بازگويي واقعيت ها يا تبليغات مطبوعات ؟!!! | مصاحبه ها | DW | 31.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

بازگويي واقعيت ها يا تبليغات مطبوعات ؟!!!

عبیدی :" مبارزه بافساد اداري درافغانستان تنها با فرامين آقاي کرزي وايجاد کميسيونهاي نو امکان پذيرنيست . تا که بحران اقتصادي در افغانستان رفع نشود . ما نمي توانيم که فساد اداري هم به حدي که توقع است جلوش را بگيريم ."

عبيدي : من گمان نکنم که کدام کمپايني موجود باشد.

عبيدي : "من گمان نکنم که کدام کمپايني موجود باشد."

دويچه ويله : آقاي عبيدي؛ آقاي کرزي درصحبتي با خبرنگاران درکابل ازمطبوعات غربي شکوه وگلايه نموه است که تبليغات سوء عليه دولت افغانستان مي کنند. شما که خود هم درعرصه مطبوعات فعال هستيد دراين ميان چه فکرمي کنيد ؛ واکنش آقاي کرزي را چقدرواقعبينانه مي دانيد؟

عبيدي : من فکرمي کنم که دراينجا دومساله وجود دارد؛ يکي اصل مطلب که اين تبليغات چطوراست ودوم اين که آقاي کرزي چطور واکنش نشان داده است.

من فکر مي کنم که ازافغانستان اخبار بد زياد مي رسد وطبيعي است که بعضي اوقات اخبار خوب هم هست . اما درمطبوعات غرب ودر رسانه هاي ديگر بيشتر توجه به چيزي مبذول مي شود که خارج از توقع است . مثلاً اگريک طياره به موقع به ميدان هوايي مي رسد اين خبرنيست . اما اگرطياره تأخيردارد واگرسقوط مي کند اين يک حادثه ويا يک خبراست . طبيعي است وقتي که درافغانستان جنگ است روزمره کشت وکشتاراست بازتاب اين دررسانه هاي غربي يک امرمعمولي است. اما اين که درمورد اوضاع افغانستان چه کسي مقصراست وعوامل نا آرامي چه است ، هررسانه احتمالاً نظرات گوناگون ژورناليستان وکارشناسان را بازتاب مي دهد. ژورناليستان وقتي که به افغانستان مي روند طبيعي است که منابع مختلف ، باديپلماتهاي کشورخود ، بانظاميان کشورخود تماس مي گيرند و از آن برداشتهاي خود را بازتاب مي دهند.

دويچه ويله : اصلاً شما مي پذيريد که همچون تبليغاتي وجود دارد ؟

عبيدي : من گمان نکنم که کدام کمپايني موجود باشد .

دويچه ويله : يعني آقاي کرزي مي خواهد به اين شکل يک سرپوشي برضعفهايش بگذارد؟

عبيدي : من فکرمي کنم دراينجا قضيه روي ضعفهاي آقاي کرزي وحکومت آقاي کرزي تنها نيست . مسايل امنيتي و مسايل بازسازي افغانستان تنها مساله اي نيست که آقاي کرزي شخصاً به حيث رييس جمهور ويا حکومت آقاي کرزي به آن بپردازد . دراين جا جامعه جهاني سهيم است ، ايتلاف ضد تروريزم درمسايل امنيتي افغانستان سهم بارزي را دارد ؛ دربازسازي افغانستان سهم بارزي دارند وآنهااست که مقدارپول وشيوه ي مصرف پول ها را تعيين مي کنند. اين يک نقص کلي هست که تنها مربوط به آقاي کرزي وحکومت افغانستان نمي شود .

دويچه ويله : پس منظورآقاي کرزي ازشکايت چه مي تواند باشد. آيا فکرمي کنيد که چون نارضايتي دربرابر دولت افغانستان افزايش يافته است وآقاي کرزي هم ازدولتهاي ديگرخواسته است که به يک شکل جلو نشروپخش اين گونه خبرها را بگيرند؟

عبيدي : حکومات غربي امکان اين را ندارند که بر رسانه ها دستور بدهند که چي را نشربکنند وچي را نشرنکنند. رسانه ها خود شان انتخاب مي کنند .

