ميديا سنتر

په آلمان کي د مهاجرو نوی ژوند

آلمان ته د رارسېدلو مهاجرو ځينو يې اوس نوی ژوند پيل کړی دی. دوی فکر نه کاوه چې دغه شان زمينې به ورته برابر شي. په دې انځوريز راپور کي موږ يو افغان او دوه سوريايان در پيژنو چې اوس ډير خوشحاله دي.