ازلغو بردگی تا تطبیق حقوق بشر درجهان | مجله حقوق بشر | DW | 31.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ازلغو بردگی تا تطبیق حقوق بشر درجهان

انسان نباید خودرا خداوندگار همنوعانش بداند. گرچه دیگر بردگی به عنوان یک نظام اجتماعی به تاریخ پیوسته است وبقایای فکری ورفتاری آن اینجا وآنجا به چشم میخورند، بازهم درهمین افغانستان وجهان حوادثی اتفاق میافتند که انسان را بیاد نظام بردگی وخواجگان وخداوندگاران این نظام ظلمتبار می اندازد.

default

حقوق بشر یک شبه بوجود نیامده است، بلکه محصول قرنها مبارزه ومقاومت ملیونها انسان ستمکشیده وآزادمردانی است که گوهرآدمیت را همچون امانت خیانت ناپذیربا خود حمل می نموده اند.

تجارت برده درسال 1794 درفرانسه ، 1807 درانگلستان ، و1865 درایالات متحدهء امریکا ممنوع شد. هرچند این کشوراخیر تا مدتهای مدیدی به واردات قاچاقی برده جهت زراعت درمزارع جنوبی اش ادامه میداد. درسال 1890 نخستین معاهدهء جامع ضد بردگی دربروسل به امضا رسید.

درست پس ازجنگ جهانی دوم بود که نعرهء وجدان تاریخ ازورای اعلامیهء جهانی حقوق بشر درسطح دنیا طنین افگن شدودرسطر اول آن کرامت ذاتی وحقوق یکسان وجدایی ناپذیر همهء خانوادهء بشری براساس آزادی ، عدالت وصلح جهانی اعلام گردید.

ماده اول اعلامیهء جهانی حقوق بشر اشعار میدارد که : " ابنای بشردرکرامت وحقوق باهم برابراند... وباید باهم برادروار رفتارنمایند.".

مادهء سوم حکم می نماید: " هرکس حق دارد اززندگی ، آزادی وامنیت شخصی برخوردارباشد."

مادهء پنجم تصریح میدارد که : " هیچ کس را نمیتوان شکنجه داد یا درمعرض رفتار یا مجازات ظالمانه ، غیرانسانی وخفت بار قرارداد."

سوگمندانه می شنویم درافغانستانی که قانوناًمتعهد به حقوق بشرودموکراسی هست ، وزیری کارگر بینوایی را مورد ضرب وشتم قرارمیدهد ونیروهای ائتلاف بین المللی که با شعار" ملت سازی" یا پیاده ساختن دموکراسی وحقوق بشرداخل افغانستان گردیده اند، پسر بچهء گدایی را به ظن طالب بودن درولایت کنر به قتل میرسانند وعساکرامریکایی درولایت پکتیا یک زن ودوکودک بیگناه را سربه نیست می کنند. اعتراف به سهو وخطا درارتکاب این اعمال نمیتواند سنگینی بارجرم را سبکتر سازد.

کارگرمضروب شده ی شرکت ساختمانی آینده سازان

بی سروصدا شفاخانه راترک گفته است

مصاحبه با آقای حکاک مسئوول کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات

درمورد مضروب شدن یک کارگرساختانی

توسط اسماعیل خان وزیرانرژی افغانستان

آقای حکاک مسئول کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات ضمن مصاحبه ای با متصدی بخش حقوق بشر برنامه های دری رادیو صدای آلمان ازقول شاهدان عینی تصدیق نمودند که کارگرشرکت ساختانی آینده سازان توسط اسماعیل خان وزیرانرزی افغانستان مورد ضرب وشتم قرارگرفته است.

آقای حکاک به پاسخ سوال دیگری که موضوع عصبانیت وزیرانرژی چه بوده است ؟ افزود:

هنگامیکه به شفاخانه رفتم مسئوولان شفاخانه گفتند که کارگرموردنظر بیمارستان را ترک گفته است . همچنان مقر شرکت آینده سازان ازآدرس گذشته اش بجای دیگری نقل مکان نموده است ومن نتوانستم این آدرس جدید را بیابم .بنابراین دقیقاً نمیدانم چه مسئله ای درکاربوده است.

مسئوول کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات درمورد چگونگی زخمی شدن ووضع صحی کارگرمضروب شده ، بدلیل آنکه نتوانسته بود با وی دیدارنماید اظهار بی اطلاعی نمود.

حکاک به جواب سوالی که آیا شخص مضروب شده به کدام محکمه ای عارض شده است ؟ گفت :

نه وی به کدام مقام رسمی عارض نه شده است.

آقای حکاک اقدامات کمیسیون حقوق بشرهرات را درین زمینه شامل تهیهء گزارشی ازشرح ماجرا وارسال آن به کابل عنوانی کمیسیون مرکزی حقوق بشر افغانستان خواند.

اخبار حقوق بشر

نیروهای ائتلاف بین المللی ضد ترور درافغانستان

پسربچهء گدایی را درولایت کنراشتباهاً به قتل رساندند

نیروهای ائتلاف بین المللی زیرفرماندهی ایالات متحدهء امریکا ، بتاریخ 23 ماه مارچ ضمن عملیاتی درولایت کنرواقع درشرق افغانستان اشتباهاً پسرگدایی را به قتل رسانده اند. عساکر ائتلاف درمنطقه ای واقع درولایت کنر درجستجوی مظنونی بودند که گویا تله های انفجاری میساخته است. وقتیکه عساکردربرابرخانهء شخص متدکره میرسند وی با دوتن ازافراد مسلح فرارمیکنند وازقریهء دیگری تقاضای کمک می نمایند.

هنگامیکه شورشیان درتیررس عساکرقرارمیگیرند، آنان شلیک می کنند ومتعاقباً پسربچهء 10- 14 ساله ایرا می یابند که موسپیدان محل ویرا گدای منطقه معرفی می نمایند

عساکرامریکایی درولایت پکتیا یک زن و دو کودک را

اشتباهاً به قتل رسانده اند.

بتاریخ 24 ماه مارچ ضمن زدوخوردی میان افراط گرایان وعساکرامریکایی وافغان درقریه ای واقع درولایت پکتیا راز محمد یکتن ازرهبران طالبان وسه تن ازافراد ملکی به قتل میرسند. درجملهء افراد ملکی یک خانم ودوکودک شامل می باشند.

خبرنگاران نیپالی برای لغو سانسورمطبوعات درآن کشور

دست به مظاهره زدند

بیش از400 تن ازاعضای فدراسیون خبرنگاران نیپال بروزسه شنبه 29 مارچ همایشی را درکتمندو تشکیل داده وخواهان لغو سانسورمطبوعاتی شدند که توسط شاه گی ناندرا پادشاه نیپال تحمیل شده است.

برعکس سایرمظاهرات ضد سلطنتی که دردوماه گذشته توسط پلیس پراگنده ساخته می شدند، باحضورنیروهای نظامی وپلیس به این تظاهرات اجازه داده شد. مظاهره چیان درشعارهایی که حمل میکردند خواهان آزادشدن خبرنگاران زندانی شده ، برقراری مجدد آزادی مطبوعات ولغو سانسوربودند.
آگهی