دويچه ويله : دقيقاً ؛ اما منظور آقاي کرزي ازصحبتهايش دراين رابطه چه مي تواند باشد؟

عبيدي : آقاي کرزي چيزي که گفته است در يک کنفرانس مشترک خبري بود با صدراعظم هاليند درکابل گفته است. آقای کرزی گفتند که درمورد نحوه مبارزه با تروريزم با برخی حلقات شامل در ايتلاف ضد تروريزم اختلاف نظر دارند و گفتند که بايد در مورد شيوهء مبارزه با تروريزم تجديد نظر صورت بگيرد . روشن است که تنها بمباردمان يا مثلاً عمليات نظامي دراين نقطه ويا آن نقطه افغانستان باعث ختم تروريزم درافغانستان نمي شود ؛ باعث آمدن آرامش درافغانستان نمي شود؛ براي اين که همه روزه تروريستان ازقلمرو پاکستان وارد افغانستان مي شوند ودراين زمينه بايد منبع اصلي تروريزم مورد توجه جامعه بين المللي قراربگيرد . چنان که بعضي منابع غربي ومقامات غربي هم دراين مورد اشاراتی داشته و گفتند خواهند کوشيد تا پاکستان را متوجهء اين مسأله بسازند.

دويچه ويله : آقاي عبيدي؛ اما آقاي کرزي ازمطبوعات غرب گلايه کردند که تبليغات سوء عليه دولت افغانستان مي کنند وازيک سو اين را ناشي ازاختلافات شان با نحوه اي که برخورد ويا نحوه اي مبارزه با تروريزم يا برخي کشورها مي دانند ، درحالي که مطبوعات غرب اکثراً جدا ازدولت ها هستند واين ديدگاه خود ژورناليستان است.

عبيدي : بدون شک ؛ وقتي يک ژورناليست به افغانستان مي رود و وقتي مي خواهد گزارش بنويسد طبيعي است که بانظاميان کشورخود که درآنجا هستند تماس مي گيرد وآنها هم يک نوع توجيه بايد رائه بکنند؛ وکدام فرمانده نظامي است که تابه حال حاضرشده باشد که گفته باشد اشتباه ازمن است . هميشه مي خواهند خودرا تبرئه بکنند. باوجود موجوديت هزاران سرباز ايتلاف درافغانستان، باوجود حضورناتودرافغانستان وقتي که اوضاع امنيتي روزبه روز وخيم ترشده مي رود طبيعي است که بعضي ازمسوولين کوشش مي کنند که برف بام خود را هم سربامهاي ديگران بريزند . اما بدون شک حکومت آقاي کرزي ضعف ها وناتوانيهاي خود را دارد وبهتراست که بصورت مشخص هرانتقادي را که بالاي حکومت وارد مي شود؛ چه انتقاد هاي که ازمنابع افغاني مي شود و يا چه ازمنابع خارجي، مورد مطالعه قراربدهند و دريابند که تا کدام حد نقايص از حکومت افغانستان است وکدام نقايص ازبرنامه ها وازطرزعمل حکومت و ارگانهاي حکومتي است . البته وقتي که آن را رفع بکنند به نفع شان خواهد بود نه اين که صد درصد انتقاد ها را رد بکنند.

دويچه ويله : آقاي عبيدي ؛ انتقاد هاي زيادي اند ؛ يکي از انتقاد ها فساد اداري است ، عدم موفقيت شان دربرابر مبارزه با طالبان وتررويزم است که درآن پاي خود غربيها هم دخيل است . اما اصلاحات اداري مربوط خود دولت است که موفق نبوده است ؛ شما فکرنمي کنيد که آقاي کرزي خواسته است برضعف هايش سرپوش بگذارد ؟

