د کندها ر د پخو ا نی وا لی او ولسی جر گی د کا ندید نور الحق علو می سره مرکه | مرکې | DW | 22.09.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مرکې

د کندها ر د پخو ا نی وا لی او ولسی جر گی د کا ندید نور الحق علو می سره مرکه

نور الحق علو می د آلما ن ږغ را ډیو پښتو خپرونی ته په یوه مرکه کی دا ادعا وکړه: » تیر ه ورځ د یوی نیمی بجو په شا و خوا کی زموږ د څا رنی دگرو پونو کسان چه دسپین بو لدک د را ی گیر ی په مر کزونو کی، موږ ته را پو ر را کړی چې ځینو معلو م کسا نو 32خا لی د رایو صندوقونه په مو ټرو نو کی با ر کړل او خپلو کورونو ته یئ یوړل او د ډکیدو وروسته یئ بیرته د فترونوته راوړل «.

default

ده د یوی بلی پو ښتنی په جواب کی وویل :» چه زمو ږ د گوند نما یند گا نو د انتخا با تو مسولو کسا نو ته خبر ورکړی، هغوی دغه صندو قو نه د څا رنی لا ندی نیولی دی او تحقیق کوی . ده زیا ته کړه د رايو صند قو نه د کا ندیدا نو لخوا وړل شوی دی، ولی دکند ها ر چا ر واکو ډیر ښه تر تیبا ت نیولی و».
اعلان