انتقاد ديده بان حقوق بشرازبازداشتهاي اخوان المسلمين درمصر | مجله حقوق بشر | DW | 31.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

انتقاد ديده بان حقوق بشرازبازداشتهاي اخوان المسلمين درمصر

از هفته ها باين سواست که پوليس مصر به درهم کوبيدن سازمان اخوان المسلمين دست مي زند و نه تنهادر قاهره بلکه در ولايات وشهر هاي کوچک هم به تلاشي منازل مي پردارد. سازمان ديده بان حقوق بشرازاین رویه حکومت مصر انتقاد می کند.

پلیسهای شخصی پوش مصری که برای حزب دموکراتیک ملی کارمی کنند ، مخالفان سیاسی را به بهانه های مختلف بازداشت می کنند

پلیسهای شخصی پوش مصری که برای حزب دموکراتیک ملی کارمی کنند ، مخالفان سیاسی را به بهانه های مختلف بازداشت می کنند

قواي امنيتي علت باز داشت افراد را توطئه عليه دولت، شستشو کردن پول هاي نا مشروع ، داشتن اسناد ومدارک ضد دولتي ونقض مقرره ممنوع بودن اجتما ع وجلسات اخوان المسلمين ميخوانند.

بنابر گزارش ها ومعلومات ساز مان ديده بان حقوق بشر يا " هيومن رايت واچ " که مقرش در نيويارک ميباشد حکومت مصر در حدود هشت صد تن از اعضاي اين سازمان را بازداشت نموده ويا زير نظارت قرار داده است . در شمار نها 150 تن از نامزد هاي شهردازيها( شاروالي ها) و وکلاي پارلمان هاي ايالتي شامل ميباشند .

سازمان ديده بان حقوق بشر؛ انتقاد کنان ميگويد که اين افراد بي انکه محاکمه شده ويا قاضي حکمي را صادر کرده باشد در زندان نگهداشته شده اند واقعيت امر اين است که حکومت مصر ميخواهد از شرکت اعضاي حزب اخوان المسلمن مصر که از سال 1954 به اينطرف ممنوع ميباشد، در انتخابات شهرداريها( شاروالي ها) وپارلمان هاي ايا لتي که به تاريخ هشتم ماه اپريل در سر زمين نيل بر گزار ميشود جلو گيري کند.

طبق معلومات ساز مان ديده بان حقوق بشر؛ ساز مان اخوان المسلمين مصر در نظر دارد که بيش از 5700 تن از اعضايش ؛ خود را براي شرکت در انتخابات شهرداريها ( شار والي ها) وپارلمان هاي ايالتي به عنوان نمايند گان مستقل نامزد کنند؛ اما مقامات مصري تا حال صرف به 500نفرشان اجازه ثبت نام داده است. درمورد 2500نفر ديگر قضات مناطق حکم کرده اند که رد کردن نامزدي بالقوه مغايرمقررات نامزد شدن ميباشد.

جو ستورک مدير عمومي سازمان ديده بان حقوق بشر؛ حسني مبارک رئيس جمهور مصر را مورد انتقاد شديد قرار داده و گفته است که: چنين معلوم مي شود که حسني مبارک نمي خواهد که نتايج انتخابات را به راي دهندگان ويا به مردم مصرواگذارشود .

در گذشته ها در انتخابات شهرداريها( شاروالي ها) وپارلمان هاي ايالتي حزب دموکرات ملي به رهبري حسني مبارک که قدرت را در دست دارد برنده ميشد. اما بعد از وارد امدن تغير در قانون اساسي مصر که در سال 2005 آنرا اصلاح کردند، انتخاب شهرداريها( شار والي ها) و پارلمان هاي ايالتي کاملا" مفهوم ديگر پيدا کرده است و در آينده کسي که مستقلانه خارج از حزب خودرا براي احراز مقام رياست جمهوري نامزد ميکند بايستي حمايت سياستمداران پارلمانهاي مناطق و شهرداريها (شار والي ها) را با خود داشته با شد .چون براي احراز کرسي هاي پارلمان هاي ايالتي وناحيه به تعداد زياد اعضاي اخوان المسلمين خودرا نامزد کرده اند بنابراين حزب ديموکرات ملي به رهبر حسني مبارک که قدرت را در دست دارد مي تر سد که اخوان المسلمين جلو نيفتد .

در انتخابات پارلمان سال 2005 که در آن اخوان مصر به اصطلاح با نمايندگان مستقل شرکت جسته بود؛ از مجموع 454 کرسي پارلماني 80 کرسي را به دست اورده بود .باداشتن اين تعدادنماينده که يک پنجم آراي پارلمان ميگردد؛ اخوان المسلمين نيرومند ترين حزب را بارمياورد.

ناظران اوضاع ويا اگر دقيق بگويم سازمان ديده بان حقوق بشر؛ بدين نظرميباشند که فرمانروايان مصر با براه انداختن امواج باز داشتها از هر وسيله وامکان استفاده ميکند تا جلو نفوذ ورشد وقوام حزب اخوان المسلمين را بگيرند. ازسير اوضاع چنين بر مي آيد که رهبرا ن اين ساز مان ممنوعه که در گذشته انتخابات را تحريم ميکردند؛ اکنون به تغيير مشي وجهتگيري نويني روي آورده اند.

آگهی