ميديا سنتر

په راتلونکې کي به په برقي الوتکو کي پرواز وکړو؟

په الوتکو کې سفر کول چاپیرال ته زیان رسوي. خو آیا امکان لري چې د چاپیريال له پاره هوايي سفرونه بند کړو؟ خو که چیرته برقي الوتکې کامیابه شي، بیا نو بې له فکره هوايي سفرونه امکان لري.