A2级 | 《Radio D系列二》 | Radio D | DW | 12.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

A2级 | 《Radio D系列二》

Radio D的记者又接到了新案子。学习本音频课程,你会伴随帕拉和菲利普在德国走南闯北,在耶拿调查神秘的激光袭击案,在柏林了解柏林墙的历史。本课程系列二的内容满足《欧洲语言共同参考标准》的A12要求。

级别:A2级
媒体:音频、文字(下载)
语言:德语 | 英语