اروپا ته مهاجرت

کوم مهاجر په کومو شرايطو خپلې کورنۍ آلمان ته غوښتلی شي؟

د آلمان قانون منل سويو مهاجرو ته حق ورکوي چې د خپلې کورنۍ پاتې غړي يې هم دغه هیواد ته وغواړي. دا چې د کورنۍ په پاتې غړو کې څوک راځي او دغه چارې باید څنګه تر سره شي په اړه په دغه انځوريز رپوټ کې لوستلای شئ!