REGULAMIN | Social Media | DW | 08.12.2014
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages
Reklama

Social Media

REGULAMIN

Regulamin Konkursu interaktywnego DW i TVP Kultura

I. Organizacja Konkursu

 1. Organizatorem konkursu interaktywnego „„Artysto, pokaż się!“(dalej: „Konkurs”) Deutsche Welle z siedzibą w Bonn, Kurt Schumacher Str. 3 (dalej „Organizator”).
 2. Partnerem medialnym konkursu jest TVP Kultura
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem może być osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Niemiec, która nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
 4. Konkurs skierowany jest do polskich twórców, których działalność twórcza ma miejsce na terenie Polski lub Niemczech, studentów szkół artystycznych, artystów z dorobkiem, ale także początkujących artystów lub amatorów.
 5. Redakcja DW zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu osoby, której poglądy lub sztuka godzą w wartości przestrzegane przez DW i TVP i są sprzeczne z polityką tych nadawców.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

II. Termin trwania Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/dw.polski. Prezentacje kandydatów i głosowanie odbywa się na stronie również na stronie www.dw.de/polish
 2. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie od dnia 8.12.2014 r. do dnia 12.01.2015 r. Konkurs składa się z dwóch etapów: Etap I (zakończenie 31.12.2014 o godz. 23:55, 11:55 pm), etap II (zakończenie 12.01.2015 o godz.23:55, 11:55 pm)
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przedłużyć czas trawnia konkursu.

IV: Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik:

1) musi „polubić” profil „DW(polski)”– „fanpage” na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/dw.polski

2) wysłać osobiście zgłoszenie mailem na adres eurokultura@dw.de. Zgłoszenie musi zawierać: dane osobowe, w tym adres, telefon, adres mailowy, zdjęcie wraz z podaniem autora zdjęcia i zgodą na wykorzystanie go przez Deutsche Welle. Zgłoszenie musi zawierać krótką prezentację artysty - maksymalnie do 600- 800 znaków, Times New Roman 12, interlinia 1,5. Prezentacja powinna zostać przygotowany w języku polskim.

3) W Etapie I każdemu z kandydatów z dopuszczonych przez Organizatorów do konkursu (z uwzględnieniem par. I pkt 5) zostanie założone „Wydarzenie” na profilu dw(polski).

4) Link wydarzenia, z informacją o początku głosowania, zostanie umieszczony na profilu https://www.facebook.com/dw.polski oraz https://www.facebook.com/tvpkultura, o czym uczestnik zostanie powiadomiony mailem.

5) Do II etapu przechodzą trzy osoby, których „Wydarzenie” zebrało największą ilość klików„Wezmę udział”.

6) Etap II kończy się 12.01.2015 o godz. 23.55

V. Nagrody

 1. Zwycięzcami I Etapu (dalej: „Finaliści”) zostaną trzy osoby, których „Wydarzenie” na profilu https://www.facebook.com/dw.polski, do 31.12.2014 r. godz. 23:55 zbierze największą ilość „Wezmę udział”.
 2. Zwycięzcą II Etapu (dalej: „Zwycięzca”) zostaje osoba lub grupa będąca jedna z trzech finalistów, której„zdjęcie- prezrentacja” na profilu Polskiej redakcji Deutsche Welle na facebooku do 12.01.2015 r. godz. 23.55 -11.055 pm, zebrało największą ilość „lubię to”.
 3. Nagrodą dla "Zwycięzcy" jest reportaż o Zwycięzcy (max 4 min.), który zostanie wyprodukowany na koszt i zlecenie „Organizatora”, a następnie wyemitowany na łamach programu „Eurokultura” na kanale TVP Kultura oraz na platformie Deutsche Welle.
 4. Dwie nagrody pocieszenia dla pozostałych finalistów to możliwość przedstawienia swojej sylwetki na portalu internetowym DW, w formie wywiadu i / lub galerii na www.dw.de/eurokultura
 5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w której otrzymają instrukcję dotyczącą realizacji nagrody.
 6. Brak odpowiedzi na informację Organizatora sygnalizującą wygraną w konkursie w ciągu 30 dni od dnia jej wysłania stanowi podstawę do unieważnienia przyznania nagrody.
 7. W przypadku unieważnienia przyznania nagrody, pozostanie ona w dyspozycji Organizatora lub zostanie przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi.
 8. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 3 nie przekracza 2400 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
 9. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres: Deutsche Welle, Kurt-Schumacher- Str.3, 53113 Bonn, z dopiskiem na kopercie „Artysto, pokaż się”, przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie jednego dnia od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników Konkursu niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, opublikowania danych zwycięzcy Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych, w tym również ich upublicznienie na stronie internetowej www.tvp.pl, www.dw.de/polnisch, oraz na stronie internetowej https://www.facebook.com/dw.polski, https://www.facebook.com/tvpkultura w celu wskazanym powyżej.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Deutsche Welle.
 4. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 5. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej i ostatecznej wykładni.

Uwaga: Informujemy, o zmianie par5. pkt2. Poprzednie brzmienie paragrafu: "Zwycięzcą II Etapu (dalej: „Zwycięzca”) zostaje osoba będąca jedna z trzech finalistów, której„Wydarzenie” do 12.01.2015 r. godz. 23.55 zebrało największą ilość „Wezmę udział”".