Sud pravde Evropskih zajednica | EU institucije | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU institucije

Sud pravde Evropskih zajednica

Sud pravde sastavljen je od 27 sudija i 8 opštih pravobranilaca. Oko njihovog izbora moraju se saglasiti države članice.

Evropski sud pravde

Evropski sud pravde

Biraju se na period od šest godina, među osobama čija je nezavisnost nesumnjiva i koje poseduju kvalifikacije za izbor na najviše pravosudne funkcije u svojim državama ili čija je stručnost priznata. Uloga opštih pravobranilaca je da pomažu sudijama, tako što nepristrasno i nezavisno daju svoje mišljenje o slučajevima koji se nađu pred Sudom.

Sud može zasedati u punom sastavu (kada su u pitanju izuzetno važni slučajevi), u Velikom veću ili u većima sačinjenim od tri ili pet sudija. Osnovna uloga Suda je da obezbedi poštovanje prava prilikom primene i tumačenja Ugovora, kao i akata koje donesu nadležne institucije EU. U nadležnosti je suda da sudi po tužbama za poništaj akata, tužbama za nečinjenje, tužbama protiv država članica koje ne ispunjavaju svoje obaveze, po žalbama na odluke Suda prve instance, da donosi odluke o prethodnom pitanju, kao i da daje mišljenja.

Sud prve instance (Prvostepeni sud)

Evropski sud pravde

Evropski sud pravde

formiran je 1988. godine jednoglasnom odlukom Saveta (nakon konsultovanja Parlamenta i Komisije), a na osnovu odredaba Jedinstvenog evropskog akta. Razlog za njegovo osnivanje je rasterećenje Suda pravde. Sud ima sličnu strukturu kao i Sud pravde. Razlika je u tome što Sud prve instance nema opšte pravobranioce. Slučajevi koji se vode pred ovim sudom mogu biti predmet žalbe višem sudu – Sudu pravde.

Sud prve instance može zasedati u punom sastavu (kada su u pitanju veoma važni slučajevi), u Velikom veću ili u većima od po tri, pet ili čak jednog sudije. Novembra 2004. godine Savet je doneo odluku o osnivanju Administrativnog tribunala Evropske unije na čije presude je moguće uložiti žalbu Sudu prve instance.

Računovodstveni sud

osnovan je 1977. godine. Čine ga 27 članova, po jedan iz svake države članice čiji je mandat šest godina. Njih biraju sporazumno države članice uz konsultovanje Parlamenta. Zadatak Računovodstvenog suda je da brine o zakonitom i doslednom upravljanju budžetom EU.

Ostali organi EU

Evropska unija deluje i preko sledećih organa: Ekonomski i socijalni komitet, Komitet regiona, Evropska centralna banka, Evropski ombudsman i drugi.