ميديا سنتر

مهاجرت: په هرو دوو ثانيو کې يو تن بې ځایه کيږي

د جون ۲۰ د ملګرو ملتونو له خوا د پناه غوښتونکو او مهاجرت نړیواله ورځ بلل شوې. په دې ورځ له هغو سره يووالی ښوول کيږي چې د جګړې، تعقیب او زورونې، ترور او یا طبیعي ناورینونو له کبله د خپل کور او ټاټوبي پریښودو ته اړ شوي.