند درافغانستان توصيف کرده واطميناني براي افغانستان وجامعه جهاني نسبت به کنفرانس لندن تلقي مي کند.

درهمين حال مرحله اول عمليات مارجه روز گذشته به پايان رسيد وبيرق دولت افغانستان برولسوالي مارجه توسط گلاب منگل والي هملند به اهتزاز درآمده ومقام هاي محلي اين ولسوالي رسماً به کارشان آغاز کردند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی