د جرمني نوی ايتلافي حکومت نوې کابينه او نوي څېرې | آلمان او نړۍ | DW | 25.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

د جرمني نوی ايتلافي حکومت نوې کابينه او نوي څېرې

د آلمان د لومړۍ وزيري انګلا ميرکل، د مسيحِِي ډيموکرات، د هورست زيهوفر تر مشرۍ لاندی مسيحي سوسيال او د ګيودو وسترويلي تر مشرۍ لاندي د ليبرال ډموکرات د ګوندونو ترمنځ د ايتلاف تړون لاسليک سو...

د مسيحي سوسيال ګوند مشر هورست زيهوفر، د مسيحي ډيموکراټ ګوند مشره او لومړۍ وزيره مېرمن انګيلا ميرکل او د ليبرال ډيموکراټ ګوند مشر ګيودو ويستر ويله

د مسيحي سوسيال ګوند مشر هورست زيهوفر، د مسيحي ډيموکراټ ګوند مشره او لومړۍ وزيره مېرمن انګيلا ميرکل او د ليبرال ډيموکراټ ګوند مشر ګيودو ويستر ويله

د د دغو ګوندونو د بِِيرغونو د رنګونو له امله د هغوِِی اِِيتلافِِي حکومت په آلمان د د تور - ژِِيړ د اِِيتلاف په نامه شهرت لرِِي. هغوِِي د کورنِِيو او شرکتونو لپاره د مالِِيو د کمولو، د کارکونکو د حقوقو د خوندِِي ساتنِِي او په کابِِينه کِِي د نوو څِِيرو سره خپله پروګرام پرون معرفِِي کړ.

د لِِيبرال دِِيموکرات د ګوند مشر، ګِِيودو وستر وِِيلِِي چِِي په پارلمانِِي ټاکنو کِِي ِِيِِي ګوند د خپل تارِِيخ په اوږدو ِِيو بِِي سارِِي برِِيالِِيتوب تر لاسه کړ او په نوِِي کابِِينه کِِي نه ِِيواځي د لومړِِي وزِِيرِِي مرستِِيال دِِی، بلکه د بهرنِِيو چارو وزِِير هم په برلِِين کی د حکومت د پروګرام د وړاندِِي کولو په وخت کِِي ووِِيل:

« ټولو هغو کسانو ته چِِي له ټاکنو مخکِِي ِِيِِي ادعا کوله چِِي ګواکِِي د تورو او ژِِيړو ِِيو اِِيتلافِِي حکومت ټولنِِيز عدالت ته ګواښ دِِي، د دِِي پروګرام سره ښه درس ورکول کِِيږِِي.»

همدا راز د مسِِيحِِي دِِيموکرات مشرِِی، انګلا مرکل چِِي بِِياهم په دِِي حکومت د لومړِِي وزِِيرِِي دنده په غاړه اخلِِي د خپل نوِِي حکومت پروګرام د ټولنِِيز عدالت د اوبِِيا په خاصه توګه د کارکونکو د حقوقو د خوندِِي ساتنِِي لپاره پوره اغِِيزمن پروګرام وګانه . هغِِي ووِِيل چِِي له دِِي پروګرام سره د شرکتونو کارکونکِِي که ښځِِي دِِي او که نارِِينه ، د خپلو حقوقو د ساتنِِي لپاره له دِِي پروګرام سره د هغِِي د خپلِِي جملِِي له مخِِي « ِِيو ډال» په خپل مخکِِي لرِِي. د مالِِي کړکِِيچ له امله د ټولنِِيزو خدماتو په بودجه کِِي کمښت به دولت په غاړه واخلِِي مرکل ووِِيل:

« نوِِی حکومت په خپله وعده وفا کوِِي، دا له دغه پروګرام د اِِيتلافِِي کوندونو له پرِِي کار وشو ، په څرګنده توګه معلومِِيږِِي. مونږ مالِِيه نه لوړو، مونږ په اقتصادِِي ودِِي بانِدی حساب کوو او غواړو چِِي د خپل هِِيواد د خلکو له اوږو څخه د مالِِيِيو د ورکړِِي پيټِِي سپک کړو».

د هغو کورنِِيو لپاره چِِي ماشومان لرِِي، د مِِيراث په برخه او همدا راز د شرکتونو لپآره په راتلونکِِي کال په تولنِِيز توګه څه د پاسه 20 ملِِيارد ایرو مالِِياتِِي کموالِِي عملِِي بڼه غوروِِي ، البته په دِِي شل ملِِيارد کِِي 14 ملِِيارد ایرو په پخوانِِي حکومت کِِي پرِِيکړه شوِِي وه.

د آلمان په کابِِينه کِِي د مالِِيِِي وزارت دندِِی د پخوانِِي حکومت د کورنِِيو چارو وزِِير، ولفګنګ شاِِيبلِِي ته سپارلی شوِِي دِِي. حتِِي د حکومت مخالفو ګوندونو هم د نوِِي اِِيتلافِِي حکومت له دِِي تصمِِيم څخه هرکلِِي کړِِي دِِي، ځکه د مسِِيحِِي دِِيموکرات دغه پخوانِِي سِِياستوال د خپلو زړورو او پرِِيکړونوتصمِِيمونو له امله ځانګړِِي شهرت لرِِي. د مسِِيحِِي سوسِِيال د اتحادِِيِِي مشر چِِي هورست زِِيهوفر چِِي د نوِِي اِِيتلافِِي حکومت بل غړِِي دِِي ووِِيل چِِي نوِِي حکومت به مالِِياتِِي اصلاحی پروګرام چِِي په تِِيرو کلونو کِِي تل ځندول شوِِي دِِي، لاس لاندِِي ونِِيسِِي:

خو د آلمان د تور اوژِِيړ اِِيتلاف حکومت په وړاندِِي مخالف ګوندونو هم خپله جبهه غښټلِِي کړِِي ، په خاصه توګه د ګروِِيِِين ِِيا شنو ګوند او اعلان کړِِي چِِي د حکومت د هر هغه پروګرام په وړاندِِي به د مخالفت غږ پورته کړِِي چِِي ټولنِِيز عدالته ته تاوان ورسوِِي د شنو د ګوند ِِيو مشر، ِِيورګن ترتِِين:

« دا چِِي د دغه تور او ژِِيړ ډِِيرکِِي اِِيتلاف پر ضد ِِيو غښتلِِي مخالف اړخ وجود لرِِي، دا هغه ِِيو دنده چِِي مونږ يی د آلمان په فدرالِِي شورا کِِي په راتلونکو کلونو کِِي په مخکِِي لرو.»

د آلمان فدرالِِي شورا خپله لومړِِي رسمِِي غونده پوره ِِيو مِِياشت وروسته د سه شنبِِي په ورځ داِِيروِِي.

Gräßler, Bernd/ عبدالباري حکيم

کتونکی. زيارمل