Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) | Pregovori i pristupanje | DW | 12.01.2009
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

Pregovori i pristupanje

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Savet ministara je jula 2006. usvojio Uredbu kojim se kreira jedinstveni pravnoproceduralni okvir za programiranje i prosleđivanje finansijske pomoći državama zapadnog Balkana i Turskoj.

H.Solana, zasedanje Saveta EU - 2006.

H.Solana, zasedanje Saveta EU - 2006.

Reč je o novom instrumentu finansijske pomoći zvanom IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) koji je zamenio do tada prisutne programe Phare, Ispa, Sapard , Instrument pretpristupanja za Tursku i Cards.

Strateški cilj ovog programa je da podupre aktivnosti ovih država, bilo kao kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU, na njihovom putu evropske integracije. Ovom Uredbom je indikativno utvrđena pomoć u iznosu od 11,468 milijardi evra za period 2007-2013.

Ciljevi instrumenata za pretpristupnu pomoć

Kao opšti ciljevi IPA-e navode se:

• jačanje demokratskih institucija i vladavine prava,

• afirmacija i zaštita ljudskih prava i sloboda i poštovanje manjinskih prava, promocija ravnopravnosti polova i nediskriminacije,

• reforma državne uprave uključujući uspostavljanje sistema za decentralizovano upravljanje fondovima,

• sprovođenje ekonomskih reformi,

• razvoj civilnog društva,

• obnova, pomirenje i

• unapređenje regionalne i prekogranične saradnje.

Pored ovako opšte definisanih ciljeva, u slučaju država kandidata (Hrvatska, BJR Makedonija i Turska), IPA će se usmeriti i na usvajanje i sprovođenje pravnih tekovina EU te razvoj sposobnosti za upravljanje i sprovođenje poljoprivredne i kohezione politike EZ. S druge strane, u slučaju potencijalnih kandidata (Albanija, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina), IPA bi trebalo da se fokusira na progresivno usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i socijalni, ekonomski i teritorijalni razvoj, odnosno infrastrukturne i investicione aktivnosti u oblasti regionalnog, ruralnog i razvoja ljudskih resursa.

Ova pomoć će se plasirati kroz sledećih pet komponenti:

 1. pomoć u tranziciji i izgradnji institucija;
 2. prekogranična saradnja;
 3. regionalni razvoj;
 4. razvoj ljudskih resursa i
 5. razvoj ruralnih oblasti.

  I pored toga što je formiran jedinstven i koherentan instrument podrške, za razliku od država kandidata kojima će se pomoć pružati kroz svih pet komponenti, državama koje su potencijalni kandidati pomoć će se upućivati samo kroz prve dve. Takođe, one države koje nisu osposobljene za upravljanje fondovima na decentralizovan način, kroz prve dve komponente će biti dostupne mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru druge tri komponente.

  Politički, finansijski i strateško-programski okvir instrumenta za pretpristupnu pomoć

  Zasedanje Saveta EU u Kopenhagenu, 1993.

  Zasedanje Saveta EU u Kopenhagenu, 1993.

  Pomenuta pomoć od 11,468 milijardi evra se pruža na osnovu odgovarajućeg političkog, finansijskog i strateško-programskog okvira. U tom smislu, podrška će biti usmerena na realizaciju prioriteta definisanih pristupnim partnerstvima (u slučaju država kandidata) i evropskim partnerstvima (u slučaju potencijalnih kandidata), zatim Strategijom proširenja EU i odgovarajućim izveštajima o napretku u procesu njihovog priključenja EU. Naravno, kao referentni okvir poslužiće kriterijumi iz Kopenhagena i napredak ostvaren u usvajanju i sprovođenju pravnih tekovina EU (u slučaju država kandidata) i sprovođenju SSP (u slučaju potencijalnih kandidata) uključujući i regionalnu saradnju.

  S obzirom na ovako definisan politički okvir, višegodišnjim indikativnim finansijskim okvirom (za tri godine) određuje se iznos ukupne i pomoći po komponentama za svaku državu ponaosob a prema njemu i višegodišnji indikativni planski dokumenti (za tri godine) koji identifikuju ključne oblasti delovanja, ciljeve i prioritete, očekivane rezultate, vremenski okvir i indikativne iznose pomoći. Oni će poslužiti kao osnov za jednogodišnje programe kojima se definišu konkretni ciljevi, lista projekata, oblasti u kojima će se oni realizovati i iznosi finansijske pomoći.

Reklama