عبيدي : بدون شک هرسياستمدار اين کار را مي کند که يک مقدار از مسووليت هاي خود را بالاي ديگران بياندازد ، يک مقدارازکاستيهاي خود را انکاربکند. اما مبارزه بافساد اداري درافغانستان تنها با فرامين آقاي کرزي وايجاد کميسيونهاي نو امکان پذيرنيست . تا که بحران اقتصادي در افغانستان رفع نشود . ما نمي توانيم که فساد اداري هم به حدي که توقع است جلوش را بگيريم و وقتي که يک مامور پايين رتبه دولت امکان معيشت نداشته باشد او ناگزير است که منبعي را جستجو بکند ودر کشوري که هنوزقانون وقانونيت حاکم نيست ، امنيت وجود ندارد ومقامات محلي زورگويي مي کنند ، ما نمي توانيم ازمامورين پايين رتبه اين انتظار را داشته باشيم که آنها با معاش ناچيزگذاره بکنند.

دويچه ويله : اين چه ربطي با اختلافات آقاي کرزي با برخي ازکشورها غربي که آقاي کرزي آن را عنوان کرده اند؟

عبيدي : اين بدون شک دراين موارد مسايل هست که حکومت به آن بپردازد واين اختلاف با کشورهاي خارجي ارتباط ندارد . اين اختلاف موجود بوده مي تواند که مبالغي را که کشورهاي سهيم دربازسازي افغانستان براي بازسازي افغانستان چگونه مصرف مي شود . متاسفانه تابه حال اين پول ها به صورت بسيارغيرمؤثراستفاده شده است. درافغانستان يک سيستم" ان. جي. او" يي وسيستم مافيايي ايجاد شده است که ازاين پولها سوء استفاده مي کنند . شما وقتي که معاش مامورين دولت افغانستان را با راننده يکي ان جي او يا بايک راننده سازمان خارجي مقايسه کنيد ، شما مي بينيد که از زمين تا آسمان تفاوت وجود دارد.

دويچه ويله : چرا آقاي کرزي نتوانسته است با اين پشتوانه اقتصادي ونظامي که داشته است اين مشکلات را کمتربکند ؛ درحالي که مشکلات روبه افزايش هم بوده وافزايش يافته اند .

عبيدي : بدون شک درمرحله اول من اين را قبول مي کنم که آقاي کرزي با دست وپاي بسته به يک حوض انداخته شد وبرايش گفته شد که آببازي بکند. درمرحله موقت وانتقالي مشکلات عديده يي موجود بود واين مشکلات را ما نمي توانيم انکار بکنيم . ازسويي ميدان بازي براي آقاي کرزي بسيارمحدود بود. اما از زماني که آقاي کرزي بحيث رييس جمهور با رأي مردم انتخاب شد وحکومت جديد را تشکيل داد ، ازاين زمان ما مي توانيم که طور ديگري توقع بکنيم وآقاي کرزي متوجه اين مطلب باشد که تا آخر نمي تواند که مشکلات افغانستان را با 20-25 سال جنگ توجيه کند ويا اين که اين کشور يا آن کشور خارجي چه مي کنند.

دويچه ويله : آقاي عبيدي ؛ شما ازمشکلات دور مؤقت گفتيد ؛ ما روي دوره مؤقت اصلاً بحث نمي کنيم . اما نا امني ، فساد اداري وارتشاء ديگرمشکلات که هست در دروه رياست جمهوري آقاي کرزي افزايش يافته است.

عبيدي : بله ؛ قضيه دراين است که اصلاً طرز تشکيل حکومت را از موافقتنامه هاي بن تا حال اگردنبال بکنيم اين موافقتنامه ها نقايص خود را داشته اند . ازنقطه نظرمن مشکل عمده اين است که نيروهاي که عامل بحران درافغانستان بودند دوباره توانستند هم درپايتخت وهم درمحلات مواضع خود را محکم بکنند ودرمرکز قدرت بيايند واينها نيروهاي هنجار ناپذيرهستند وحکومت آقاي کرزي متاسفانه نتوانسته است که با اين وضعيت مقابله بکند.

دويچه ويله : آقاي عبيدي تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی